Dziennik Ustaw

1. Dz.U. poz.762,
z dnia 02.07.2013
ROZPORZĄDZENIE Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
2. Dz.U. poz.784,
z dnia 05.07.2013
ROZPORZĄDZENIE Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
3. Dz.U. poz.792,
z dnia 09.07.2013
WYROK Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 czerwca 2013 r. sygn. akt K 37/12
(dotyczy ustawy z dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych (Dz.U. poz.891))
4. Dz.U. poz.799,
z dnia 10.07.2013
ROZPORZĄDZENIE Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych w stosunku do lotnisk użytku publicznego, dla których została wydana decyzja o ograniczonej certyfikacji
5. Dz.U. poz.805,
z dnia 11.07.2013
WYROK Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 czerwca 2013 r. sygn. akt K 30/12
(dotyczy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz.1287))
6. Dz.U. poz.817,
z dnia 17.07.2013
ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
7. Dz.U. poz.829,
z dnia 23.07.2013
USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów
(m.in. wprowadza zmiany:
  • w Art.4. do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne
  • w Art.8. do ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami)
8. Dz.U. poz.885,
z dnia 05.08.2013
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansach publicznych
9. Dz.U. poz.898,
z dnia 08.08.2013
USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności
10. Dz.U. poz.907,
z dnia 09.08.2013
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo zamówień publicznych
11. Dz.U. poz.926,
z dnia 13.08.2013
ROZPORZĄDZENIE Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
12. Dz.U. poz.932,
z dnia 14.08.2013
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów
13. Dz.U. poz.938,
z dnia 19.08.2013
USTAWA z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych
14. Dz.U. poz.942,
z dnia 20.08.2013
ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
15. Dz.U. poz.984,
z dnia 27.08.2013
USTAWA z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw
(m.in. wprowadza zmiany:
  • w Art. 2. do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
  • w Art. 8. do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych)
16. Dz.U. poz.1013,
z dnia 03.09.2013
ROZPORZĄDZENIE Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę
17. Dz.U. poz.1018,
z dnia 04.09.2013
ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki z dnia 20 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie
18. Dz.U. poz.1020,
z dnia 04.09.2013
ROZPORZĄDZENIE Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku publicznego podlegających obowiązkowi certyfikacji
19. Dz.U. poz.1029,
z dnia 05.09.2013
ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2013 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu od kwietnia do lipca 2013 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych
20. Dz.U. poz.1047,
z dnia 09.09.2013
USTAWA z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych
21. Dz.U. poz.1074,
z dnia 13.09.2013
ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 11 września 2013 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 r.
22. Dz.U. poz.1129,
z dnia 24.09.2013
OBWIESZCZENIE Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
23. Dz.U. poz.1136,
z dnia 25.09.2013
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach wydobywczych

Monitor Polski

24. M.P. poz.577,
z dnia 10.07.2013
ZARZĄDZENIE Nr 43 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na członków Krajowej Izby Odwoławczej
25. M.P. poz.594,
z dnia 25.07.2013
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2013 r.
26. M.P. poz.596
z dnia 25.07.2013
OBWIESZCZENIE Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
27. M.P. poz.604,
z dnia 31.07.2013
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lipca 2013 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2013 r.
28. M.P. poz.728,
z dnia 10.09.2013
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za II kwartał 2013 r.
29. M.P. poz.729,
z dnia 10.09.2013
OBWIESZCZENIE Ministra Środowiska z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2014

Orzecznictwo Sądu Najwyższego

30. Biuletyn SN Nr 7/2013,
z dnia 08.08.2013
UCHWAŁA Izby Cywilnej (III CZP 43/13) – z dnia 24 lipca 2013 r. – dotyczy robót budowlanych w ramach realizacji zadań własnych gminy

GUS

31. GUS – Aktualności
– 28.08.2013
Ceny w Gospodarce Narodowej w 2012 r.; – BUDOWNICTWO – fragmenty
32. Dz.Urz.GUS poz.35,
z dnia 04.09.2013
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za dwa kwartały 2013 r.
33. Dz.Urz.GUS poz.33,
z dnia 22.08.2013
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w II kwartale 2013 r.
34. GUS – Aktualności
– 23.07.2013
Biuletyn Statystyczny nr 6/2013 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
35. GUS – Aktualności
– 26.08.2013
Biuletyn Statystyczny nr 7/2013 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
36. GUS – Aktualności
– 24.09.2013
Biuletyn Statystyczny nr 8/2013 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
37. GUS – Aktualności
– 26.09.2013
Ceny w Gospodarce Narodowej. Sierpień 2013; – tabl. 11 - wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej
38. GUS – Aktualności
– 17.07.2013
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w czerwcu 2013 r. – fragment
39. GUS – Aktualności
– 20.08.2013
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w lipcu 2013 r. – fragment
40. GUS – Aktualności
– 18.09.2013
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w sierpniu 2013 r. – fragment
41. GUS – Aktualności
– 23.07.2013
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych – maj 2013
42. GUS – Aktualności
– 22.08.2013
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych – czerwiec 2013
43. GUS – Aktualności
– 20.09.2013
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych – lipiec 2013

Urząd Zamówień Publicznych

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

47. Dz.Urz.MTBiGM poz.36,
z dnia 24.06.2013
ZARZĄDZENIE Nr 15 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu Krajowego planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niemal zerowym zużyciu energii oraz optymalizacji zasad ich finansowania
48. Dz.Urz.MTBiGM poz.40,
z dnia 05.08.2013
ZARZĄDZENIE Nr 18 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 30 lipca 2013 r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw projektu założeń do ustawy Kodeks Budowlany
49. Dz.Urz.MTBiGM poz.41,
z dnia 05.08.2013
ZARZĄDZENIE Nr 19 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 30 lipca 2013 r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania założeń do zmian polskich regulacji prawnych związanych z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym dyrektywę Rady 89/106/EWG

Polski Komitet Normalizacyjny

50. www.pkn.pl
03.10.2013
KOMUNIKAT Nr 4 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1 października 2013 r. w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako dokumentów odniesienia w ocenie zgodności

"Buduj z Głową" nie jest źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późniejszymi zmianami), akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim oraz innych dziennikach urzędowych.