Dziennik Ustaw

1. Dz.U. nr 205 poz.1511,
z dnia 15.11.2006
ROZPORZĄDZENIE Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
2. Dz.U. nr 206 poz.1516,
z dnia 17.11.2006
ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 23 października 2006 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania oraz szczegółowego zakresu kontroli morskich budowli hydrotechnicznych
3. Dz.U. nr 209 poz.1549,
z dnia 22.11.2006
ROZPORZĄDZENIE Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 9 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006
4. Dz.U. nr 213 poz.1563,
z dnia 24.11.2006
ROZPORZĄDZENIE Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 listopada 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006
– zastąpione przez – patrz M.P. nr 84, poz.857
5. Dz.U. nr 213 poz.1565,
z dnia 24.11.2006
ROZPORZĄDZENIE Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 listopada 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006
– zastąpione przez – patrz M.P. nr 84, poz.856
6. Dz.U. nr 215 poz.1582,
z dnia 28.11.2006
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy
7. Dz.U. nr 220 poz.1600,
z dnia 01.12.2006
USTAWA z dnia 18 października 2006 r. o zmianie i uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych
– dotyczy m.in.: Art.21 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. nr 261, poz.2603, z późn.zm.)
  Art.26 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. nr 162, poz.1121, z późn.zm.)
  Art.35 ustawy z dnia z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. nr 86, poz.789, z późn.zm.) – warunki usytuowania budynków i budowli
8. Dz.U. nr 220 poz.1601,
z dnia 01.12.2006
USTAWA z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
– Art. 3 dotyczy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. nr 261, poz.2603, z późn.zm.)
9. Dz.U. nr 220 poz.1613,
z dnia 01.12.2006
WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 27 listopada 2006 r. sygn. akt K 47/04
– dotyczy ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o gwarancji zapłaty za roboty budowlane (Dz.U. 2003 nr 180 poz. 1758)
10. Dz.U. nr 221 poz.1619,
z dnia 04.12.2006
ROZPORZĄDZENIE Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
11. Dz.U. nr 225 poz.1635,
z dnia 08.12.2006
USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(w Załączniku m.in.: cz.I Dokonanie czynności urzędowej
p.8 Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
cz.II Wydanie zaświadczenia
p.8 Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach
cz.III Wydanie zezwolenia
p.9 Pozwolenie wydawane na podstawie przepisów prawa budowlanego,
p.10 Pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego,
p.11 Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego)
12. Dz.U. nr 225 poz.1636,
z dnia 08.12.2006
USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej
13. Dz.U. nr 225 poz.1638,
z dnia 08.12.2006
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie legalnych jednostek miar
14. Dz.U. nr 226 poz.1651,
z dnia 11.12.2006
ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi
15. Dz.U. nr 226 poz.1652,
z dnia 11.12.2006
ROZPORZĄDZENIE Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie sposobu ustalania obszaru, na który wywierają korzystny wpływ urządzenia melioracji wodnych szczegółowych
16. Dz.U. nr 227 poz.1658,
z dnia 11.12.2006
USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
– m.in. wprowadza zmiany do ustaw Prawo wodne (art.46) i Prawo zamówień publicznych (art.48)
17. Dz.U. nr 233 poz.1691,
z dnia 15.12.2006
ROZPORZĄDZENIE Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006
18. Dz.U. nr 245 poz.1782,
z dnia 28.12.2006
ROZPORZĄDZENIE Ministra Budownictwa z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
19. Dz.U. nr 246 poz.1793,
z dnia 28.12.2006
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 22 grudnia 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie gospodarki odpadami
20. Dz.U. nr 246 poz.1795,
z dnia 28.12.2006
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie ustanowienia programu pomocowego w zakresie regionalnej pomocy publicznej na niektóre inwestycje w ochronie środowiska
21. Dz.U. nr 247 poz.1816,
z dnia 28.12.2006
ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling
22. Dz.U. nr 249 poz.1827,
z dnia 29.12.2006
USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw
23. Dz.U. nr 249 poz.1832,
z dnia 29.12.2006
USTAWA z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw
– m.in. wprowadza zmiany do ustawy Prawo ochrony środowiska (art.10)
24. Dz.U. nr 249 poz.1837,
z dnia 29.12.2006
ROZPORZĄDZENIE Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. uchylające rozporządzenia w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"
25. Dz.U. nr 249 poz.1838,
z dnia 29.12.2006
ROZPORZĄDZENIE Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektów oraz wzoru umowy o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006
26. Dz.U. nr 251 poz.1857,
z dnia 29.12.2006
ROZPORZĄDZENIE Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 29 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
   

