Dziennik Ustaw

1. Dz.U. poz.1876,
z dnia 02.10.2018
ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 13 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie
2. Dz.U. poz.1935,
z dnia 09.10.2018
OBWIESZCZENIE Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
3. Dz.U. poz.1945,
z dnia 10.10.2018
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
4. Dz.U. poz.1984,
z dnia 16.10.2018
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o charakterystyce energetycznej budynków
5. Dz.U. poz.1986,
z dnia 16.10.2018
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo zamówień publicznych
6. Dz.U. poz.1991,
z dnia 17.10.2018
ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych
7. Dz.U. poz.1992,
z dnia 17.10.2018
ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań
8. Dz.U. poz.1993,
z dnia 17.10.2018
ROZPORZĄDZENIE Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
9. Dz.U. poz.2067,
z dnia 30.10.2018
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
10. Dz.U. poz.2068,
z dnia 30.10.2018
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych
11. Dz.U. poz.2081,
z dnia 31.10.2018
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
12. Dz.U. poz.2147,
z dnia 15.11.2018
ROZPORZĄDZENIE Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 października 2018 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących
13. Dz.U. poz.2177,
z dnia 21.11.2018
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
14. Dz.U. poz.2191,
z dnia 23.11.2018
USTAWA z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
15. Dz.U. poz.2204,
z dnia 26.11.2018
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami
16. Dz.U. poz.2215,
z dnia 28.11.2018
USTAWA z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

(m.in. wprowadza zmiany:

  • w art. 120 do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych)
17. Dz.U. poz.2268,
z dnia 04.12.2018
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo wodne
18. Dz.U. poz.2298,
z dnia 10.12.2018
ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w lipcu 2018 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych
19. Dz.U. poz.2321,
z dnia 12.12.2018
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń
20. Dz.U. poz.2348,
z dnia 17.12.2018
USTAWA z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

(m.in. wprowadza zmiany:

  • w art. 2 do ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami)
21. Dz.U. poz.2389,
z dnia 21.12.2018
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odnawialnych źródłach energii
22. Dz.U. poz.2426,
z dnia 27.12.2018
ROZPORZĄDZENIE Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych
23. Dz.U. poz.2440,
z dnia 28.12.2018
ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)
24. Dz.U. poz.2489,
z dnia 29.12.2018
ROZPORZĄDZENIE Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych
25. Dz.U. poz.2500,
z dnia 31.12.2018
USTAWA z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Monitor Polski

26. M.P. poz.1013,
z dnia 23.10.2018
OBWIESZCZENIE Ministra Środowiska z dnia 9 października 2018 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na rok 2019
27. M.P. poz.1017,
z dnia 24.10.2018
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2018 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2018 r.
28. M.P. poz.1038,
z dnia 29.10.2018
OBWIESZCZENIE Ministra Środowiska z dnia 3 października 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2019
29. M.P. poz.1053,
z dnia 31.10.2018
OBWIESZCZENIE Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 22 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Dzienniki Urzędowe Unii Europejskiej

30. Dz.Urz.UE Nr L 297,
z dnia 22.11.2018
DECYZJA Wspólnego Komitetu EOG nr 41/2017 z dnia 3 lutego 2017 r. zmieniająca załącznik XVI (Zamówienia) do Porozumienia EOG [2018/1775]
31. Dz.Urz.UE Nr L 328,
z dnia 21.12.2018
DYREKTYWA Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2002 z dnia 11 grudnia 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej

GUS

32. Dz.Urz.GUS poz.50,
z dnia 21.11.2018
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w III kwartale 2018 r.
33. Dz.Urz.GUS poz.52,
z dnia 27.11.2018
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 2018 r.
34. Dz.Urz.GUS poz.53,
z dnia 30.11.2018
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za trzy kwartały 2018 r.
35. GUS – Aktualności
– 23.10.2018
Biuletyn Statystyczny nr 9/2018 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
36. GUS – Aktualności
– 27.11.2018
Biuletyn Statystyczny nr 10/2018 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
37. GUS – Aktualności
– 21.12.2018
Biuletyn Statystyczny nr 11/2018 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
38. GUS – Aktualności
– 17.10.2018
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej we wrześniu 2018 r. – fragment.
39. GUS – Aktualności
– 20.11.2018
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w październiku 2018 r. – fragment.
40. GUS – Aktualności
– 19.12.2018
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w listopadzie 2018 r. – fragment.
41. GUS – Aktualności
– 23.10.2018
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Sierpień 2018 r.
42. GUS – Aktualności
– 22.11.2018
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Wrzesień 2018 r.
43. GUS – Aktualności
– 21.12.2018
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Październik 2018 r.

Urząd Zamówień Publicznych

44. www.uzp.gov.pl Informacja o rodzajach informatycznych nośników danych na potrzeby postępowania odwoławczego
(zamieszczono na stronie 23.10.2018)
45. www.uzp.gov.pl INFORMATOR Urzędu Zamówień Publicznych nr 3/2018
(zamieszczono na stronie 30.10.2018)
46. www.uzp.gov.pl Porozumienie w zakresie wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego z wyjaśnieniami
(zamieszczono na stronie 17.11.2018)
47. www.uzp.gov.pl Wzorcowe dokumenty dotyczące postępowania odwoławczego
(zamieszczono na stronie 27.12.2018)

Polski Komitet Normalizacyjny

48. www.pkn.pl KOMUNIKAT Nr 10/2018 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1 października 2018 r. w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako dokumentów odniesienia w ocenie zgodności
49. www.pkn.pl KOMUNIKAT Nr 11/2018 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1 listopada 2018 r. w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako dokumentów odniesienia w ocenie zgodności
50. www.pkn.pl KOMUNIKAT Nr 12/2018 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1 grudnia 2018 r. w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako dokumentów odniesienia w ocenie zgodności
51. www.pkn.pl KOMUNIKAT Nr 6/2018 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie przywrócenia aktualności PN

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

52. Dz.Urz.MIiR poz.51,
z dnia 30.11.2018
KOMUNIKAT Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia terminów i miejsca przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

53. Dz.Urz.MPiT poz.64,
z dnia 21.12.2018
Zarządzenie Nr 63 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

* „Buduj z Głową" nie jest źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1523), akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim oraz innych dziennikach urzędowych.