Dziennik Ustaw

1. Dz.U. poz.14,
z dnia 04.01.2017
ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań
(dotyczy zamówień publicznych)
2. Dz.U. poz.21,
z dnia 04.01.2017
ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych
3. Dz.U. poz.22,
z dnia 04.01.2017
ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej
4. Dz.U. poz.47,
z dnia 09.01.2017
ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania
(dotyczy zamówień publicznych)
5. Dz.U. poz.48,
z dnia 09.01.2017
ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organów właściwych do występowania do Komisji Europejskiej z wnioskiem o stwierdzenie prowadzenia działalności na rynku konkurencyjnym, do którego dostęp nie jest ograniczony
6. Dz.U. poz.79,
z dnia 12.01.2017
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego
7. Dz.U. poz.83,
z dnia 13.01.2017
ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na członków Krajowej Izby Odwoławczej, sposobu powoływania komisji kwalifikacyjnej, a także szczegółowego zakresu postępowania kwalifikacyjnego
8. Dz.U. poz.90,
z dnia 13.01.2017
ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości
9. Dz.U. poz.130,
z dnia 20.01.2017
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów
10. Dz.U. poz.134,
z dnia 20.01.2017
ROZPORZĄDZENIE Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych
11. Dz.U. poz.191,
z dnia 31.01.2017
USTAWA z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw
12. Dz.U. poz.202,
z dnia 01.02.2017
USTAWA z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o instytutach badawczych oraz ustawy – Prawo geologiczne i górnicze
13. Dz.U. poz.220,
z dnia 06.02.2017
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo energetyczne
14. Dz.U. poz.282,
z dnia 17.02.2017
ROZPORZĄDZENIE Ministra Energii z dnia 9 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie
15. Dz.U. poz.328,
z dnia 23.02.2017
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
16. Dz.U. poz.459,
z dnia 02.03.2017
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks cywilny
17. Dz.U. poz.460,
z dnia 02.03.2017
USTAWA z dnia 26 stycznia 2017 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
18. Dz.U. poz.519,
z dnia 13.03.2017
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony środowiska
19. Dz.U. poz.552,
z dnia 16.03.2017
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących
20. Dz.U. poz.615,
z dnia 22.03.2017
ROZPORZĄDZENIE Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień
21. Dz.U. poz.635,
z dnia 24.03.2017
USTAWA z dnia 24 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych

Monitor Polski

22. M.P. poz.10,
z dnia 04.01.2017
OBWIESZCZENIE Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych
23. M.P. poz.53,
z dnia 24.01.2017
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2016 r.
24. M.P. poz.88,
z dnia 26.01.2017
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 2016 r.
25. M.P. poz.253,
z dnia 08.03.2017
OBWIESZCZENIE Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych

Dzienniki Urzędowe Unii Europejskiej

26. Dz.Urz.UE Nr L 21,
z dnia 26.01.2017
DECYZJA Komisji (UE) 2017/133 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie utrzymania z ograniczeniem w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej odniesienia do normy zharmonizowanej EN 14342:2013 „Podłogi drewniane – Właściwości, ocena zgodności i oznakowanie” zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011

Orzecznictwo Sądu Najwyższego

27. Biuletyn SN Nr 1/17,
z dnia 03.02.2017
ORZECZENIE TEZOWANE Izby Cywilnej (II CSK 118/16) – wyrok z dnia 9 listopada 2016 r. – dotyczy umowy z podwykonawcą

GUS

28. Dz.Urz.GUS poz. 10,
z dnia 22.02.2017
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w IV kwartale 2016 r.
29. Dz.Urz.GUS poz.14,
z dnia 03.04.2017
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za cztery kwartały 2016 r.
30. GUS – Aktualności
– 25.01.2017
Biuletyn Statystyczny nr 12/2016 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
31. GUS – Aktualności
– 23.02.2017
Biuletyn Statystyczny nr 1/2017 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
32. GUS – Aktualności
– 23.03.2017
Biuletyn Statystyczny nr 2/2017 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
33. GUS – Aktualności
– 19.01.2017
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w grudniu 2016 r. – fragment.
34. GUS – Aktualności
– 17.02.2017
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w styczniu 2017 r. – fragment.
35. GUS – Aktualności
– 17.03.2017
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w lutym 2017 r. – fragment.
36. GUS – Aktualności
– 20.01.2017
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych - listopad 2016 r.
37. GUS – Aktualności
– 21.02.2017
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych - grudzień 2016 r.
38. GUS – Aktualności
– 24.03.2017
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych – styczeń 2017 r.

Urząd Zamówień Publicznych

39. www.uzp.gov.pl INFORMATOR Urzędu Zamówień Publicznych nr 4/2016
(zamieszczono na stronie 03.02.2017)

Polski Komitet Normalizacyjny

40. www.pkn.pl DECYZJA 1/2017/PN Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie statusu kolejnych wersji ETSI EN do zbioru PN
41. www.pkn.pl KOMUNIKAT Nr 1/2017 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1 stycznia 2017 r. w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako dokumentów odniesienia w ocenie zgodności
42. www.pkn.pl KOMUNIKAT Nr 2/2017 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako dokumentów odniesienia w ocenie zgodności
43. www.pkn.pl Sprostowanie Komunikatu Nr 2/2017 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako dokumentów odniesienia w ocenie zgodności
44. www.pkn.pl KOMUNIKAT Nr 3/2017 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako dokumentów odniesienia w ocenie zgodności

Ministerstwo Rozwoju

45. Dz.Urz.MR iF poz.57,
z dnia 21.03.2017
ZARZĄDZENIE Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Zamówień Publicznych

Ministerstwo Finansów

46. www.mf.gov.pl OBJAŚNIENIA podatkowe - stosowanie mechanizmu odwróconego obciążenia w transakcjach dotyczących świadczenia usług budowlanych
(zamieszczono na stronie 2017.03.17)

„Buduj z Głową" nie jest źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 i 1579), akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim oraz innych dziennikach urzędowych.