Dziennik Ustaw

1. Dz.U. poz.630,
z dnia 03.04.2019
USTAWA z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym
(m.in. wprowadza zmiany:
  • w art. 41. do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
  • w art. 42. do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
  • w art. 44. do ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych,
  • w art. 46. do ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących)