Dziennik Ustaw

1. Dz.U. poz.1924,
z dnia 10.10.2019

USTAWA z dnia 9 sierpnia 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych(m.in. wprowadza zmiany:

  • w art. 40 do ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
  • w art. 41 do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko)
2. Dz.U. poz. 1948,
z dnia 14.10.2019
ROZPORZĄDZENIE Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym