Dziennik Ustaw

1. Dz.U. nr 160 poz.1276, z dnia 29.09.2009 WYROK Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 września 2009 r. sygn. akt P 46/08 (dotyczy ustawy Prawo budowlane)
2. Dz.U. nr 161 poz.1279, z dnia 30.09.2009 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami
3. Dz.U. nr 161 poz.1281, z dnia 30.09.2009 USTAWA z dnia 28 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 oraz niektórych innych ustaw
(art. 2 wprowadza zmiany do ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;
art. 3 – do ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego
)
4. Dz.U. nr 162 poz.1294, z dnia 30.09.2009 ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 28 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi redukcji emisji ze źródeł spalania paliw
5. Dz.U. nr 162 poz.1295, z dnia 30.09.2009 ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 28 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami związanymi z odnawialnymi źródłami energii
6. Dz.U. nr 174 poz.1356, z dnia 19.10.2009 ROZPORZĄDZENIE Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 października 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie portów lotniczych w ramach regionalnych programów operacyjnych
7. Dz.U. nr 183 poz.1432, z dnia 02.11.2009 ROZPORZĄDZENIE Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 października 2009 r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie noclegowni i domów dla bezdomnych
8. Dz.U. nr 187 poz.1445, z dnia 09.11.2009 ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 20 października 2009 r. w sprawie rodzajów programów i projektów przeznaczonych do realizacji w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji
9. Dz.U. nr 193 poz.1492, z dnia 19.11.2009 ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu
10. Dz.U. nr 195 poz.1504, z dnia 23.11.2009 USTAWA z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
11. Dz.U. nr 195 poz.1509, z dnia 23.11.2009 ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki z dnia 19 października 2009 r. w sprawie połączenia Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych oraz Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Betonów „Cebet”
12. Dz.U. nr 201 poz.1542, z dnia 30.11.2009 USTAWA z dnia 23 października 2009 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw
13. Dz.U. nr 205 poz.1584, z dnia 04.12.2009 ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych
14. Dz.U. nr 206 poz.1590, z dnia 07.12.2009 USTAWA z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw
15. Dz.U. nr 206 poz.1591, z dnia 07.12.2009 USTAWA z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy — Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
16. Dz.U. nr 215 poz.1664, z dnia 18.12.2009 USTAWA z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw
17. Dz.U. nr 215 poz.1666, z dnia 18.12.2009 USTAWA z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
18. Dz.U. nr 219 poz.1706, z dnia 22.12.2009 USTAWA z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją wydatków budżetowych (art. 14 wprowadza zmiany do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych)
19. Dz.U. nr 223 poz.1778, z dnia 29.12.2009 USTAWA z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw
(art. 2 wprowadza zmiany do ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
art. 3 wprowadza zmiany do ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi
)
20. Dz.U. nr 223 poz.1779, z dnia 29.12.2009 USTAWA z dnia 18 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
21. Dz.U. nr 224 poz.1795, z dnia 30.12.2009 ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich
22. Dz.U. nr 224 poz.1796, z dnia 30.12.2009 ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych
23. Dz.U. nr 224 poz.1799, z dnia 30.12.2009 ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług
24. Dz.U. nr 224 poz.1802, z dnia 30.12.2009 ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby sporządzającej świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową
25. Dz.U. nr 226 poz.1817, z dnia 31.12.2009 ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane
26. Dz.U. nr 2 poz.6, z dnia 09.01.2010 ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego
27. Dz.U. nr 8 poz.52, z dnia 19.01.2010 ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć Euro 2012
28. Dz.U. nr 9 poz.61, z dnia 22.01.2010 ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legalnych jednostek miar

Monitor Polski

29. M.P. nr 68 poz.881, z dnia 26.10.2009 OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 października 2009 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2009 r.
30. M.P. nr 68 poz.882, z dnia 26.10.2009 KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2009 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2009 r.
31. M.P. nr 69 poz.893, z dnia 30.10.2009 OBWIESZCZENIE Ministra Środowiska z dnia 23 października 2009 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2010
32. M.P. nr 69 poz.894, z dnia 30.10.2009 OBWIESZCZENIE Ministra Środowiska z dnia 23 października 2009 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2010
33. M.P. nr 74 poz.927, z dnia 20.11.2009 OBWIESZCZENIE Ministra Środowiska z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie górnych i dolnych granic stawek opłat eksploatacyjnych na rok 2010
34. M.P. nr 74 poz.928, z dnia 20.11.2009 OBWIESZCZENIE Ministra Środowiska z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie stawek opłat za działalność polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu złóż kopalin, magazynowaniu substancji oraz składowaniu odpadów na rok 2010
35. M.P. nr 78 poz.981, z dnia 10.12.2009 OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 2009 r.
36. M.P. nr 81 poz.1025, z dnia 31.12.2009 ZARZĄDZENIE Nr 103 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury

