Dziennik Ustaw

1. Dz.U. poz.1311,
z dnia 03.07.2017
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
2. Dz.U. poz.1320,
z dnia 04.07.2017
ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych
3. Dz.U. poz.1330,
z dnia 06.07.2017
ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów
4. Dz.U. poz.1332,
z dnia 06.07.2017
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane
5. Dz.U. poz.1377,
z dnia 14.07.2017
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych
6. Dz.U. poz.1381,
z dnia 17.07.2017
USTAWA z dnia 25 maja 2017 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych
7. Dz.U. poz.1392,
z dnia 20.07.2017
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych
8. Dz.U. poz.1442,
z dnia 28.07.2017
USTAWA z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw
9. Dz.U. poz.1476,
z dnia 02.08.2017
ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych
10. Dz.U. poz.1496,
z dnia 04.08.2017
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
11. Dz.U. poz.1498,
z dnia 04.08.2017
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o charakterystyce energetycznej budynków
12. Dz.U. poz.1509,
z dnia 08.08.2017
USTAWA z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw
13. Dz.U. poz.1529,
z dnia 11.08.2017
USTAWA z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości
(m.in. wprowadza zmiany:
 • w art. 113 do ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,
 • w art. 115 do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
 • w art. 116 do ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 • w art. 118 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,
 • w art. 124 do ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów,
 • w art. 125 do ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 • w art. 126 do ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych)
14. Dz.U. poz.1547,
z dnia 17.08.2017
ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych
15. Dz.U. poz.1566,
z dnia 23.08.2017
USTAWA z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
(traci moc ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1121)
(m.in. wprowadza zmiany:
 • w art. 483 do ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,
 • w art. 488 do ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne,
 • w art. 489 do ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 • w art. 493 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,
 • w art. 494 do ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
 • w art. 497 do ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • w art. 499 do ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
 • w art. 509 do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 • w art. 511 do ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego,
 • w art. 515 do ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych,
 • w art. 517 do ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących,
 • w art. 519 do ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi,
 • w art. 522 do ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych,
 • w art. 524 do ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców)
16. Dz.U. poz.1579,
z dnia 24.08.2017
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo zamówień publicznych
17. Dz.U. poz.1583,
z dnia 25.08.2017
ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych
18. Dz.U. poz.1584,
z dnia 25.08.2017
OBWIESZCZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2017 r. o sprostowaniu błędu
(dot. Dz.U. z 2017, poz.1547)
19. Dz.U. poz.1595,
z dnia 25.08.2017
USTAWA z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw
(w art. 2 wprowadza zmiany do ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami)
20. Dz.U. poz.1642,
z dnia 31.08.2017
ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym są prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej
21. Dz.U. poz.1674,
z dnia 01.09.2017
ROZPORZĄDZENIE Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
22. Dz.U. poz.1702,
z dnia 06.09.2017
ROZPORZĄDZENIE Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych
(dotyczy materiałów budowlanych)
23. Dz.U. poz.1747,
z dnia 15.09.2017
ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r.
24. Dz.U. poz.1785,
z dnia 27.09.2017
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Monitor Polski

25. M.P. poz.686,
z dnia 11.07.2017
OBWIESZCZENIE Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych
26. M.P. poz.703,
z dnia 19.07.2017
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2017 r.
27. M.P. poz.704,
z dnia 19.07.2017
OBWIESZCZENIE Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Montowanie stolarki budowlanej” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
28. M.P. poz.730,
z dnia 25.07.2017
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2017 r.
29. M.P. poz.818,
z dnia 23.08.2017
OBWIESZCZENIE Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
30. M.P. poz.849,
z dnia 06.09.2017
ZARZĄDZENIE nr 102 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury i Budownictwa
31. M.P. poz.875,
z dnia 20.09.2017
OBWIESZCZENIE Ministra Środowiska z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2018

Dzienniki Urzędowe Unii Europejskiej

32. Dz.Urz.UE Nr L 177/1,
z dnia 08.07.2017
ROZPORZĄDZENIE delegowane Komisji (UE) 2017/1227 z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie warunków klasyfikacji, bez badania, wyrobów z drewna klejonego warstwowo objętych normą zharmonizowaną EN 14080 oraz wyrobów z konstrukcyjnego drewna litego łączonego na złącza klinowe objętych normą zharmonizowaną EN 15497 w odniesieniu do ich reakcji na ogień oraz w sprawie zmiany decyzji 2005/610/WE
33. Dz.Urz.UE Nr L 177/4,
z dnia 08.07.2017
ROZPORZĄDZENIE delegowane Komisji (UE) 2017/1228 z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie warunków klasyfikacji, bez badania, tynków zewnętrznych i wewnętrznych na spoiwach organicznych, objętych normą zharmonizowaną EN 15824, oraz zapraw do tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego objętych normą zharmonizowaną EN 998-1 w odniesieniu do ich reakcji na ogień
34. Dz.Urz.UE Nr L 189/28,
z dnia 20.07.2017
DECYZJA Wspólnego Komitetu EOG nr 20/2016 z dnia 5 lutego 2016 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2017/1303]
35. Dz.Urz.UE Nr L 189/46,
z dnia 20.07.2017
DECYZJA Wspólnego Komitetu EOG nr 29/2016 z dnia 5 lutego 2016 r. zmieniająca załącznik XVI (Zamówienia) do Porozumienia EOG [2017/1312]
36. Dz.Urz.UE Nr L 211,
z dnia 17.08.2017
ROZPORZĄDZENIE delegowane Komisji (UE) 2017/1475 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie klasyfikacji mrozoodporności dachówek ceramicznych w ramach normy EN 1304 na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011

