Dziennik Ustaw

1. Dz.U. nr 191 poz.1373,
z dnia 18.10.2007
USTAWA z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane
2. Dz.U. nr 191 poz.1374,
z dnia 18.10.2007
USTAWA z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw
(– Art. 3. wprowadza zmiany do ustawy Prawo ochrony środowiska)
3. Dz.U. nr 192 poz.1382,
z dnia 19.10.2007
USTAWA z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym
(m.in. wprowadza definicję budownictwa społecznego)
4. Dz.U. nr 192 poz.1392,
z dnia 19.10.2007
ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 2 października 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem
5. Dz.U. nr 192 poz.1394,
z dnia 19.10.2007
WYROK Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 października 2007 r. sygn. akt K 20/07
(dotyczy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami)
6. Dz.U. nr 196 poz.1420,
z dnia 24.10.2007
ROZPORZĄDZENIE Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
7. Dz.U. nr 196 poz.1422,
z dnia 24.10.2007
ROZPORZĄDZENIE Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 3 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004–2006
8. Dz.U. nr 200 poz.1442,
z dnia 30.10.2007
ROZPORZĄDZENIE Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
9. Dz.U. nr 202 poz.1463,
z dnia 31.10.2007
ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2007 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
10. Dz.U. nr 204 poz.1480,
z dnia 05.11.2007
ROZPORZĄDZENIE Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 24 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006
11. Dz.U. nr 209 poz.1514,
z dnia 13.11.2007
ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki z dnia 26 października 2007 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane nieselektywnie na składowiskach podziemnych
(dotyczy m.in. odpadów zawierających azbest)
12. Dz.U. nr 209 poz.1515,
z dnia 13.11.2007
ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 2 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi ochronie wód przed zanieczyszczeniem
13. Dz.U. nr 209 poz.1516,
z dnia 13.11.2007
ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 5 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi dostosowaniu składowisk odpadów do wymagań ochrony środowiska
14. Dz.U. nr 209 poz.1517,
z dnia 13.11.2007
ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 5 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi redukcji emisji ze źródeł spalania paliw
15. Dz.U. nr 210 poz.1528,
z dnia 14.11.2007
ROZPORZĄDZENIE Ministra Budownictwa z dnia 5 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
16. Dz.U. nr 210 poz.1535,
z dnia 14.11.2007
ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 7 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania wartości wskaźnika hałasu LDWN
17. Dz.U. nr 211 poz.1547,
z dnia 14.11.2007
ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi dostosowaniu do wymogów najlepszych dostępnych technik
18. Dz.U. nr 212 poz.1556,
z dnia 15.11.2007
ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie warunków i trybu udzielania kredytów i pożyczek ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz niektórych wymagań dotyczących lokali i budynków finansowanych przy udziale tych środków
(Rozdział 5 dotyczy właściwości energetycznych budynków;
Rozdział 6 zawiera wymagania dotyczące minimalnych powierzchni oraz wyposażenia technicznego mieszkań)
19. Dz.U. nr 212 poz.1565,
z dnia 15.11.2007
ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie połączenia Instytutu Energetyki, Instytutu Techniki Cieplnej oraz Instytutu Techniki Grzewczej i Sanitarnej
20. Dz.U. nr 216 poz.1589,
z dnia 20.11.2007
ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury oraz zniesienia Ministerstwa Budownictwa, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Ministerstwa Transportu
21. Dz.U. nr 216 poz.1594,
z dnia 20.11.2007
ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury
22. Dz.U. nr 223 poz.1655,
z dnia 29.11.2007
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo zamówień publicznych
23. Dz.U. nr 225 poz.1666,
z dnia 03.12.2007
ROZPORZĄDZENIE Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006
24. Dz.U. nr 231 poz.1704,
z dnia 03.12.2007
WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 5 grudnia 2007 r. sygn. akt K 36/06
(dotyczy Prawa wodnego)

