Dziennik Ustaw

1. Dz.U. poz.1554,
z dnia 07.10.2015
ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
2. Dz.U. poz.1590,
z dnia 12.10.2015
USTAWA z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektórych innych ustaw
(m.in. wprowadza zmiany:
 • w art. 2 wprowadza zmiany do ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne,
 • w art. 3 do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko)
3. Dz.U. poz.1593,
z dnia 12.10.2015
USTAWA z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska
4. Dz.U. poz.1595,
z dnia 13.10.2015
USTAWA z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów
5. Dz.U. poz.1606,
z dnia 13.10.2015
ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
6. Dz.U. poz.1618,
z dnia 15.10.2015
USTAWA z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

(m.in. wprowadza zmiany – w art. 3 do ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej)

7. Dz.U. poz.1630,
z dnia 16.10.2015
ROZPORZĄDZENIE Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego
8. Dz.U. poz.1642,
z dnia 19.10.2015
USTAWA z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz niektórych innych ustaw
(m.in. wprowadza zmiany:
 • w art. 3 do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
 • w art. 6 do ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne,
 • w art. 7 do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko)
9. Dz.U. poz.1676,
z dnia 23.10.2015
ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)

(Sekcja F – OBIEKTY BUDOWLANE I ROBOTY BUDOWLANE)

10. Dz.U. poz.1713,
z dnia 27.10.2015
USTAWA z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
11. Dz.U. poz.1744,
z dnia 30.10.2015
ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie
12. Dz.U. poz.1750,
z dnia 30.10.2015
ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2015 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia ośrodka medycznie wspomaganej prokreacji
13. Dz.U. poz.1752,
z dnia 30.10.2015
ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2015 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia banku komórek rozrodczych i zarodków
14. Dz.U. poz.1774,
z dnia 03.11.2015
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami
15. Dz.U. poz.1775,
z dnia 03.11.2015
ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia
16. Dz.U. poz.1777,
z dnia 03.11.2015
USTAWA z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji
(m.in. wprowadza zmiany:
 • w art. 37 do ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,
 • w art. 38 do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
 • w art. 39 do ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 • w art. 41 do ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • w art. 43 do ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
 • w art. 45 do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,
 • w art. 46 do ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym,
 • w art. 47 do ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego,
 • w art. 49 do ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych,
 • w art. 50 do ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych,
 • w art. 51 do ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących)
17. Dz.U. poz.1789,
z dnia 04.11.2015
ROZPORZĄDZENIE Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków
18. Dz.U. poz.1793,
z dnia 04.11.2015
USTAWA z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
19. Dz.U. poz.1869,
z dnia 13.11.2015
ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego
20. Dz.U. poz.1875,
z dnia 16.11.2015
ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 12 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska
[Załącznik nr 2 – Jednostkowe stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku – (strona 30) 17 Grupa „Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika)]
21. Dz.U. poz.1890,
z dnia 18.11.2015
USTAWA z dnia 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych
(m.in. wprowadza zmiany – w art. 66 do ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)
22. Dz.U. poz.1893,
z dnia 18.11.2015
USTAWA z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw
23. Dz.U. poz.1907,
z dnia 18.11.2015
ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa
24. Dz.U. poz.1936,
z dnia 23.11.2015
USTAWA z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw
(m.in. wprowadza zmiany:
 • w art. 2. do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,
 • w art. 4. do ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących,
 • w art. 5. do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach)
25. Dz.U. poz.1961,
z dnia 26.11.2015
ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
26. Dz.U. poz.1988,
z dnia 27.11.2015
ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej, pomocy na usługi doradcze związane z przygotowaniem inwestycji początkowej oraz pomocy na usługi doradcze związane z realizacją inwestycji początkowej przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych przyjętych na lata 2007–2013
27. Dz.U. poz.2031,
z dnia 03.12.2015
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
28. Dz.U. poz.2080,
z dnia 08.12.2015
ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa
29. Dz.U. poz.2094,
z dnia 09.12.2015
ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa
30. Dz.U. poz.2109,
z dnia 11.12.2015
ROZPORZĄDZENIE Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków
31. Dz.U. poz.2117,
z dnia 14.12.2015
ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej
32. Dz.U. poz.2143,
z dnia 18.12.2015
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego
33. Dz.U. poz.2150,
z dnia 19.12.2015
USTAWA z dnia 10 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych
34. Dz.U. poz.2164,
z dnia 22.12.2015
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo zamówień publicznych
35. Dz.U. poz.2167,
z dnia 22.12.2015
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o efektywności energetycznej
36. Dz.U. poz.2171,
z dnia 22.12.2015
USTAWA z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw
37. Dz.U. poz.2250,
z dnia 29.12.2015
ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska
38. Dz.U. poz.2254,
z dnia 29.12.2015
ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych
39. Dz.U. poz.2256,
z dnia 29.12.2015
ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu informacji o wynikach zleconych badań próbek, przeprowadzonych kontrolach wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym i wydanych postanowieniach, decyzjach i opiniach oraz sposobu i terminu przekazywania tych informacji
40. Dz.U. poz.2263,
z dnia 29.12.2015
ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej
41. Dz.U. poz.2278,
z dnia 29.12.2015
USTAWA z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji
42. Dz.U. poz.2281,
z dnia 30.12.2015
USTAWA z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
(m.in. wprowadza zmiany:
 • w art. 3 do ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
 • w art. 4 do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 • w art. 32 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach)
43. Dz.U. poz.2295,
z dnia 30.12.2015
USTAWA z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw
44. Dz.U. poz.2332,
z dnia 30.12.2015
ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym
45. Dz.U. poz.2342,
z dnia 31.12.2015
ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych
46. Dz.U. poz.2359,
z dnia 31.12.2015
USTAWA z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej
47. Dz.U. poz.2365,
z dnia 31.12.2015
USTAWA z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy – Prawo energetyczne

