Dziennik Ustaw

1. Dz.U. poz.1345,
z dnia 12.07.2018
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu
2. Dz.U. poz.1356,
z dnia 13.07.2018
USTAWA z dnia 6 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw

(m.in. wprowadza zmiany:

 • w art. 3 do ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
 • w art. 4 do ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne,
 • w art. 7 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska)
3. Dz.U. poz.1357,
z dnia 13.07.2018
ROZPORZĄDZENIE Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawiania informacji o tych kosztach
4. Dz.U. poz.1380,
z dnia 18.07.2018
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego
5. Dz.U. poz.1445,
z dnia 27.07.2018
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
6. Dz.U. poz.1454,
z dnia 30.07.2018
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
7. Dz.U. poz.1458,
z dnia 31.07.2018
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
8. Dz.U. poz.1473,
z dnia 02.08.2018
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi
9. Dz.U. poz.1474,
z dnia 02.08.2018
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
10. Dz.U. poz.1496,
z dnia 07.08.2018
USTAWA z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących
11. Dz.U. poz.1534,
z dnia 09.08.2018
ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych
12. Dz.U. poz.1537,
z dnia 09.08.2018
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących
13. Dz.U. poz.1563,
z dnia 14.08.2018
USTAWA z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw
14. Dz.U. poz.1564,
z dnia 14.08.2018
USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach
15. Dz.U. poz.1586,
z dnia 20.08.2018
ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji
16. Dz.U. poz.1588,
z dnia 20.08.2018
USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym
17. Dz.U. poz.1590,
z dnia 20.08.2018
USTAWA z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw

(m.in. wprowadza zmiany:

 • w art. 2 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,
 • w art. 3 do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko)
18. Dz.U. poz.1592,
z dnia 21.08.2018
USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

(m.in. wprowadza zmiany:

 • w art. 4 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska)
19. Dz.U. poz.1603,
z dnia 22.08.2018
USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. zmieniająca ustawę – Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw
20. Dz.U. poz.1609,
z dnia 22.08.2018
ROZPORZĄDZENIE Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków
21. Dz.U. poz.1648,
z dnia 27.08.2018
USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska
22. Dz.U. poz.1661,
z dnia 29.08.2018
ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku publicznego podlegających obowiązkowi certyfikacji
23. Dz.U. poz.1693,
z dnia 04.09.2018
USTAWA z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw

(m.in. wprowadza zmiany:

 • w art. 3 do ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
 • w art. 4 do ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,
 • w art. 8 do ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej,
 • w art. 9 do ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 • w art. 12 do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,
 • w art. 14 do ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • w art. 18 do ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 • w art. 20 do ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi)
24. Dz.U. poz.1716,
z dnia 04.09.2018
USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

(m.in. wprowadza zmiany:

 • w art. 15 do ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami)
25. Dz.U. poz.1722,
z dnia 05.09.2018
USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

(m.in. wprowadza zmiany:

 • w art. 2 do ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,
 • w art. 3 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,
 • w art. 4 do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 • w art. 5 do ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych)
26. Dz.U. poz.1794,
z dnia 19.09.2018
ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r.

Monitor Polski

27. M.P. poz.671,
z dnia 11.07.2018
OBWIESZCZENIE Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych
28. M.P. poz.701,
z dnia 17.07.2018
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2018 r.
29. M.P. poz.714,
z dnia 23.07.2018
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2018 r.
30. M.P. poz.870,
z dnia 12.09.2018
OBWIESZCZENIE Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych

GUS

31. Dz.Urz.GUS poz.38,
z dnia 22.08.2018
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w II kwartale 2018 r.
32. Dz.Urz.GUS poz.40,
z dnia 29.08.2018
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za II kwartał 2018 r.
33. Dz.Urz.GUS poz.41,
z dnia 31.08.2018
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za dwa kwartały 2018 r.
34. GUS – Aktualności
– 24.07.2018
Biuletyn Statystyczny nr 6/2018 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
35. GUS – Aktualności
– 24.08.2018
Biuletyn Statystyczny nr 7/2018 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
36. GUS – Aktualności
– 25.09.2018
Biuletyn Statystyczny nr 8/2018 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
37. GUS – Aktualności
– 18.07.2018
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w czerwcu 2018 r. – fragment.
38. GUS – Aktualności
– 20.08.2018
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w lipcu 2018 r. – fragment.
39. GUS – Aktualności
– 19.09.2018
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w sierpniu 2018 r. – fragment.
40. GUS – Aktualności
– 23.07.2018
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Maj 2018 r.
41. GUS – Aktualności
– 22.08.2018
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Czerwiec 2018 r.
42. GUS – Aktualności
– 21.09.2018
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Lipiec 2018 r.

Urząd Zamówień Publicznych

Polski Komitet Normalizacyjny

44. www.pkn.pl KOMUNIKAT Nr 7/2018 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1 lipca 2018 r. w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako dokumentów odniesienia w ocenie zgodności
45. www.pkn.pl KOMUNIKAT Nr 8/2018 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako dokumentów odniesienia w ocenie zgodności
46. www.pkn.pl KOMUNIKAT Nr 9/2018 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1 września 2018 r. w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako dokumentów odniesienia w ocenie zgodności

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

47. Dz.Urz.MIiR poz.35,
z dnia 06.08.2018
OBWIESZCZENIE Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w centralnym rejestrze rzeczoznawców majątkowych
48. Dz.Urz.MIiR poz.37,
z dnia 10.08.2018
ZARZĄDZENIE Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 9 sierpnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Zespołu doradczego do przygotowania założeń reformy procesu inwestycyjno-budowlanego oraz systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego

„Buduj z Głową" nie jest źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1523), akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim oraz innych dziennikach urzędowych.