Orzecznictwo Sądu Najwyższego

37. Biuletyn SN Nr 6/2017,
z dnia 05.07.2017
UCHWAŁA Izby Cywilnej (III CZP 27/17) – z dnia 22 czerwca 2017 r. – dotyczy zatrzymania wadium
38. Biuletyn SN Nr 6/2017,
z dnia 05.07.2017
UCHWAŁA Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych (III SZP 2/16) – z dnia 22 czerwca 2017 r. – dotyczy definicji przyłącza

GUS

39. GUS – Aktualności
– 22.08.2017
Ceny w Gospodarce Narodowej w 2016 r.; – BUDOWNICTWO – fragmenty
40. Dz.Urz.GUS poz.42,
z dnia 28.09.2017
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 2016 r., za I kwartał 2017 r. i za II kwartał 2017 r.
41. Dz.Urz.GUS poz. 37,
z dnia 24.08.2017
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w II kwartale 2017 r.
42. Dz.Urz.GUS poz.39,
z dnia 01.09.2017
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za dwa kwartały 2017 r.
43. GUS – Aktualności
– 25.07.2017
Biuletyn Statystyczny nr 6/2017 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
44. GUS – Aktualności
– 24.08.2017
Biuletyn Statystyczny nr 7/2017 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
45. GUS – Aktualności
– 22.09.2017
Biuletyn Statystyczny nr 8/2017 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
46. GUS – Aktualności
– 19.07.2017
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w czerwcu 2017 r. – fragment.
47. GUS – Aktualności
– 18.08.2017
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w lipcu 2017 r. – fragment.
48. GUS – Aktualności
– 19.09.2017
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w sierpniu 2017 r. – fragment.
49. GUS – Aktualności
– 21.07.2017
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Maj 2017 r.
50. GUS – Aktualności
– 22.08.2017
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Czerwiec 2017 r.
51. GUS – Aktualności
– 22.09.2017
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Lipiec 2017 r.

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

52. www.gunb.gov.pl
– Wyjaśnienia przepisów PB
W sprawie zagadnienia, czy przez instalacje wewnątrz budynku, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 27 ustawy - Prawo budowlane (w brzmieniu, które obowiązuje od 28 czerwca 2015 r.), należy rozumieć całą instalację wewnętrzną
(zamieszczono na stronie 2017.07.26)
53. www.gunb.gov.pl
– Wyjaśnienia przepisów PB
W sprawie konieczności dołączania decyzji o warunkach zabudowy do zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 ustawy - Prawo budowlane
(zamieszczono na stronie 2017.05.10)
54. www.gunb.gov.pl
– Wyjaśnienia przepisów PB
W sprawie dokonania wpisu o zmianie inwestora w dzienniku budowy - art. 45 ustawy - Prawo budowlane
(zamieszczono na stronie 2017.07.26)
55. www.gunb.gov.pl
– Wyjaśnienia przepisów PB
W sprawie trybów postępowania dotyczących oddawania obiektów budowlanych do użytkowania uregulowanych w art. 54 i 55 ustawy - Prawo budowlane
(zamieszczono na stronie 2017.07.26)

Urząd Zamówień Publicznych

Polski Komitet Normalizacyjny

57. www.pkn.pl KOMUNIKAT Nr 7/2017 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1 lipca 2017 r. w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako dokumentów odniesienia w ocenie zgodności
58. www.pkn.pl KOMUNIKAT Nr 8/2017 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako dokumentów odniesienia w ocenie zgodności
59. www.pkn.pl Sprostowanie Komunikatu Nr 8/2017 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako dokumentów odniesienia w ocenie zgodności
60. www.pkn.pl KOMUNIKAT Nr 9/2017 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1 września 2017 r. w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako dokumentów odniesienia w ocenie zgodności

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

61. Dz.Urz.MIB poz. 59,
z dnia 01.09.2017
OBWIESZCZENIE Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 1 września 2017 r. w sprawie standardu zawodowego rzeczoznawców majątkowych nr 1 – Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności

„Buduj z Głową" nie jest źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1523), akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim oraz innych dziennikach urzędowych.