Dziennik Ustaw

1. Dz.U. poz.42,
z dnia 10.01.2019
USTAWA z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji
(m.in. wprowadza zmiany:
 • w art. 95 do ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne,
 • w art. 96 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,
 • w art. 97 do ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii)
2. Dz.U. poz.51,
z dnia 11.01.2019
USTAWA z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw
(m.in.:
 • w art. 2 do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
 • w art. 4 do ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej)
3. Dz.U. poz.53,
z dnia 11.01.2019
USTAWA z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych
(m.in. wprowadza zmiany:
 • w art. 64 do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych)
4. Dz.U. poz.67,
z dnia 14.01.2019
ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
5. Dz.U. poz.72,
z dnia 15.01.2019
OBWIESZCZENIE Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy
6. Dz.U. poz.80,
z dnia 15.01.2019
USTAWA z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny
7. Dz.U. poz.116,
z dnia 18.01.2019
OBWIESZCZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie utworzenia Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju
8. Dz.U. poz.118,
z dnia 21.01.2019
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych
9. Dz.U. poz.227,
z dnia 06.02.2019
ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zakresu wymagań, jakie dla obiektów budowlanych lokalizowanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią może określać pozwolenie wodnoprawne
10. Dz.U. poz.235,
z dnia 07.02.2019
USTAWA z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw
(m.in. wprowadza zmiany:
 • w art. 3. do ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)
11. Dz.U. poz.244,
z dnia 08.02.2019
ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zakresu wymagań oraz warunków dla planowanej zabudowy oraz planowanego zagospodarowania terenów położonych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią oraz sposobu ich ustalania
12. Dz.U. poz.266,
z dnia 12.02.2019
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych
13. Dz.U. poz.270,
z dnia 12.02.2019
USTAWA z dnia 31 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
14. Dz.U. poz.327,
z dnia 20.02.2019
ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie reorganizacji Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa
15. Dz.U. poz.393,
z dnia 28.02.2019
OBWIESZCZENIE Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków
16. Dz.U. poz.412,
z dnia 05.03.2019
USTAWA z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę – Prawo ochrony środowiska, ustawę o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, ustawę o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw oraz ustawę o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji
(m.in. wprowadza zmiany:
 • w art. 2. do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,
 • w art. 5. do ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji)
17. Dz.U. poz.452,
z dnia 08.03.2019
USTAWA z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska
18. Dz.U. poz.457,
z dnia 08.03.2019
ROZPORZĄDZENIE Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie standardów dotyczących przestrzennego kształtowania budynku i jego otoczenia, technologii wykonania i wyposażenia technicznego budynku oraz lokalizacji przedsięwzięć realizowanych z wykorzystaniem finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat
19. Dz.U. poz.492,
z dnia 14.03.2019
USTAWA z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw
(m.in. wprowadza zmiany:
 • w art. 5 do ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne,
 • w art. 8 do ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami)
20. Dz.U. poz.545,
z dnia 22.03.2019
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o efektywności energetycznej
21. Dz.U. poz.580,
z dnia 27.03.2019
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych
22. Dz.U. poz.595,
z dnia 29.03.2019
ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą

Monitor Polski

23. M.P. poz.42,
z dnia 17.01.2019
OBWIESZCZENIE Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych
24. M.P. poz.62,
z dnia 22.01.2019
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 2018 r.
25. M.P. poz.66,
z dnia 22.01.2019
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2018 r.
26. M.P. poz.219,
z dnia 07.03.2019
OBWIESZCZENIE Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych

Dzienniki Urzędowe Unii Europejskiej

27. Dz.Urz.UE Nr L 51,
z dnia 22.02.2019
DECYZJA wykonawcza Rady (UE) 2019/310 z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia Polski do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 226 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej
(m.in. dotyczy robót budowlanych)
28. Dz.Urz.UE Nr L 77(78),
z dnia 20.03.2019
DECYZJA wykonawcza Komisji (UE) 2019/450 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie publikacji europejskich dokumentów oceny dotyczących wyrobów budowlanych, sporządzonych na potrzeby rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011
29. Dz.Urz.UE Nr L 77(80),
z dnia 20.03.2019
DECYZJA wykonawcza Komisji (UE) 2019/451 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zharmonizowanych norm dotyczących wyrobów budowlanych, opracowanych na potrzeby rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011

GUS

30. Dz.Urz.GUS poz.2,
z dnia 22.01.2019
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w 2018 r.
31. Dz.Urz.GUS poz.8,
z dnia 21.02.2019
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w IV kwartale 2018 r.
32. Dz.Urz.GUS poz.12,
z dnia 28.02.2019
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 2018 r.
33. Dz.Urz.GUS poz.16,
z dnia 02.04.2019
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za cztery kwartały 2018 r.
34. GUS – Aktualności
– 24.01.2019
Biuletyn Statystyczny nr 12/2018 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
35. GUS – Aktualności
– 25.02.2019
Biuletyn Statystyczny nr 1/2019 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
36. GUS – Aktualności
– 25.03.2019
Biuletyn Statystyczny nr 2/2019 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
37. GUS – Aktualności
– 18.01.2019
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w grudniu 2018 r. – fragment.
38. GUS – Aktualności
– 20.02.2019
Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w styczniu 2019 r.
39. GUS – Aktualności
– 20.03.2019
Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w lutym 2019 r.
40. GUS – Aktualności
– 22.01.2019
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (listopad 2018 r.)
41. GUS – Aktualności
– 22.02.2019
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (grudzień 2018 r.)
42. GUS – Aktualności
– 22.03.2019
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (styczeń 2019 r.)

Urząd Zamówień Publicznych

43. www.uzp.gov.pl INFORMATOR Urzędu Zamówień Publicznych nr 4/2018
(zamieszczono na stronie 25.01.2019)
44. www.uzp.gov.pl Warsztaty dotyczące narzędzi typu BIM 21-03-2019
https://www.uzp.gov.pl/informacje/warsztaty-dotyczace-narzedzi-typu-bim

Polski Komitet Normalizacyjny

45. www.pkn.pl KOMUNIKAT Nr 1/2019 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1 stycznia 2019 r. w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako dokumentów odniesienia w ocenie zgodności
46. www.pkn.pl KOMUNIKAT Nr 2/2019 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako dokumentów odniesienia w ocenie zgodności
47. www.pkn.pl KOMUNIKAT Nr 3/2019 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako dokumentów odniesienia w ocenie zgodności
48. www.pkn.pl KOMUNIKAT Nr 3/2019 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wycofania Polskich Norm
49. www.pkn.pl Interpretacja postanowień PN-ISO 9836:2015-12 Właściwości użytkowe w budownictwie - Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych
(data publikacji 11.02.2019)

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

50. Dz.Urz.MIiR poz.01,
z dnia 30.01.2019
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w centralnym rejestrze rzeczoznawców majątkowych

* „Buduj z Głową" nie jest źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1523), akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim oraz innych dziennikach urzędowych.