Dziennik Ustaw

1. Dz.U. poz.1834,
z dnia 03.10.2017
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym
2. Dz.U. poz.1880,
z dnia 10.10.2017
OBWIESZCZENIE Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej
3. Dz.U. poz.1888,
z dnia 10.10.2017
USTAWA z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska
4. Dz.U. poz.1912,
z dnia 13.10.2017
ROZPORZĄDZENIE Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii
5. Dz.U. poz.1942,
z dnia 19.10.2017
ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 29 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska
6. Dz.U. poz.1990,
z dnia 25.10.2017
ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków
7. Dz.U. poz.1999,
z dnia 27.10.2017
USTAWA z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

(w art. 2 wprowadza zmiany do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko)

8. Dz.U. poz.2018,
z dnia 30.10.2017
USTAWA z dnia 29 września 2017 r. o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych

(w art. 2 wprowadza zmiany do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych)

9. Dz.U. poz.2056,
z dnia 07.11.2017
USTAWA z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw
(m.in. wprowadza zmiany:
  • w art. 4 do ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
  • w art. 6 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,
  • w art. 8 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach)
10. Dz.U. poz.2062,
z dnia 08.11.2017
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych
11. Dz.U. poz.2077,
z dnia 10.11.2017
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansach publicznych
12. Dz.U. poz.2101,
z dnia 14.11.2017
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne
13. Dz.U. poz.2126,
z dnia 17.11.2017
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geologiczne i górnicze
14. Dz.U. poz.2141,
z dnia 21.11.2017
USTAWA z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
15. Dz.U. poz.2168,
z dnia 24.11.2017
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
16. Dz.U. poz.2176,
z dnia 27.11.2017
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych
17. Dz.U. poz.2180,
z dnia 27.11.2017
USTAWA z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw
(m.in. wprowadza zmiany w art. 5 do ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne)
18. Dz.U. poz.2187,
z dnia 28.11.2017
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
19. Dz.U. poz.2222,
z dnia 01.12.2017
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych
20. Dz.U. poz.2285,
z dnia 08.12.2017
ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
21. Dz.U. poz.2379,
z dnia 20.12.2017
ROZPORZĄDZENIE Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy
22. Dz.U. poz.2390,
z dnia 20.12.2017
ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia
23. Dz.U. poz.2422,
z dnia 22.12.2017
USTAWA z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw
(m.in. wprowadza zmiany w art. 2 do ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)
24. Dz.U. poz.2432,
z dnia 27.12.2017
WYROK Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2017 r. sygn. akt SK 48/15
(dot. uznania obiektu budowlanego za budowlę)
25. Dz.U. poz.2445,
z dnia 28.12.2017
ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym są prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej
26. Dz.U. poz.2477,
z dnia 29.12.2017
ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych
27. Dz.U. poz.2478,
z dnia 29.12.2017
ROZPORZĄDZENIE Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie określenia kwot wartości umów koncesji, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej
28. Dz.U. poz.2479,
z dnia 29.12.2017
ROZPORZĄDZENIE Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej
29. Dz.U. poz.2490,
z dnia 29.12.2017
ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska

[Załącznik nr 2 – Jednostkowe stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku – (strona 31) 17 Grupa „Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)]

30. Dz.U. poz.2501,
z dnia 30.12.2017
ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie ustalania opłat podwyższonych za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi
31. Dz.U. poz.2502,
z dnia 30.12.2017
ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne

(niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. poz. 1875 oraz z 2017 r. poz. 723), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia)

Monitor Polski

32. M.P. poz.956,
z dnia 19.10.2017
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 października 2017 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2017 r.
33. M.P. poz.970,
z dnia 24.10.2017
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2017 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2017 r.
34. M.P. poz.982,
z dnia 31.10.2017
OBWIESZCZENIE Ministra Środowiska z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na rok 2018
35. M.P. poz.984,
z dnia 31.10.2017
OBWIESZCZENIE Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2018 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Dzienniki Urzędowe Unii Europejskiej