Monitor Polski

48. M.P. poz.1001,
z dnia 12.10.2015
OBWIESZCZENIE Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych

(wykaz nie zawiera norm zharmonizowanych dot. wyrobów budowlanych w związku z uchyleniem z dniem 30 czerwca 2013 r. dyrektywy 89/106/EWG o wyrobach budowlanych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych)

49. M.P. poz.1048,
z dnia 26.10.2015
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 października 2015 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2015 r.
50. M.P. poz.1049,
z dnia 26.10.2015
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2015 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2015 r.
51. M.P. poz.1064,
z dnia 30.10.2015
OBWIESZCZENIE Ministra Środowiska z dnia 28 października 2015 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2016
52. M.P. poz.1214,
z dnia 08.12.2015
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 2015 r.
53. M.P. poz.1235,
z dnia 09.12.2015
UCHWAŁA nr 198 Rady Ministrów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Krajowej Polityki Miejskiej
54. M.P. poz.1282,
z dnia 22.12.2015
OBWIESZCZENIE Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa lub przez niego nadzorowanych
55. M.P. poz.1303,
z dnia 30.12.2015
ZARZĄDZENIE nr 151 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury i Budownictwa

Dzienniki Urzędowe Unii Europejskiej

56. Dz.Urz.UE Nr L 282,
z dnia 28.10.2015
DECYZJA delegowana Komisji (UE) 2015/1936 z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie mających zastosowanie systemów oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych przewodów i rur wentylacyjnych do wentylacji powietrza zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011
57. Dz.Urz.UE Nr L 284,
z dnia 30.10.2015
DECYZJA delegowana Komisji (UE) 2015/1958 z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie mających zastosowanie systemów oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych geosyntetyków i wyrobów pokrewnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011
58. Dz.Urz.UE Nr L 284,
z dnia 30.10.2015
DECYZJA delegowana Komisji (UE) 2015/1959 z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie mających zastosowanie systemów oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów konstrukcyjnych dla kanalizacji ściekowej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011
59. Dz.Urz.UE Nr L 296,
z dnia 12.11.2015
ROZPORZĄDZENIE wykonawcze Komisji (UE) 2015/1986 z dnia 11 listopada 2015 r. ustanawiające standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 842/2011
60. Dz.Urz.UE Nr L 307-5,
z dnia 25.11.2015
ROZPORZĄDZENIE delegowane Komisji (UE) 2015/2170 z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień
61. Dz.Urz.UE Nr L 307-7,
z dnia 25.11.2015
ROZPORZĄDZENIE delegowane Komisji (UE) 2015/2171 z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień
62. Dz.Urz.UE Nr L 307-9,
z dnia 25.11.2015
ROZPORZĄDZENIE delegowane Komisji (UE) 2015/2172 z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień
63. Dz.Urz.UE Nr C 392,
z dnia 25.11.2015
KOMUNIKAT Komisji – Równowartość progów określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE, 2014/24/UE i 2014/25/UE
64. Dz.Urz.UE Nr L 330-14,
z dnia 16.12.2015
ROZPORZĄDZENIE Komisji (UE) 2015/2340 z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień
65. Dz.Urz.UE Nr L 330-16,
z dnia 16.12.2015
ROZPORZĄDZENIE Komisji (UE) 2015/2341 z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające dyrektywę 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień
