Dziennik Ustaw

1. Dz.U. nr 182 poz.1122,
z dnia 14.10.2008
ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania
2. Dz.U. nr 186 poz.1149,
z dnia 20.10.2008
ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu
3. Dz.U. nr 188 poz.1153,
z dnia 22.10.2008
ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych
4. Dz.U. nr 188 poz.1154,
z dnia 22.10.2008
ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
5. Dz.U. nr 188 poz.1155,
z dnia 22.10.2008
ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane
6. Dz.U. nr 188 poz.1156,
z dnia 22.10.2008
ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań
7. Dz.U. nr 193 poz.1192,
z dnia 30.10.2008
ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2008 r. w sprawie dokumentacji bezpieczeństwa tunelu
8. Dz.U. nr 193 poz.1194,
z dnia 30.10.2008
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
9. Dz.U. nr 196 poz.1217,
z dnia 03.11.2008
ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska

[Załącznik nr 2 – Jednostkowe stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku – (strona 10676) 17 Grupa „Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika)]

10. Dz.U. nr 200 poz.1235,
z dnia 10.11.2008
ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest
11. Dz.U. nr 201 poz.1237,
z dnia 13.11.2008
USTAWA z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw

(art. 5 wprowadza zmiany do ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

12. Dz.U. nr 201 poz.1238,
z dnia 13.11.2008
ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
    tekst ujednolicony

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

13. Dz.U. nr 201 poz.1239,
z dnia 13.11.2008
ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
14. Dz.U. nr 201 poz.1240,
z dnia 13.11.2008
ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej
15. Dz.U. nr 203 poz.1270,
z dnia 17.11.2008
ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki z dnia 5 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa
16. Dz.U. nr 205 poz.1284,
z dnia 20.11.2008
ROZPORZĄDZENIE Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 4 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006
17. Dz.U. nr 206 poz.1287,
z dnia 21.11.2008
USTAWA z dnia 8 października 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane
18. Dz.U. nr 206 poz.1291,
z dnia 21.11.2008
ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody
19. Dz.U. nr 209 poz.1320,
z dnia 28.11.2008
USTAWA z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
20. Dz.U. nr 210 poz.1321,
z dnia 28.11.2008
USTAWA z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów oraz ustawy – Prawo budowlane

Monitor Polski

21. M.P. nr 79 poz.698,
z dnia 22.10.2008
OBWIESZCZENIE Ministra Środowiska z dnia 7 października 2008 r. w sprawie wysokości górnych jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2009
22. M.P. nr 80 poz.707,
z dnia 24.10.2008
OBWIESZCZENIE Ministra Środowiska z dnia 15 października 2008 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2009
23. M.P. nr 81 poz.712,
z dnia 27.10.2008
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2008 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2008 r.
24. M.P. nr 81 poz.714,
z dnia 27.10.2008
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 września 2008 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2008 r.
25. M.P. nr 82 poz.725,
z dnia 30.10.2008
OBWIESZCZENIE Ministra Środowiska z dnia 14 października 2008 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2009

Dzienniki Urzędowe Unii Europejskiej

26. Dz.Urz.UE Nr L 282,
z dnia 25.10.2008
DECYZJA nr 1/2008 z dnia 12 marca 2008 r. Komitetu ustanowionego na mocy Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie wzajemnego uznawania w odniesieniu do oceny zgodności w sprawie włączenia do załącznika 1 nowego rozdziału 16 dotyczącego wyrobów budowlanych (2008/813/WE)

(uwaga red. – w poz. 36 błędnie podano „decyzja Komisji 1999/213/WE”  - powinno być „decyzja Komisji 1999/89/WE”; Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za błędy tłumaczenia na j.polski aktów urzędowych UE;

- do Decyzji zostały podwiązane wszystkie akty prawne wymienione w Załączniku)

GUS

27. Dz.Urz.GUS nr 11 poz.64,
z dnia 24.11.2008
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w III kwartale 2008 r.
28. GUS – Aktualności –
28.11.2008
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za pierwsze trzy kwartały 2008 r.
29. GUS – Aktualności –
23.10.2008
Biuletyn Statystyczny nr 9/2008 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
30. GUS – Aktualności –
26.11.2008
Biuletyn Statystyczny nr 10/2008 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
31. GUS – Aktualności –
07.10.2008
Ceny w Gospodarce Narodowej – sierpień 2008; – tabl. 1 i 6 (fragment) - wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej
32. GUS – Aktualności –
07.11.2008
Ceny w Gospodarce Narodowej – wrzesień 2008; – tabl. 1 i 6 (fragment) - wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej
33. GUS – Aktualności –
17.10.2008
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej we wrześniu 2008 r. – fragment
34. GUS – Aktualności –
20.11.2008
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w październiku 2008 r. – fragment
35. GUS – Aktualności –
21.10.2008
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych – sierpień 2008
36. GUS – Aktualności –
26.11.2008
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych – wrzesień 2008

"Buduj z Głową" nie jest źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449), akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim oraz innych dziennikach urzędowych.