36. Dz.Urz.UE Nr L 259,
z dnia 07.10.2017
ZALECENIE Komisji (UE) 2017/1805 z dnia 3 października 2017 r. w sprawie profesjonalizacji zamówień publicznych – Budowanie struktur na potrzeby profesjonalizacji zamówień publicznych
37. Dz.Urz.UE Nr L 263/23,
z dnia 12.10.2017
DECYZJA Wspólnego Komitetu EOG nr 308/2015 z dnia 11 grudnia 2015 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) i załącznik IV (Energia) do Porozumienia EOG [2017/1819]

(dotyczy efektywności energetycznej systemów wentylacyjnych przeznaczonych do budynków mieszkalnych)

38. Dz.Urz.UE Nr L 263/24,
z dnia 12.10.2017
DECYZJA Wspólnego Komitetu EOG nr 309/2015 z dnia 11 grudnia 2015 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) i załącznik IV (Energia) do Porozumienia EOG [2017/1820]

(dotyczy etykiet efektywności energetycznej)

39. Dz.Urz.UE Nr L 263/26,
z dnia 12.10.2017
DECYZJA Wspólnego Komitetu EOG nr 310/2015 z dnia 11 grudnia 2015 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) i załącznik IV (Energia) do Porozumienia EOG [2017/1821]

(dotyczy etykiet efektywności energetycznej)

40. Dz.Urz.UE Nr L 300/49,
z dnia 16.11.2017
DECYZJA Wspólnego Komitetu EOG nr 97/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. zmieniająca załącznik XVI (Zamówienia) do Porozumienia EOG [2017/2047]
41. Dz.Urz.UE Nr L 300/57,
z dnia 16.11.2017
DECYZJA Wspólnego Komitetu EOG nr 98/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. zmieniająca załącznik XVI (Zamówienia) do Porozumienia EOG [2017/2048]
42. Dz.Urz.UE Nr L 300/59,
z dnia 16.11.2017
DECYZJA Wspólnego Komitetu EOG nr 99/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. zmieniająca załącznik XVI (Zamówienia) do Porozumienia EOG [2017/2049]
43. Dz.Urz.UE Nr L 308/23,
z dnia 23.11.2017
DECYZJA Wspólnego Komitetu EOG nr 120/2016 z dnia 3 czerwca 2016 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2017/2138]

(dotyczy klasyfikacji reakcji na ogień wyrobów budowlanych)

44. Dz.Urz.UE Nr L 308/34,
z dnia 23.11.2017
DECYZJA Wspólnego Komitetu EOG nr 127/2016 z dnia 3 czerwca 2016 r. zmieniająca załącznik XVI (Zamówienia) do Porozumienia EOG [2017/2145]
45. Dz.Urz.UE Nr L 325,
z dnia 08.12.2017
ROZPORZĄDZENIE Komisji (UE) 2017/2119 z dnia 22 listopada 2017 r. ustanawiające „wykaz Prodcom” – listę produktów przemysłowych zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 3924/91
46. Dz.Urz.UE Nr L 329,
z dnia 13.12.2017
ROZPORZĄDZENIE delegowane Komisji (UE) 2017/2293 z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków klasyfikacji, bez badania, wyrobów z drewna klejonego krzyżowo objętych normą zharmonizowaną EN 16351 oraz wyrobów z forniru klejonego warstwowo objętych normą zharmonizowaną EN 14374 w odniesieniu do ich reakcji na ogień
47. Dz.Urz.UE Nr L 337/17,
z dnia 19.12.2017
ROZPORZĄDZENIE delegowane Komisji (UE) 2017/2364 z dnia 18 grudnia 2017 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień
48. Dz.Urz.UE Nr L 337/19,
z dnia 19.12.2017
ROZPORZĄDZENIE delegowane Komisji (UE) 2017/2365 z dnia 18 grudnia 2017 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień
49. Dz.Urz.UE Nr L 337/21,
z dnia 19.12.2017
ROZPORZĄDZENIE delegowane Komisji (UE) 2017/2366 z dnia 18 grudnia 2017 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień
50. Dz.Urz.UE Nr L 337/22,
z dnia 19.12.2017
ROZPORZĄDZENIE Komisji (UE) 2017/2367 z dnia 18 grudnia 2017 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Orzecznictwo Sądu Najwyższego

