Dziennik Ustaw

1. Dz.U. nr 203 poz.1351,
z dnia 02.11.2010
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2010 r. o sprostowaniu błędu
(dotyczy jednolitego tekstu ustawy o odpadach)
2. Dz.U. nr 205 poz.1357,
z dnia 03.11.2010
ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 12 października 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy majątkowego
3. Dz.U. nr 205 poz.1358,
z dnia 03.11.2010
ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 12 października 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami
4. Dz.U. nr 205 poz.1359,
z dnia 03.11.2010
ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 12 października 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości
5. Dz.U. nr 209 poz.1379,
z dnia 05.11.2010
ROZPORZĄDZENIE Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 października 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje budowlane służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych
6. Dz.U. nr 212 poz.1389,
z dnia 09.11.2010
ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu
7. Dz.U. nr 213 poz.1397,
z dnia 12.11.2010
ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
8. Dz.U. nr 215 poz.1414,
z dnia 16.11.2010
ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie sposobu ustalania wartości wskaźnika hałasu LDWN
9. Dz.U. nr 219 poz.1442,
z dnia 23.11.2010
USTAWA z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
10. Dz.U. nr 219 poz.1445,
z dnia 23.11.2010
USTAWA z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców
(dotyczy ustawy z dnia 01 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców)
11. Dz.U. nr 220 poz.1447,
z dnia 24.11.2010
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
12. Dz.U. nr 223 poz.1458,
z dnia 26.11.2010
ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
13. Dz.U. nr 229 poz.1498,
z dnia 06.12.2010
USTAWA z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska
14. Dz.U. nr 238 poz.1578,
z dnia 17.12.2010
USTAWA z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej
15. Dz.U. nr 238 poz.1579,
z dnia 17.12.2010
ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa
16. Dz.U. nr 239 poz.1596,
z dnia 20.12.2010
ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie budowy lub przebudowy sieci elektroenergetycznych oraz przyłączy umożliwiających przyłączanie jednostek wytwórczych energii z odnawialnych źródeł energii do systemu elektroenergetycznego oraz przesył energii z odnawialnych źródeł energii
17. Dz.U. nr 239 poz.1597,
z dnia 20.12.2010
ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
18. Dz.U. nr 242 poz.1622,
z dnia 23.12.2010
ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT)
19. Dz.U. nr 243 poz.1623,
z dnia 23.12.2010
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane
20. Dz.U. nr 246 poz.1649,
z dnia 27.12.2010
ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług
21. Dz.U. nr 247 poz.1652,
z dnia 27.12.2010
USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym
22. Dz.U. nr 249 poz.1657,
z dnia 28.12.2010
USTAWA z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji
23. Dz.U. nr 254 poz.1706,
z dnia 30.12.2010
ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji o przeprowadzanych kontrolach wyrobów budowlanych i wydawanych postanowieniach, decyzjach i opiniach, a także o sposobie i terminie przekazywania tych informacji
24. Dz.U. nr 254 poz.1709,
z dnia 30.12.2010
ROZPORZĄDZENIE Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych

Monitor Polski

25. M.P. nr 74 poz.945,
z dnia 22.10.2010
OBWIESZCZENIE Ministra Środowiska z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2011
26. M.P. nr 76 poz.954,
z dnia 26.10.2010
OBWIESZCZENIE Ministra Środowiska z dnia 15 października 2010 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2011
27. M.P. nr 78 poz.965,
z dnia 29.10.2010
OBWIESZCZENIE Ministra Środowiska z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2011
28. M.P. nr 83 poz.993,
z dnia 12.11.2010
OBWIESZCZENIE Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
29. M.P. nr 94 poz.1083,
z dnia 13.12.2010
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 2010 r.

Dzienniki Urzędowe Unii Europejskiej

30. Dz.Urz.UE Nr L 292,
z dnia 10.11.2010
DECYZJA Komisji 2010/679/UE z dnia 8 listopada 2010 r. zmieniająca decyzję 95/467/WE wykonującą art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG w sprawie wyrobów budowlanych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7542)
31. Dz.Urz.UE Nr L 293,
z dnia 10.11.2010
DECYZJA Komisji 2010/683/UE z dnia 9 listopada 2010 r. zmieniająca decyzję 97/555/WE w sprawie procedury zaświadczania zgodności wyrobów budowlanych zgodnie z art.20 ust.2 dyrektywy Rady 89/106/EWG w odniesieniu do cementów, wapna budowlanego i innych spoiw hydraulicznych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7603)
32. Dz.Urz.UE Nr L 317,
z dnia 03.12.2010
DECYZJA Komisji 2010/737/UE z dnia 2 grudnia 2010 r. ustanawiająca klasy reakcji na ogień niektórych wyrobów budowlanych w odniesieniu do blach stalowych powlekanych poliestrem lub plastizolem (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 389)
33. Dz.Urz.UE Nr L 317,
z dnia 03.12.2010
DECYZJA Komisji 2010/738/UE z dnia 2 grudnia 2010 r. ustanawiająca klasy odporności niektórych wyrobów budowlanych na działanie ognia w odniesieniu do tynków gipsowych zbrojonych włóknem (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 392)
34. Dz.Urz.UE Nr L 326,
z dnia 10.12.2010
DYREKTYWA Rady 2010/88/UE z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE dotyczącą wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w zakresie okresu obowiązywania minimalnej stawki podstawowej

Orzecznictwo Sądu Najwyższego

35. www.sn.pl/orzecznictwo/ UCHWAŁA Izby Cywilnej (III CZP 103/10) – z dnia 17 grudnia 2010 r. – dotyczy opłaty od skargi na orzeczenie KIO

GUS

36. Dz.Urz.GUS nr 11 poz.73,
z dnia 30.11.2010
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w III kwartale 2010 r.
37. Dz.Urz.GUS nr 11 poz.75,
z dnia 30.11.2010
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za trzy kwartały 2010 r.
38. GUS – Aktualności
– 25.11.2010
Biuletyn Statystyczny nr 10/2010 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
39. GUS – Aktualności
– 23.12.2010
Biuletyn Statystyczny nr 11/2010 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
40. GUS – Aktualności
– 29.12.2010
Ceny w Gospodarce Narodowej – styczeń-listopad 2010; – tabl. 11 - wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej
41. GUS – Aktualności
– 19.11.2010
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w październiku 2010 r. – fragment
42. GUS – Aktualności
– 17.12.2010
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w listopadzie 2010 r. – fragment
43. GUS – Aktualności
– 23.11.2010
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych – wrzesień 2010
44. GUS – Aktualności
– 22.12.2010
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych – październik 2010

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

45. www.gunb.gov.pl
- Interpretacje prawne
Wyjaśnienie w sprawie ochrony interesów właścicieli nieruchomości sąsiednich w procesie budowlanym w związku z § 13 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(zamieszczono na stronie 2010.12.23)

Urząd Zamówień Publicznych

46. www.uzp.gov.pl
– 15.11.2010
INFORMATOR Urzędu Zamówień Publicznych nr 11/2010
47. www.uzp.gov.pl
– 15.12.2010
INFORMATOR Urzędu Zamówień Publicznych nr 12/2010

Ministerstwo Infrastruktury

48. www.mi.gov.pl
- Treść obwieszczenia
- Załącznik
OBWIESZCZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 8 września 2010 r. w sprawie ogłoszenia obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r. wykazu materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT

"Buduj z Głową" nie jest źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95), akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim oraz innych dziennikach urzędowych.