66. Dz.Urz.UE Nr L 330-18,
z dnia 16.12.2015
ROZPORZĄDZENIE Komisji (UE) 2015/2342 z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające dyrektywę 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień
67. Dz.Urz.UE Nr C 418,
z dnia 16.12.2015
KOMUNIKAT Komisji - Równowartość progów określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/17/WE, 2004/18/WE i 2009/81/WE (2015/C 418/01)

GUS

68. Dz.Urz.GUS poz. 44,
z dnia 23.11.2015
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w III kwartale 2015 r.
69. Dz.Urz.GUS poz.46,
z dnia 02.12.2015
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za trzy kwartały 2015 r.
70. GUS – Aktualności
– 23.10.2015
Biuletyn Statystyczny nr 9/2015 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
71. GUS – Aktualności
– 25.11.2015
Biuletyn Statystyczny nr 10/2015 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
72. GUS – Aktualności
– 23.12.2015
Biuletyn Statystyczny nr 11/2015 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
73. GUS – Aktualności
– 29.12.2015
Ceny w gospodarce narodowej. Listopad 2015 r. – tabl. 11 - wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej
74. GUS – Aktualności
– 19.10.2015
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej we wrześniu 2015 r. – fragment.
75. GUS – Aktualności
– 19.11.2015
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w październiku 2015 r. – fragment.
76. GUS – Aktualności
– 17.12.2015
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w listopadzie 2015 r. – fragment.
77. GUS – Aktualności
– 23.10.2015
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych - sierpień 2015 r.
78. GUS – Aktualności
– 23.11.2015
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych - wrzesień 2015 r.
79. GUS – Aktualności
– 23.12.2015
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych - październik 2015 r.

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

80. www.gunb.gov.pl
- Interpretacje prawne
Interpretacja prawna przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane w sprawie przechowywania przez organ administracji architektoniczno-budowlanej projektu budowlanego załączonego do zgłoszenia - art. 38 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane
(zamieszczono na stronie 01.10.2015)
81. www.gunb.gov.pl
- Interpretacje prawne
Interpretacja prawna przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane w sprawie zamieszczania instalacji wewnętrznych, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 27 ustawy - Prawo budowlane, w projekcie budowlanym budynku
(zamieszczono na stronie 06.10.2015)

Urząd Zamówień Publicznych

Polski Komitet Normalizacyjny

83. www.pkn.pl KOMUNIKAT Nr 10/2015 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1 października 2015 r. w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako dokumentów odniesienia w ocenie zgodności
84. www.pkn.pl KOMUNIKAT Nr 11/2015 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1 listopada 2015 r. w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako dokumentów odniesienia w ocenie zgodności
85. www.pkn.pl KOMUNIKAT Nr 12/2015 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako dokumentów odniesienia w ocenie zgodności

"Buduj z Głową" nie jest źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 1484), akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim oraz innych dziennikach urzędowych.