Dziennik Ustaw

1. Dz.U. poz.145,
z dnia 09.02.2012
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo wodne
2. Dz.U. poz.167,
z dnia 14.02.2012
ROZPORZĄDZENIE Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 8 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową
3. Dz.U. poz.224,
z dnia 28.02.2012
ROZPORZĄDZENIE Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych
4. Dz.U. poz.358,
z dnia 30.03.2012
ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 29 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków

Monitor Polski

5. M.P. poz.26,
z dnia 25.01.2012
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2011 r.
6. M.P. poz.30,
z dnia 25.01.2012
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 2011 r.
7. M.P. poz.43,
z dnia 02.02.2012
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2011 r.
8. M.P. poz.58,
z dnia 14.02.2012
OBWIESZCZENIE Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
9. M.P. poz.124,
z dnia 05.03.2012
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 2011 r.

Dzienniki Urzędowe Unii Europejskiej

10. Dz.Urz.UE Nr L 26,
z dnia 28.01.2012
DYREKTYWA Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko
11. Dz.Urz.UE Nr L 81,
z dnia 21.03.2012
ROZPORZĄDZENIE delegowane Komisji (UE) nr 244/2012 z dnia 16 stycznia 2012 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i ustanawiające ramy metodologii porównawczej do celów obliczania optymalnego pod względem kosztów poziomu wymagań minimalnych dotyczących charakterystyki energetycznej budynków i elementów budynków

GUS

12. Dz.Urz.GUS poz.8,
z dnia 22.02.2012
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w IV kwartale 2011 r.
13. Dz.Urz.GUS poz.17,
z dnia 03.04.2012
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za cztery kwartały 2011 r.
14. GUS - Aktualności
- 27.01.2012
Biuletyn Statystyczny nr 12/2011 - Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
15. GUS - Aktualności
- 23.02.2012
Biuletyn Statystyczny nr 1/2012 - Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
16. GUS - Aktualności
- 26.03.2012
Biuletyn Statystyczny nr 2/2012 - Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
17. GUS - Aktualności
- 29.02.2012
Ceny w Gospodarce Narodowej. I.2012; - tabl. 11 - wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej
18. GUS - Aktualności
- 30.03.2012
Ceny w Gospodarce Narodowej. II.2012; - tabl. 11 - wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej
19. GUS - Aktualności
- 19.01.2012
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w grudniu 2011 r. - fragment
20. GUS - Aktualności
- 17.02.2012
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w styczniu 2012 r. - fragment
21. GUS - Aktualności
- 19.03.2012
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w lutym 2012 r. - fragment
22. GUS - Aktualności
- 20.01.2012
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych - listopad 2011
23. GUS - Aktualności
- 22.02.2012
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych - grudzień 2011
24. GUS - Aktualności
- 31.03.2012
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych - styczeń 2012

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

25. www.gunb.gov.pl
- Interpretacje prawne
STANOWISKO GINB w sprawie sprawdzania zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części w trakcie obowiązkowej kontroli budowy.
(zamieszczono na stronie 2012.02.27)
26. www.gunb.gov.pl
- Interpretacje prawne
STANOWISKO GINB w sprawie konieczności sprawdzania zawartości merytorycznej projektu architektoniczno-budowlanego w toku postępowań nadzwyczajnych - art. 35 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane w zw. z art. 156 § 1 pkt 2 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego
(zamieszczono na stronie 2012.03.27)

Urząd Zamówień Publicznych

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

29. Dz.Urz.MTBiGM poz.5,
z dnia 28.02.2012
ZARZĄDZENIE Nr 10 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie powołania Zespołu oraz Rady Opiniodawczo-Doradczej do spraw projektu założeń do ustawy Kodeks Budowlany
30. Dz.Urz.MTBiGM poz.17,
z dnia 28.03.2012
ZARZĄDZENIE Nr 25 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania założeń do zmian polskich regulacji prawnych związanych z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym dyrektywę Rady 89/106/EWG

"Buduj z Głową" nie jest źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn.zm.), akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim oraz innych dziennikach urzędowych.