51. Biuletyn SN Nr 9/17,
z dnia 17.10.2017
ORZECZENIE TEZOWANE Izby Cywilnej (V CSK 256/16) – wyrok z dnia 30 marca 2017 r. – dotyczy rozwiązania umowy o finansowanie inwestycji wobec odmowy zatwierdzenia projektu przez Komisję Europejską
52. Biuletyn SN Nr 9/17,
z dnia 17.10.2017
ORZECZENIE TEZOWANE Izby Cywilnej (V CSK 449/16) – wyrok z dnia 23 marca 2017 r. – dotyczy wzorca umownego FIDIC
53. Biuletyn SN Nr 9/17,
z dnia 17.10.2017
ORZECZENIE TEZOWANE Izby Cywilnej (II CSK 666/16) – wyrok z dnia 11 maja 2017 r. – dotyczy przebudowy dróg publicznych
54. Biuletyn SN Nr 10/17,
z dnia 03.11.2017
ORZECZENIE TEZOWANE Izby Cywilnej (V CSK 393/16) – wyrok z dnia 23 marca 2017 r. – dotyczy gwarancji zapłaty
55. Biuletyn SN Nr 11/17,
z dnia 13.12.2017
UCHWAŁA Izby Cywilnej (III CZP 56/17) – z dnia 17 listopada 2017 r. – dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty
56. Biuletyn SN Nr 11/17,
z dnia 13.12.2017
UCHWAŁA Izby Cywilnej (III CZP 58/17) – z dnia 17 listopada 2017 r. – dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty

GUS

57. Dz.Urz.GUS poz.49,
z dnia 23.11.2017
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w III kwartale 2017 r.
58. Dz.Urz.GUS poz.51,
z dnia 29.11.2017
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 2017 r.
59. Dz.Urz.GUS poz.53,
z dnia 01.12.2017
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za trzy kwartały 2017 r.
60. Dz.Urz.GUS poz.57,
z dnia 29.12.2017
ZARZĄDZENIE Nr 14 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie kluczy powiązań PKWiU 2008 - PKWiU 2015 i PKWiU 2015 - PKWiU 2008
61. GUS – Aktualności
– 24.10.2017
Biuletyn Statystyczny nr 9/2017 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
62. GUS – Aktualności
– 24.11.2017
Biuletyn Statystyczny nr 10/2017 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
63. GUS – Aktualności
– 22.12.2017
Biuletyn Statystyczny nr 11/2017 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
64. GUS – Aktualności
– 18.10.2017
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej we wrześniu 2017 r. – fragment.
65. GUS – Aktualności
– 20.11.2017
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w październiku 2017 r. – fragment.
66. GUS – Aktualności
– 19.12.2017
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w listopadzie 2017 r. – fragment.
67. GUS – Aktualności
– 23.10.2017
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Sierpień 2017 r.
68. GUS – Aktualności
– 22.11.2017
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Wrzesień 2017 r.
69. GUS – Aktualności
– 22.12.2017
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Październik 2017 r.

Urząd Zamówień Publicznych

Polski Komitet Normalizacyjny

72. www.pkn.pl KOMUNIKAT Nr 10/2017 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1 października 2017 r. w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako dokumentów odniesienia w ocenie zgodności
73. www.pkn.pl KOMUNIKAT Nr 11/2017 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1 listopada 2017 r. w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako dokumentów odniesienia w ocenie zgodności
74. www.pkn.pl KOMUNIKAT Nr 12/2017 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako dokumentów odniesienia w ocenie zgodności

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

75. Dz.Urz.MIB poz. 73,
z dnia 09.11.2017
KOMUNIKAT Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia terminów i miejsca przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości

„Buduj z Głową" nie jest źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1523), akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim oraz innych dziennikach urzędowych.