Dzienniki Urzędowe Unii Europejskiej

37. Dz.Urz.UE Nr L 260, z dnia 03.10.2009 DYREKTYWA Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/104/WE z dnia 16 września 2009 r. dotycząca minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu roboczego przez pracowników podczas pracy (druga dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG)
38. Dz.Urz.UE Nr L 283, z dnia 30.10.2009 DECYZJA Rady z dnia 20 października 2009 r. upoważniająca Rzeczpospolitą Polską do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 287 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej
39. Dz.Urz.UE Nr L 313, z dnia 28.11.2009 ROZPORZĄDZENIE Komisji (WE) nr 1150/2009 z dnia 10 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1564/2005 w odniesieniu do standardowych formularzy do publikacji ogłoszeń w ramach procedur zamówień publicznych zgodnie z dyrektywami Rady 89/665/EWG i 92/13/EWG
40. Dz.Urz.UE Nr L 314, z dnia 01.12.2009 ROZPORZĄDZENIE Komisji (WE) nr 1177/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniające dyrektywy 2004/17/WE, 2004/18/WE i 2009/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień
41. Dz.Urz.UE Nr C 292, z dnia 02.12.2009 KOMUNIKAT Komisji – Równowartość progów określonych w dyrektywach 2004/17/WE, 2004/18/WE i 2009/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

GUS

42. Dz.Urz.GUS nr 9 poz.61, z dnia 30.09.2009 KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 września 2009 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w II kwartale 2009 r.
43. Dz.Urz.GUS nr 11 poz.70, z dnia 30.11.2009 KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w III kwartale 2009 r.
44. Dz.Urz.GUS nr 11 poz.72, z dnia 30.11.2009 KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za trzy kwartały 2009 r.
45. GUS – Aktualności – 23.10.2009 Biuletyn Statystyczny nr 9/2009 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
46. GUS – Aktualności – 25.11.2009 Biuletyn Statystyczny nr 10/2009 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
47. GUS – Aktualności – 23.12.2009 Biuletyn Statystyczny nr 11/2009 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
48. GUS – Aktualności – 26.01.2010 Biuletyn Statystyczny nr 12/2009 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
49. GUS – Aktualności – 07.10.2009 Ceny w Gospodarce Narodowej – sierpień 2009; – tabl. 1 i 6 (fragment) - wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej
50. GUS – Aktualności – 06.11.2009 Ceny w Gospodarce Narodowej – wrzesień 2009; – tabl. 1 i 6 (fragment) - wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej
51. GUS – Aktualności – 10.12.2009 Ceny w Gospodarce Narodowej – październik 2009; – tabl. 1 i 6 (fragment) - wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej
52. GUS – Aktualności – 08.01.2010 Ceny w Gospodarce Narodowej – listopad 2009; – tabl. 1 i 6 (fragment) - wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej
53. GUS – Aktualności – 19.10.2009 Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej we wrześniu 2009 r. – fragment
54. GUS – Aktualności – 19.11.2009 Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w październiku 2009 r. – fragment
55. GUS – Aktualności – 17.12.2009 Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w listopadzie 2009 r. – fragment
56. GUS – Aktualności – 21.01.2010 Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w grudniu 2009 r. – fragment
57. GUS – Aktualności – 21.10.2009 Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych – sierpień 2009
58. GUS – Aktualności – 25.11.2009 Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych – wrzesień 2009
59. GUS – Aktualności – 22.12.2009 Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych – październik 2009
60. GUS – Aktualności – 22.01.2010 Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych – listopad 2009

Orzecznictwo Sądu Najwyższego

61. Biuletyn Nr 9/09, z dnia 06.10.2009 UCHWAŁA Izby Cywilnej (III CZP 41/09) – z dnia 29 września 2009 r. – dotyczy umów o roboty budowlane
62. Biuletyn Nr 12/09, z dnia 07.01.2010 UCHWAŁA Izby Cywilnej (III CZP 110/09) – z dnia 10 grudnia 2009 r. – dotyczy odwołań od rozstrzygnięcia protestu

"Buduj z Głową" nie jest źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449, z późn. zm.), akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim oraz innych dziennikach urzędowych.