Dziennik Ustaw

1. Dz.U. poz.883,
z dnia 02.07.2014
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych
2. Dz.U. poz.888,
z dnia 02.07.2014
ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej
3. Dz.U. poz.897,
z dnia 04.07.2014
USTAWA z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
4. Dz.U. poz.906,
z dnia 09.07.2014
USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami
5. Dz.U. poz.908,
z dnia 09.07.2014
ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na niektóre cele z zakresu ochrony środowiska
6. Dz.U. poz.915,
z dnia 10.07.2014
USTAWA z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług
(w art. 19 wprowadza zmiany do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych)
7. Dz.U. poz. 925,
z dnia 11.07.2014
ROZPORZĄDZENIE Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy
8. Dz.U. poz.926,
z dnia 14.07.2014
WYROK Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 lipca 2014 r. sygn. akt SK 6/12
(dotyczy kary pieniężnej za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia)
9. Dz.U. poz.929,
z dnia 15.07.2014
USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych
10. Dz.U. poz.942,
z dnia 17.07.2014
USTAWA z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne
11. Dz.U. poz.964,
z dnia 23.07.2014
OBWIESZCZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań
(dot. zamówień publicznych)
12. Dz.U. poz.993,
z dnia 28.07.2014
USTAWA z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw
(w art. 7 wprowadza zmiany do ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa)
13. Dz.U. poz.1004,
z dnia 30.07.2014
USTAWA z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw
(w art. 5 wprowadza zmiany do ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa)
14. Dz.U. poz.1040,
z dnia 06.08.2014
OBWIESZCZENIE Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania
15. Dz.U. poz.1101,
z dnia 21.08.2014
USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw
16. Dz.U. poz.1107,
z dnia 22.08.2014
ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w maju 2014 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych
17. Dz.U. poz.1133,
z dnia 26.08.2014
USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw
(m.in. wprowadza zmiany:
  • w art. 3 do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
  • w art. 5 do ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  • w art. 6 do ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej)
18. Dz.U. poz.1146,
z dnia 29.08.2014
USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020
(m.in. wprowadza zmiany:
  • w art. 79 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,
  • w art. 80 do ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne,
  • w art. 83 do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych)
19. Dz.U. poz.1169,
z dnia 02.09.2014
ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości
20. Dz.U. poz.1200,
z dnia 08.09.2014
USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków
21. Dz.U. poz.1220,
z dnia 15.09.2014
ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 11 września 2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r.
22. Dz.U. poz.1227,
z dnia 17.09.2014
OBWIESZCZENIE Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych
23. Dz.U. poz.1232,
z dnia 18.09.2014
USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych
24. Dz.U. poz.1257,
z dnia 22.09.2014
ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju
25. Dz.U. poz.1278,
z dnia 24.09.2014
ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Monitor Polski

26. M.P. poz.574,
z dnia 21.07.2014
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2014 r.
27. M.P. poz.579,
z dnia 22.07.2014
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2014 r.
28. M.P. poz.648,
z dnia 08.08.2014
OBWIESZCZENIE Ministra Środowiska z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2015
29. M.P. poz.775,
z dnia 08.09.2014
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za II kwartał 2014 r.
30. M.P. poz.780,
z dnia 09.09.2014
ZARZĄDZENIE nr 58 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 września 2014 r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na członków Krajowej Izby Odwoławczej
31. M.P. poz.790,
z dnia 18.09.2014
OBWIESZCZENIE Ministra Środowiska z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2015

Dzienniki Urzędowe Unii Europejskiej

32. Dz.Urz.UE Nr L 272,
z dnia 13.09.2014
Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającej dyrektywę 2011/52/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz.U. L 124 z 25.4.2014)
przyp. red. – sprostowanie ukazało się już w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 174, z dnia 13 czerwca 2014 r.

GUS

33. GUS – Aktualności
– 29.08.2014
Ceny w Gospodarce Narodowej w 2013 r.; – BUDOWNICTWO – fragmenty
34. Dz.Urz.GUS poz.33,
z dnia 22.08.2014
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w II kwartale 2014 r.
35. Dz.Urz.GUS poz.35,
z dnia 03.09.2014
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za dwa kwartały 2014 r.
36. GUS – Aktualności
– 23.07.2014
Biuletyn Statystyczny nr 6/2014 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
37. GUS – Aktualności
– 26.08.2014
Biuletyn Statystyczny nr 7/2014 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
38. GUS – Aktualności
– 23.09.2014
Biuletyn Statystyczny nr 8/2014 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
39. GUS – Aktualności
– 30.09.2014
Ceny w Gospodarce Narodowej. Sierpień 2014; – tabl. 11 - wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej
40. GUS – Aktualności
– 17.07.2014
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w czerwcu 2014 r. – fragment
41. GUS – Aktualności
– 20.08.2014
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w lipcu 2014 r. – fragment
42. GUS – Aktualności
– 17.09.2014
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w sierpniu 2014 r. – fragment
43. GUS – Aktualności
– 23.07.2014
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych - maj 2014 r.
44. GUS – Aktualności
– 22.08.2014
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych - czerwiec 2014 r.
45. GUS – Aktualności
– 19.09.2014
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych - lipiec 2014 r.

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

46. www.gunb.gov.pl
- Interpretacje prawne
Wyjaśnienie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane w sprawie dostosowania lokali użytkowych do potrzeb osób niepełnosprawnych w przypadku zmiany sposobu użytkowania

Urząd Zamówień Publicznych

Polski Komitet Normalizacyjny

48. www.pkn.pl KOMUNIKAT Nr 7/2014 Prezesa PKN z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako dokumentów odniesienia w ocenie zgodności
49. www.pkn.pl KOMUNIKAT Nr 8/2014 Prezesa PKN z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako dokumentów odniesienia w ocenie zgodności
50. www.pkn.pl KOMUNIKAT Nr 9/2014 Prezesa PKN z dnia 1 września 2014 r. w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako dokumentów odniesienia w ocenie zgodności
51. www.pkn.pl KOMUNIKAT Nr 5/2014 Prezesa PKN z dnia 4 września 2014 r. w sprawie przywrócenia aktualności PN
52. www.pkn.pl KOMUNIKAT Nr 10/2014 Prezesa PKN z dnia 1 października 2014 r. w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako dokumentów odniesienia w ocenie zgodności

Ministerstwo Finansów

53. http://sip.mf.gov.pl/ INTERPRETACJA Indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu ILPP1/443-451/14-4/NS z dnia 1 września 2014 r.
(dot. podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla usług polegających na montowaniu bram garażowych)

"Buduj z Głową" nie jest źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późniejszymi zmianami), akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim oraz innych dziennikach urzędowych.