Monitor Polski

27. M.P. nr 84 poz.856,
z dnia 24.11.2006
KOMUNIKAT Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 listopada 2006 r. w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006
28. M.P. nr 84 poz.857,
z dnia 24.11.2006
KOMUNIKAT Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 listopada 2006 r. w sprawie wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006
29. M.P. nr 87 poz.905,
z dnia 12.12.2006
OBWIESZCZENIE Ministra Budownictwa z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Budownictwa lub przez niego nadzorowanych
30. M.P. nr 87 poz.909,
z dnia 12.12.2006
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 2006 r.
31. M.P. nr 89 poz.929,
z dnia 20.12.2006
KOMUNIKAT Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie zmienionych wzorów umów o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006
32. M.P. nr 90 poz.963,
z dnia 29.12.2006
KOMUNIKAT Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006
   

Dzienniki Urzędowe Unii Europejskiej

33. Dz.Urz.UE Nr L 314
z dnia 15.11.2006 r.
Decyzja Rady z dnia 7 listopada 2006 r. upoważniająca niektóre państwa członkowskie do stosowania stawki obniżonej VAT w odniesieniu do niektórych usług pracochłonnych zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 28 ust. 6 dyrektywy 77/388/EWG
34. Dz.Urz.UE Nr L 343
z dnia 8.12.2006 r.
Decyzja Komisji z dnia 5 grudnia 2006 r. dotycząca wycofania odniesienia do normy EN 10080:2005 Stal do zbrojenia betonu - Spajalna stal zbrojeniowa - Postanowienia ogólne zgodnie z dyrektywą Rady 89/106/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 586)
35. Dz.Urz.UE Nr L 347
z dnia 11.12.2006 r.
Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej
36. Dz.Urz.UE Nr L 393
z dnia 30.12.2006 r.
Rozporządzenie (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 i zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych
– sekcja F – Budownictwo
   

GUS

37. Dz.Urz.GUS nr 11 poz.74,
z dnia 21.11.2006
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 listopada 2006 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w III kwartale 2006 r.
38. Dz.Urz.GUS nr 12 poz.78,
z dnia 20.12.2006
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za trzy kwartały 2006 r.
39. GUS – Aktualności –
24.11.2006
BIULETYN STATYSTYCZNY nr 10 – listopad 2006 r.– Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
40. GUS – Aktualności –
21.12.2006
BIULETYN STATYSTYCZNY nr 11 – grudzień 2006 r.– Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
41. GUS – Aktualności –
10.11.2006
Ceny w Gospodarce Narodowej - wrzesień 2006; – tabl. 1 i 6 - wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej za sierpień 2006 - fragment
42. GUS – Aktualności –
12.12.2006
Ceny w Gospodarce Narodowej - październik 2006; – tabl. 1 i 6 - wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej za wrzesień 2006 - fragment
43. GUS – Aktualności –
20.11.2006
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w październiku 2006 r. - fragment
44. GUS – Aktualności –
19.12.2006
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w listopadzie 2006 r. - fragment
45. GUS – Aktualności –
23.11.2006
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych wrzesień 2006 r.
46. GUS – Aktualności –
27.12.2006
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych październik 2006 r.
   

Orzecznictwo Sądu Najwyższego

47. Biuletyn Nr 11
z dnia 7 grudnia 2006 r. ORZECZENIE TEZOWANE IZBY CYWILNEJ (II CSK 90/06) – wyrok z dnia 30 sierpnia 2006 r. – dotyczy kar umownych)

"Buduj z Głową" nie jest źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718 z późn. zm.) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim oraz innych dziennikach urzędowych.