Program główny

ZMIANA W PROGRAMACH Norma EXPERT Norma STANDARD Norma PRO
Dodano mechanizm dopasowania cen jednostkowych lub norm nakładów do wartości pozycji. x    
Rozbudowano formularz kalkulacji kosztorysu o informację o cennikach. x x  
Do opcji szukania cen dodano parametr „Przyspiesz wycenę kosztem pamięci” pozwalający zoptymalizować proces wyceny kosztorysu. x x  
Rozbudowano funkcjonalność słownika klasyfikacji o możliwość edycji danych i import nowych klasyfikacji. x    
Dodano mechanizm logowania do konta ATH ID, który jest niezbędny do importu cenników online z serwisu INTERCENBUD (główne okno programu, opcje programu, menedżer cenników, okna "Import cenników" i „Import wskaźników narzutów”). x x  
Umożliwiono budowanie struktury działów na podstawie SST BZDDiM bez odnośników do kodu głównego. x    
Rozbudowano możliwości zmiany tekstów na widokach - nowy parametr „Szukaj tylko w zaznaczonych”. x x  
W oknie „Otwórz kosztorys” dodano filtr „Norma” pozwalający wyświetlić pliki w formatach: *.kstx; *.prdx; *.ath; *.kst; *.prd; *.xml. x x  
Umożliwiono zmianę miejsca dokowania panelu „Opisy” i „Nakłady” w oknie wstawiania pozycji. x x  
Zablokowano wywołanie okna „Dostosowanie” w części opisowej katalogów. x x  
Dodano możliwość wyświetlenia komentarzy/uwag zdefiniowanych w bazie KNR z poziomu okna właściwości pozycji. x x  
Uwzględniono aktualizację daty ceny po użyciu mechanizmu „Zmień ceny”. x x  
Zablokowano możliwość wywołania podręcznego menu na pasku automatycznego filtra. x x  
Dodano możliwość wstawienia do kosztorysu skorygowanej nazwy nakładu z poziomu okna „Wybór nakładu/Wybór ceny nakładu”. x x  
Zmieniono obsługę bazy kosztorysów, która po zamknięciu programu mogła blokować edycje nazw katalogów z kosztorysami. x    
Wprowadzono drobne korekty w numeracji kodów w SST BZDDiM. x x  
Poprawiono prezentację kontrolek typu ComboBox, które mogły być wyświetlane pod oknem, z poziomu którego zostały wywołane. x x  
Przywrócono możliwość zaznaczania elementów kosztorysu skrótem klawiaturowym SHIFT+STRZAŁKA. x x  

Import/eksport kosztorysów

ZMIANA W PROGRAMACH Norma EXPERT Norma STANDARD Norma PRO
Rozbudowano eksport do MS-Project o dane klasyfikacji BIM przypisane do działów, pozycji lub nakładów. x    

Import PDF

ZMIANA W PROGRAMACH Norma EXPERT Norma STANDARD Norma PRO
Dodano możliwość definiowania szablonów użytkownika w importerze skanów. x   x
Umożliwiono rozpoznanie tekstu na wszystkich stronach za pomocą przycisku "Rozpoznaj tekst". x x x

Przedmiary

ZMIANA W PROGRAMACH Norma EXPERT Norma STANDARD Norma PRO
W panelu kosztorys na zakładce „Przedmiar/Obmiar” poprawiono wstawianie nowych wierszy obmiarowych skrótem klawiszowym Alt+F2. x    
Poprawiono edycje stałych kosztorysu w panelu kosztorysu na zakładce „Przedmiar/Obmiar”. x    

Wydruki

ZMIANA W PROGRAMACH Norma EXPERT Norma STANDARD Norma PRO
Dodano opcję ułatwiającą wstawienie logo do wydruku strony tytułowej. x x  
Rozbudowano możliwości edycji czcionki nagłówków i stopek. x x  
W wydruku „Formularz kalkulacji kosztorys” uwzględniono dane cenników. x x  
Poprawiono kosztorys wykorzystywany przy edycji szablonu wydruku „Szczegółowa kalkulacja cen jednostkowych – inwestorski”. x x  
Umożliwiono wydruk klasyfikacji przypisanych do całego kosztorysu. x    
Poprawiono wyświetlanie listy marginesów na karcie widoku WYDRUKI. x x  

Wersja sieciowa Normy EXPERT z bazą SQLite

ZMIANA W PROGRAMACH Norma EXPERT Norma STANDARD Norma PRO
W menedżerze katalogów umożliwiono eksport i import bazy katalogów. x    
Odblokowano import wskaźników narzutów z poziomu katy widoku NARZUTY. x    
Umożliwiono import cenników z poziomu okna głównego programu. x    

Import cenników

ZMIANA W PROGRAMACH Norma EXPERT Norma STANDARD Norma PRO
Na pasku zadań dodano postęp importu cennika. x x  
Ujednolicono kody cenników RMS Sekocenbud przy imporcie różnymi metodami z tego samego źródła. x x  
Poprawiono import cenników CJP BISTYP. x x  
Poprawki importu z cenników wydawanych w formacie MDB wydawnictw Promocji i Bistyp     x

BIM

ZMIANA W PROGRAMACH Norma EXPERT Norma STANDARD Norma PRO
W panelu Właściwości/Klasyfikacje dodano prezentację i edycję kodów klasyfikacji po wyborze wielu elementów. x    
Rozszerzono prezentację wartości właściwości dla elementów zawierających obiekty. x    
Umożliwiono zmianę wartości i dodawanie nowych właściwości obiektów. x    
Rozbudowano kopiowanie do schowka o opcje „Tylko aktywna komórka”. x    

LCC

ZMIANA W PROGRAMACH Norma EXPERT Norma STANDARD Norma PRO
Poprawiono prezentację części dziesiętnych na wydruku "Koszty cyklu życia". x    
Zablokowano możliwość wywołania podręcznego menu na pasku automatycznego filtra. x    
Na wydrukach widoków poprawiono szerokości kolumn. x    
Poprawiono filtrowanie za pomocą wiersza automatycznego filtra. x    

Nowe katalogi

ZMIANA W PROGRAMACH Norma EXPERT Norma STANDARD Norma PRO
KNR AT-58 Bezprzeponowe gruntowe wymienniki ciepła [ATHENASOFT wyd. I 2022] x x x

Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach

ZMIANA W PROGRAMACH Norma EXPERT Norma STANDARD Norma PRO
Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach: x x x
KNR AT-57 - poprawiono błędne opisy alternatywnych materiałów. x x x
KSNR 1 do 5 - ujednolicono wygląd opisów tekstowych. x x x
KNR-W 4-01 0204-02 - błędne materiały podane w druku - dodano komentarz. x x x
KNR AT-43 - poprawiono błędny indeks sprzętu "Środek transportowy". x x x
TZKNBK XVII 1552-01 do 09 - poprawiono błędne normy robocizny. x x x
TZKNBK XX 27 - błędne współczynniki lub zakresy w druku - dodano komentarz. x x x
KNNR-W 3 0107-03 - poprawiono błędną klasę gruntu. x x x