Dziennik Ustaw

1. Dz.U. poz.769,
z dnia 06.07.2012
USTAWA z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(w art. 21 nowelizuje ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych)
2. Dz.U. poz. 856,
z dnia 26.07.2012
ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego
3. Dz.U. poz.891,
z dnia 03.08.2012
USTAWA z dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych
4. Dz.U. poz.907,
z dnia 08.08.2012
ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie gmin, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych, poszkodowanych w wyniku działania żywiołu od maja do lipca 2012 r.
5. Dz.U. poz.951,
z dnia 22.08.2012
USTAWA z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
(m.in. wprowadza zmiany do:
 • ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
 • ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym,
 • ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego,
 • ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych,
 • ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 • ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 • ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów,
 • ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,
 • ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach,
 • ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
 • ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,
 • ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
 • ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne,
 • ustawy z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw,
 • ustawy z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej,
 • ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
 • ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,
 • ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,
 • ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym,
 • ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych,
 • ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym,
 • ustawy z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012,
 • ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów,
 • ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego,
 • ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji,
 • ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych,
 • ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych,
 • ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej,
 • ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących).
6. Dz.U. poz.962,
z dnia 27.08.2012
ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii
7. Dz.U. poz.965,
z dnia 28.08.2012
USTAWA z dnia 27 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych
8. Dz.U. poz.1026,
z dnia 17.09.2012
ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 14 września 2012 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 r.
9. Dz.U. poz.1034,
z dnia 18.09.2012
ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza
10. Dz.U. poz.1059,
z dnia 25.09.2012
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo energetyczne

Monitor Polski

11. M.P. poz.517,
z dnia 23.07.2012
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2012 r.
12. M.P. poz.536,
z dnia 25.07.2012
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2012 r.
13. M.P. poz.567,
z dnia 30.07.2012
OBWIESZCZENIE Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej lub przez niego nadzorowanych
14. M.P. poz.612,
z dnia 24.08.2012
OBWIESZCZENIE Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
15. M.P. poz.624,
z dnia 31.08.2012
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za II kwartał 2012 r.

Dzienniki Urzędowe Unii Europejskiej

16. Dz.Urz.UE Nr L 178,
z dnia 10.07.2012
DECYZJA Europejskiego Banku Centralnego z dnia 19 czerwca 2012 r. zmieniająca decyzję EBC/2007/5 określającą zasady udzielania zamówień publicznych (EBC/2012/10)
17. Dz.Urz.UE Nr L 207,
 dnia 02.08.2012
DECYZJA Wspólnego Komitetu EOG nr 67/2012 z dnia 30 marca 2012 r. zmieniająca załącznik XVI (Zamówienia) do Porozumienia EOG
18. Dz.Urz.UE Nr L 250,
z dnia 15.09.2012
SPROSTOWANIE DO ROZPORZĄDZENIA delegowanego Komisji (UE) nr 244/2012 z dnia 16 stycznia 2012 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i ustanawiającego ramy metodologii porównawczej do celów obliczania optymalnego pod względem kosztów poziomu wymagań minimalnych dotyczących charakterystyki energetycznej budynków i elementów budynków (Dz.Urz.UE L 81 z dnia 21.03.2012)

Orzecznictwo Sądu Najwyższego

19. Biuletyn Nr 6/12,
z dnia 05.07.2012
ORZECZENIE TEZOWANE Izby Cywilnej (III CSK 219/11) – wyrok z dnia 8 marca 2012 r. – dotyczy odpowiedzialności za decyzję administracyjną
20. Biuletyn Nr 6/12,
z dnia 05.07.2012
ORZECZENIE TEZOWANE Izby Cywilnej (I CSK 287/11) – wyrok z dnia 15 marca 2012 r. – dotyczy odbioru dzieła
21. Biuletyn Nr 6/12,
z dnia 05.07.2012
ORZECZENIE TEZOWANE Izby Cywilnej (IV CSK 333/11) – wyrok z dnia 22 marca 2012 r. – dotyczy zmiany sposobu korzystania z nieruchomości
22. Biuletyn Nr 7/12,
z dnia 03.08.2012
UCHWAŁA Izby Cywilnej (III CZP 39/12) – z dnia 18 lipca 2012 r. – dotyczy kary umownej
23. Biuletyn Nr 8/12,
z dnia 05.09.2012
ORZECZENIE TEZOWANE Izby Karnej (V KK 402/11) – postanowienie z dnia 7 maja 2012 r. – osoby pełniące funkcję publiczną w zp

GUS

24. Dz.Urz.GUS poz.37,
z dnia 23.08.2012
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w II kwartale 2012 r.
25. Dz.Urz.GUS poz.43,
z dnia 06.09.2012
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za dwa kwartały 2012 r.
26. GUS – Aktualności
– 26.07.2012
Biuletyn Statystyczny nr 6/2012 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
27. GUS – Aktualności
– 24.08.2012
Biuletyn Statystyczny nr 7/2012 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
28. GUS – Aktualności
– 25.09.2012
Biuletyn Statystyczny nr 8/2012 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
29. GUS – Aktualności
– 28.09.2012
Ceny w Gospodarce Narodowej. VIII.2012; – tabl. 11 - wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej
30. GUS – Aktualności
– 18.07.2012
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w czerwcu 2012 r. – fragment
31. GUS – Aktualności
– 20.08.2012
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w lipcu 2012 r. – fragment
32. GUS – Aktualności
– 19.09.2012
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w sierpniu 2012 r. – fragment
33. GUS – Aktualności
– 23.07.2012
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych – maj 2012
34. GUS – Aktualności
– 22.08.2012
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych – czerwiec 2012
35. GUS – Aktualności
– 24.09.2012
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych – lipiec 2012

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

36. www.gunb.gov.pl Interpretacja prawna w sprawie montażu ogniw fotowoltaicznych na obiektach budowlanych oraz wolnostojących ogniw fotowoltaicznych
(zamieszczono na stronie 2012.07.20)

Urząd Zamówień Publicznych

"Buduj z Głową" nie jest źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn.zm.), akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim oraz innych dziennikach urzędowych.