Monitor Polski

25. M.P. nr 73 poz.785,
z dnia 16.10.2007
OBWIESZCZENIE Ministra Gospodarki z dnia 24 września 2007 r. w sprawie informacji o notyfikowanych jednostkach certyfikujących i jednostkach kontrolujących oraz notyfikowanych laboratoriach
26. M.P. nr 76 poz.814,
z dnia 19.10.2007
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2007 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku w trzecim kwartale 2007 r.
27. M.P. nr 76 poz.815,
z dnia 19.10.2007
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2007 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2007 r.
28. M.P. nr 77 poz.828,
z dnia 23.10.2007
OBWIESZCZENIE Ministra Środowiska z dnia 16 października 2007 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2008
29. M.P. nr 82 poz.876,
z dnia 09.11.2007
KOMUNIKAT Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 24 października 2007 r. w sprawie wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
30. M.P. nr 82 poz.878,
z dnia 09.11.2007
KOMUNIKAT Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 31 października 2007 r. w sprawie zmienionych wzorów sprawozdań sporządzanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006
31. M.P. nr 85 poz.917,
z dnia 16.11.2007
KOMUNIKAT Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 5 listopada 2007 r. w sprawie zmienionych wzorów umów o dofinansowanie projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006
32. M.P. nr 89 poz.971,
z dnia 29.11.2007
OBWIESZCZENIE Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013
33. M.P. nr 90 poz.980,
z dnia 04.12.2007
ZARZĄDZENIE nr 136 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury
34. M.P. nr 90 poz.984,
z dnia 04.12.2007
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 2007 r.
35. M.P. nr 90 poz.987,
z dnia 04.12.2007
KOMUNIKAT Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych
36. M.P. nr 92 poz.1009,
z dnia 12.12.2007
OBWIESZCZENIE Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

Dzienniki Urzędowe Unii Europejskiej

37. Dz.Urz.UE Nr L 271,
z dnia 16.10.2007
SPROSTOWANIE DO DYREKTYWY 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz.U. L 255 z 30.9.2005)
38. Dz.Urz.UE Nr L 317,
z dnia 05.12.2007
ROZPORZĄDZENIE Komisji (WE) nr 1422/2007 z dnia 4 grudnia 2007 r. zmieniające dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień
39. Dz.Urz.UE Nr L 320,
z dnia 06.12.2007
ROZPORZĄDZENIE Komisji (WE) nr 1430/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. zmieniające załączniki II i III do dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych

GUS

40. Dz.Urz.GUS nr 11 poz.74,
z dnia 26.11.2007
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w III kwartale 2007 r.
41. GUS – Aktualności
– 23.10.2007
BIULETYN STATYSTYCZNY nr 9/2007 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
42. GUS – Aktualności
– 26.11.2007
BIULETYN STATYSTYCZNY nr 10/2007 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
43. GUS – Aktualności
– 05.11.2007
Ceny w Gospodarce Narodowej - wrzesień 2007; – tabl. 1 i 6 (fragment) - wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej
44. GUS – Aktualności
– 07.12.2007
Ceny w Gospodarce Narodowej - październik 2007; – tabl. 1 i 6 (fragment) - wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej
45. GUS – Aktualności
– 18.10.2007
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej we wrześniu 2007 r. – fragment
46. GUS – Aktualności
– 20.11.2007
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w październiku 2007 r. – fragment
47. GUS – Aktualności
– 22.10.2007
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych sierpień 2007
48. GUS – Aktualności
– 23.10.2007
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych wrzesień 2007

Orzecznictwo Sądu Najwyższego

49. Biuletyn Nr 9/07
z dnia 9 października 2007
UCHWAŁA IZBY CYWILNEJ (sygn. akt III CZP 79/07) – z dnia 13 września 2007 r. – dotyczy przykanalików
50. Biuletyn Nr 10/07
z dnia 12 listopada 2007
UCHWAŁA IZBY CYWILNEJ (sygn. akt III CZP 87/07) – z dnia 18 października 2007 r. – dotyczy skargi na wyrok zespołu arbitrów / orzeczenia KIO

"Buduj z Głową" nie jest źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim oraz innych dziennikach urzędowych.