Dziennik Ustaw

1. Dz.U. poz.630,
z dnia 03.04.2019
USTAWA z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym
(m.in. wprowadza zmiany:
  • w art. 41. do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
  • w art. 42. do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
  • w art. 44. do ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych,
  • w art. 46. do ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących)
2. Dz.U. poz.654,
z dnia 08.04.2019
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych
3. Dz.U. poz.695,
z dnia 15.04.2019
USTAWA z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane
4. Dz.U. poz.698,
z dnia 15.04.2019
USTAWA z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych
5. Dz.U. poz.701,
z dnia 16.04.2019
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach
6. Dz.U. poz.712,
z dnia 17.04.2019
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce komunalnej
7. Dz.U. poz.725,
z dnia 18.04.2019
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne
8. Dz.U. poz.755,
z dnia 25.04.2019
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo energetyczne
9. Dz.U. poz.801,
z dnia 29.04.2019
USTAWA z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami
10. Dz.U. poz.831,
z dnia 06.05.2019
ROZPORZĄDZENIE Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
11. Dz.U. poz.868,
z dnia 10.05.2019
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geologiczne i górnicze
12. Dz.U. poz.869,
z dnia 10.05.2019
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansach publicznych
13. Dz.U. poz.933,
z dnia 17.05.2019
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych
14. Dz.U. poz.981,
z dnia 24.05.2019
OBWIESZCZENIE Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych
15. Dz.U. poz.1009,
z dnia 30.05.2019
WYROK Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 maja 2019 r. sygn. akt SK 22/16
(dotyczy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)
16. Dz.U. poz.1065,
z dnia 07.06.2019
OBWIESZCZENIE Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
17. Dz.U. poz.1073,
z dnia 10.06.2019
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską
18. Dz.U. poz.1117,
z dnia 14.06.2019
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa
19. Dz.U. poz.1145,
z dnia 19.06.2019
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks cywilny
20. Dz.U. poz.1170,
z dnia 25.06.2019
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
21. Dz.U. poz.1176,
z dnia 25.06.2019
ROZPORZĄDZENIE Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
22. Dz.U. poz.1186,
z dnia 26.06.2019
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane
23. Dz.U. poz.1209,
z dnia 28.06.2019
ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie rodzajów programów i projektów przeznaczonych do realizacji w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji
24. Dz.U. poz.1210,
z dnia 28.06.2019
USTAWA z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych
25. Dz.U. poz.1211,
z dnia 28.06.2019
USTAWA z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowym

Monitor Polski

26. M.P. poz.404,
z dnia 26.04.2019
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w i kwartale 2019 r.
27. M.P. poz.406,
z dnia 29.04.2019
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2019 r.

Dzienniki Urzędowe Unii Europejskiej

28. Dz.Urz.UE Nr L 127,
z dnia 16.05.2019
ZALECENIE Komisji (UE) 2019/786 z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie renowacji budynków (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 3352)
29. Dz.Urz.UE Nr L 142,
z dnia 29.05.2019
DECYZJA wykonawcza Komisji (UE) 2019/896 z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/450 w odniesieniu do europejskich dokumentów oceny dotyczących zestawów wyrobów do wewnętrznych ścian działowych pełniących funkcję ścian nienośnych, systemów elastycznych wodoszczelnych arkuszy dachowych mocowanych mechanicznie, cienkich arkuszy z metalowych materiałów kompozytowych, pustych w środku elastycznych mikrokulek stosowanych jako domieszka do betonu, zestawów do mocowania pokryć oraz samonośnych półprzezroczystych systemów dachowych z pokryciami wykonanymi z arkuszy z tworzyw sztucznych
30. Dz.Urz.UE Nr L 165,
z dnia 21.06.2019
ZALECENIE Komisji (UE) 2019/1019 z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie modernizacji budynków

Orzecznictwo Sądu Najwyższego

31. Biuletyn SN Nr 3/19,
z dnia 25.04.2019
ORZECZENIE TEZOWANE Izby Cywilnej (IV CZ 68/18) – postanowienie z dnia 18 grudnia 2018 r. – dotyczy opłat sądowych
32. Biuletyn SN Nr 5/19,
z dnia 28.06.2019
ORZECZENIE TEZOWANE Izby Cywilnej (II CSK 18/18) – wyrok z dnia 27 lutego 2019 r. – dotyczy VAT od robót budowlanych

GUS

33. Dz.Urz.GUS poz.16,
z dnia 02.04.2019
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za cztery kwartały 2018 r.
34. Dz.Urz.GUS poz.20,
z dnia 20.05.2019
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w I kwartale 2019 r.
35. Dz.Urz.GUS poz.25,
z dnia 29.05.2019
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za I kwartał 2019 r.
36. GUS – Aktualności
– 24.04.2019
Biuletyn Statystyczny nr 3/2019 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
37. GUS – Aktualności
– 27.05.2019
Biuletyn Statystyczny nr 4/2019 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
38. GUS – Aktualności
– 26.06.2019
Biuletyn Statystyczny nr 5/2019 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
39. GUS – Aktualności
– 18.04.2019
Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w marcu 2019 r.
40. GUS – Aktualności
– 22.05.2019
Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w kwietniu 2019 r.
41. GUS – Aktualności
– 21.06.2019
Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w maju 2019 r.
42. GUS – Aktualności
– 19.04.2019
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (luty 2019 r.)
43. GUS – Aktualności
– 24.05.2019
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (marzec 2019 r.)
44. GUS – Aktualności
– 21.06.2019
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (kwiecień 2019 r.)

Urząd Zamówień Publicznych

Polski Komitet Normalizacyjny

46. www.pkn.pl KOMUNIKAT Nr 4/2019 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako dokumentów odniesienia w ocenie zgodności
47. www.pkn.pl KOMUNIKAT Nr 5/2019 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1 maja 2019 r. w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako dokumentów odniesienia w ocenie zgodności
48. www.pkn.pl KOMUNIKAT Nr 6/2019 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1 czerwca 2019 r. w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako dokumentów odniesienia w ocenie zgodności
49. www.pkn.pl Interpretacja postanowień PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach - Część 3: Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych
(data publikacji 14.05.2019)
50. www.pkn.pl Interpretacja postanowień PN-B-02877-4:2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków - Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła - Zasady projektowania
(data publikacji 14.05.2019)

* „Buduj z Głową" nie jest źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1523 z późn. zm.), akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim oraz innych dziennikach urzędowych.