Dziennik Ustaw

1. Dz.U. poz.961,
z dnia 01.07.2016
USTAWA z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych
(wprowadza zmiany:
 • w art. 9 do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
 • w art. 10 do ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • w art. 11 do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko)
2. Dz.U. poz.996,
z dnia 08.07.2016
USTAWA z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

(m.in. wprowadza zmiany – w art. 355 do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych)

3. Dz.U. poz.1020,
z dnia 13.07.2016
USTAWA z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw
(m.in. wprowadza zmiany:
 • w art. 7 do ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 • w art. 11 do ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • w art. 13 do ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji)
4. Dz.U. poz.1032,
z dnia 15.07.2016
ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie zakresu projektu miejscowego planu rewitalizacji w części tekstowej oraz zakresu i formy wizualizacji ustaleń miejscowego planu rewitalizacji
5. Dz.U. poz.1034,
z dnia 15.07.2016
OBWIESZCZENIE Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków
6. Dz.U. poz.1125,
z dnia 27.07.2016
ROZPORZĄDZENIE Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wykazu robót budowlanych
7. Dz.U. poz.1126,
z dnia 27.07.2016
ROZPORZĄDZENIE Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
8. Dz.U. poz.1127,
z dnia 27.07.2016
ROZPORZĄDZENIE Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych
9. Dz.U. poz.1128,
z dnia 28.07.2016
ROZPORZĄDZENIE Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
10. Dz.U. poz.1131,
z dnia 28.07.2016
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geologiczne i górnicze
11. Dz.U. poz.1163,
z dnia 02.08.2016
OBWIESZCZENIE Ministra Rozwoju z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej, pomocy na usługi doradcze związane z przygotowaniem inwestycji początkowej oraz pomocy na usługi doradcze związane z realizacją inwestycji początkowej przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych przyjętych na lata 2007–2013
12. Dz.U. poz.1165,
z dnia 02.08.2016
USTAWA z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw
(m.in. wprowadza zmiany:
 • w art. 4 do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
 • w art. 7 do ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej)
13. Dz.U. poz.1250,
z dnia 16.08.2016
USTAWA z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
(m.in. wprowadza zmiany:
 • w art. 4 do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 • w art. 8 do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
 • w art. 15 do ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa,
 • w art. 26 do ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • w art. 29 do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,
 • w art. 31 do ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • w art. 38 do ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów,
 • w art. 56 do ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji)
14. Dz.U. poz.1264,
z dnia 17.08.2016
OBWIESZCZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego
15. Dz.U. poz.1265,
z dnia 17.08.2016
USTAWA z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw
(w art. 4 wprowadza zmiany do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,
zapisy art. 7÷11 mówią o rewaloryzacji minimalnej stawki godzinowej i możliwości przeprowadzenia negocjacji dotyczących zawarcia porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego dla wykonawcy zamówienia)
16. Dz.U. poz.1271,
z dnia 17.08.2016
USTAWA z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy
17. Dz.U. poz.1272,
z dnia 17.08.2016
ROZPORZĄDZENIE Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie noclegowni i domów dla bezdomnych
18. Dz.U. poz.1330,
z dnia 24.08.2016
USTAWA z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach
19. Dz.U. poz.1354,
z dnia 26.08.2016
ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie opłat za usunięcie drzew i krzewów
20. Dz.U. poz.1359,
z dnia 29.08.2016
ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju
21. Dz.U. poz.1386,
z dnia 01.09.2016
ROZPORZĄDZENIE Ministra Rozwoju z dnia 22 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej
22. Dz.U. poz.1427,
z dnia 08.09.2016
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 2016 r. o sprostowaniu błędów
(dotyczy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016 r. poz.672))
23. Dz.U. poz.1440,
z dnia 09.09.2016
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych
24. Dz.U. poz.1456,
z dnia 13.09.2016
ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r.
25. Dz.U. poz.1493,
z dnia 16.09.2016
ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę
26. Dz.U. poz.1537,
z dnia 23.09.2016
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych
27. Dz.U. poz.1570,
z dnia 28.09.2016
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych
28. Dz.U. poz.1573,
z dnia 29.09.2016
USTAWA z dnia 21 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego
29. Dz.U. poz.1579,
z dnia 29.09.2016
USTAWA z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej
(m.in. wprowadza zmiany:
 • w art. 62 do ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 • w art. 83 do ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • w art. 87 do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,
 • w art. 92 do ustawy z dnia 2 lipca 2004 r o swobodzie działalności gospodarczej,
 • w art. 130 do ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw)

