Dziennik Ustaw

1. Dz.U. poz.1101,
z dnia 05.10.2012
USTAWA z dnia 31 sierpnia 2012 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
(w Art. 8 wprowadza zmiany do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych)
2. Dz.U. poz.1109,
z dnia 08.10.2012
ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku
3. Dz.U. poz.1119,
z dnia 10.10.2012
ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 2012 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2012 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych
4. Dz.U. poz.1124,
z dnia 12.10.2012
WYROK Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 października 2012 r.
(dotyczy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane)
5. Dz.U. poz.1150,
z dnia 23.10.2012
WYROK Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 października 2012 r.
(dotyczy wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego)
6. Dz.U. poz.1203,
z dnia 31.10.2012
USTAWA z dnia 14 września 2012 r. o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię
(m.in. wprowadza zmiany:
 • w Art.20. do ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne
 • w Art.21. do ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej)
7. Dz.U. poz.1256,
z dnia 15.11.2012
USTAWA z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw
(m.in. wprowadza zmiany:
 • w Art.3. do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
 • w Art.5. do ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne)
8. Dz.U. poz.1271,
z dnia 19.11.2012
USTAWA z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi
9. Dz.U. poz. 1289,
z dnia 22.11.2012
ROZPORZĄDZENIE Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
10. Dz.U. poz.1342,
z dnia 30.11.2012
USTAWA z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce
(m.in. wprowadza zmiany:
 • w Art.9. do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,
 • w Art.14. do ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów,
 • w Art.16. do ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym)
11. Dz.U. poz.1360,
z dnia 04.12.2012
ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej
12. Dz.U. poz.1372,
z dnia 07.12.2012
ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu robót budowlanych
13. Dz.U. poz.1397,
z dnia 12.12.2012
USTAWA z dnia 10 października 2012 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej
14. Dz.U. poz.1429,
z dnia 19.12.2012
USTAWA z dnia 9 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami
15. Dz.U. poz.1438,
z dnia 19.12.2012
ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu gmin, w których są stosowane szczególne rozwiązania związane z usuwaniem skutków powodzi z lipca 2012 r.
16. Dz.U. poz.1439,
z dnia 19.12.2012
ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie gmin z województwa śląskiego poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w lipcu 2012 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych
17. Dz.U. poz.1479,
z dnia 28.12.2012
ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie
18. Dz.U. poz.1513,
z dnia 29.12.2012
USTAWA z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o odpadach wydobywczych oraz niektórych innych ustaw
(m.in. wprowadza zmiany:
 • w Art.2. do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,
 • w Art.3. do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach,
 • w Art.5. do ustawy 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne)
19. Dz.U. poz.1529,
z dnia 29.12.2012
USTAWA z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe
(m.in. wprowadza zmiany:
 • w Art.146 do ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 • w Art.160 do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,
 • w Art.168 do ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych)

Monitor Polski

20. M.P. poz.705,
z dnia 08.10.2012
OBWIESZCZENIE Ministra Środowiska z dnia 27 września 2012 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2013
21. M.P. poz.747,
z dnia 17.10.2012
OBWIESZCZENIE Ministra Środowiska z dnia 25 września 2012 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2013
22. M.P. poz.766,
z dnia 22.10.2012
OBWIESZCZENIE Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2013
23. M.P. poz.782,
z dnia 23.10.2012
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2012 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2012 r.
24. M.P. poz.786,
z dnia 23.10.2012
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 października 2012 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2012 r.
25. M.P. poz.846,
z dnia 16.11.2012
OBWIESZCZENIE Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
26. M.P. poz.924,
z dnia 05.12.2012
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 2012 r.
27. M.P. poz.1008,
z dnia 21.12.2012
OBWIESZCZENIE Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

Dzienniki Urzędowe Unii Europejskiej

28. Dz.Urz.UE Nr L 315,
z dnia 14.11.2012
DYREKTYWA Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE

Orzecznictwo Sądu Najwyższego

29. Biuletyn Nr 10/12,
z dnia 07.11.2012
ORZECZENIE TEZOWANE Izby Cywilnej (I CSK 509/11) – wyrok z dnia 25 maja 2012 r. – dotyczy naprawienia szkody
30. Biuletyn Nr 11/12,
z dnia 06.12.2012
ORZECZENIE TEZOWANE Izby Karnej (I KZP 10/12) – postanowienie z dnia 29 października 2012 r. – dotyczy Prawa budowlanego

GUS

31. Dz.Urz.GUS poz.54,
z dnia 22.11.2012
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w III kwartale 2012 r.
32. Dz.Urz.GUS poz.57,
z dnia 03.12.2012
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za trzy kwartały 2012 r.
33. GUS – Aktualności
– 23.10.2012
Biuletyn Statystyczny nr 9/2012 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
34. GUS – Aktualności
– 26.11.2012
Biuletyn Statystyczny nr 10/2012 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
35. GUS – Aktualności
– 21.12.2012
Biuletyn Statystyczny nr 11/2012 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
36. GUS – Aktualności
– 28.12.2012
Ceny w Gospodarce Narodowej. XI.2012; – tabl. 11 wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej
37. GUS – Aktualności
– 17.10.2012
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej we wrześniu 2012 r. – fragment
38. GUS – Aktualności
– 20.11.2012
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w październiku 2012 r. – fragment
39. GUS – Aktualności
– 19.12.2012
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w listopadzie 2012 r. – fragment
40. GUS – Aktualności
– 23.10.2012
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych – sierpień 2012
41. GUS – Aktualności
– 22.11.2012
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych – wrzesień 2012
42. GUS – Aktualności
– 21.12.2012
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych – październik 2012

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

43. www.gunb.gov.pl Interpretacja prawna w sprawie możliwości wcześniejszego oddawania do użytkowania obiektów budowlanych - art. 55 pkt 3 Prawa budowlanego
(zamieszczono na stronie 2012.11.30)

Urząd Zamówień Publicznych

"Buduj z Głową" nie jest źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn.zm.), akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim oraz innych dziennikach urzędowych.