Monitor Polski

30. M.P. poz.601,
z dnia 01.07.2016
OBWIESZCZENIE Ministra Rozwoju z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych
31. M.P. poz.686,
z dnia 19.07.2016
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2016 r.
32. M.P. poz.718,
z dnia 25.07.2016
OBWIESZCZENIE Ministra Środowiska z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2017
33. M.P. poz.720,
z dnia 27.07.2016
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2016 r.
34. M.P. poz.722,
z dnia 28.07.2016
OBWIESZCZENIE Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie wykazu aktów prawnych wdrażających przepisy określone w załączniku II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE
35. M.P. poz.727,
z dnia 29.07.2016
OBWIESZCZENIE Ministra Energii z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie określenia wartości współczynnika akceptacji ofert
36. M.P. poz.786,
z dnia 12.08.2016
OBWIESZCZENIE Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
37. M.P. poz.887,
z dnia 01.09.2016
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za II kwartał 2016 r.
38. M.P. poz.934,
z dnia 27.09.2016
OBWIESZCZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2017 r.

Dzienniki Urzędowe Unii Europejskiej

39. Dz.Urz.UE Nr L 208,
z dnia 02.08.2016
ZALECENIE Komisji (UE) 2016/1318 z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie wytycznych dotyczących promowania budynków o niemal zerowym zużyciu energii oraz najlepszych praktyk służących zapewnieniu, aby w terminie do 2020 r. wszystkie nowe budynki były budynkami o niemal zerowym zużyciu energii

Orzecznictwo Sądu Najwyższego

40. Biuletyn SN Nr 7/2016,
z dnia 05.08.2016
UCHWAŁA Izby Cywilnej (III CZP 33/16) – z dnia 7 lipca 2016 r. – dotyczy utraty prawa własności działek gruntu wydzielonych pod drogi publiczne

GUS

41. GUS – Aktualności
– 24.08.2016
Ceny w Gospodarce Narodowej w 2015 r.; – BUDOWNICTWO – fragmenty
42. Dz.Urz.GUS poz. 33,
z dnia 23.08.2016
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w II kwartale 2016 r.
43. Dz.Urz.GUS poz.35,
z dnia 01.09.2016
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za pierwsze dwa kwartały 2016 r.
44. GUS – Aktualności
– 25.07.2016
Biuletyn Statystyczny nr 6/2016 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
45. GUS – Aktualności
– 24.08.2016
Biuletyn Statystyczny nr 7/2016 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
46. GUS – Aktualności
– 23.09.2016
Biuletyn Statystyczny nr 8/2016 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
47. GUS – Aktualności
– 19.07.2016
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w czerwcu 2016 r. – fragment.
48. GUS – Aktualności
– 18.08.2016
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w lipcu 2016 r. – fragment.
49. GUS – Aktualności
– 19.09.2016
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w sierpniu 2016 r. – fragment.
50. GUS – Aktualności
– 22.07.2016
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych - maj 2016 r.
51. GUS – Aktualności
– 22.08.2016
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych - czerwiec 2016 r.
52. GUS – Aktualności
– 22.09.2016
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych - lipiec 2016 r.

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

53. www.gunb.gov.pl
- Interpretacje prawne
Wyjaśnienie przepisów Prawa budowlanego w sprawie konieczności dołączania decyzji o warunkach zabudowy do zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 ustawy - Prawo budowlane
(zamieszczono na stronie 16.08.2016)

Urząd Zamówień Publicznych

Polski Komitet Normalizacyjny

55. www.pkn.pl KOMUNIKAT Nr 7/2016 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako dokumentów odniesienia w ocenie zgodności
56. www.pkn.pl KOMUNIKAT Nr 8/2016 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako dokumentów odniesienia w ocenie zgodności
57. www.pkn.pl KOMUNIKAT Nr 9/2016 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1 września 2016 r. w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako dokumentów odniesienia w ocenie zgodności
58. www.pkn.pl KOMUNIKAT Nr 7/2016 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 5 września 2016 r. w sprawie wycofania Polskich Norm
59. www.pkn.pl KOMUNIKAT Nr 8/2016 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 19 września 2016 r. w sprawie wycofania Polskich Norm
60. www.pkn.pl KOMUNIKAT Nr 9/2016 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 19 września 2016 r. w sprawie wycofania Polskich Norm

„Buduj z Głową" nie jest źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. nr 62 poz. 718, z późn. zm.), akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim oraz innych dziennikach urzędowych.