Dziennik Ustaw

1. Dz.U. nr 12 poz.68,
z dnia 28.01.2010
ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym
2. Dz.U. nr 12 poz.69,
z dnia 28.01.2010
ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych
3. Dz.U. nr 21 poz.104,
z dnia 8.02.2010
USTAWA z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(art.3. wprowadza zmiany do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska)
4. Dz.U. nr 24 poz.124,
z dnia 15.02.2010
WYROK Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 lutego 2010 r. sygn. akt P 58/08
(dot. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)
5. Dz.U. nr 26 poz.133,
z dnia 18.02.2010
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012
6. Dz.U. nr 28 poz.145,
z dnia 25.02.2010
USTAWA z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw
(art.2. wprowadza zmiany do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska)
7. Dz.U. nr 34 poz.183,
z dnia 08.03.2010
ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania
8. Dz.U. nr 34 poz.186,
z dnia 08.03.2010
ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000
9. Dz.U. nr 36 poz.196,
z dnia 10.03.2010
USTAWA z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów administracyjnych oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
10. Dz.U. nr 40 poz.222,
z dnia 16.03.2010
USTAWA z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny
(dot. zapłaty za roboty budowlane; uchyla ustawę z dnia 9 lipca 2003 r. o gwarancji zapłaty za roboty budowlane)
11. Dz.U. nr 41 poz.238,
z dnia 17.03.2010
ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania
(dot. zamówień publicznych)
12. Dz.U. nr 44 poz.253,
z dnia 22.03.2010
USTAWA z dnia 4 marca 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne
13. Dz.U. nr 47 poz.278,
z dnia 26.03.2010
USTAWA z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(dot. m.in. usług budowlanych)
14. Dz.U. nr 48 poz.280,
z dnia 29.03.2010
ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań
(dot. zamówień publicznych)
15. Dz.U. nr 56 poz.338,
z dnia 08.04.2010
USTAWA z dnia 4 marca 2010 r. o zmianie ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym
16. Dz.U. nr 65 poz.407,
z dnia 21.04.2010
ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
17. Dz.U. nr 65 poz.408,
z dnia 21.04.2010
ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie
18. Dz.U. nr 65 poz.409,
z dnia 21.04.2010
ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych
19. Dz.U. nr 65 poz.411,
z dnia 21.04.2010
ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

Monitor Polski

20. M.P. nr 4 poz.39,
z dnia 29.01.2010
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2009 r.
21. M.P. nr 4 poz.41,
z dnia 29.01.2010
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 2009 r.
22. M.P. nr 10 poz.89,
z dnia 26.02.2010
REZOLUCJA Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego na lata 2010-2020
23. M.P. nr 11 poz.119,
z dnia 03.03.2010
OBWIESZCZENIE Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych

(załącznik nr 14 [s.99-105] zawiera wykaz PN opublikowanych w okresie od 2009-07-01 do 2009-12-31 wprowadzających europejskie normy zharmonizowane z Dyrektywą 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych (Dz.UrzUE 1989L0106)

24. M.P. nr 13 poz.143,
z dnia 12.03.2010
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 2009 r.
25. M.P. nr 25 poz.239,
z dnia 21.04.2010
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2010 r.
26. M.P. nr 25 poz.240,
z dnia 21.04.2010
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2010 r.

Dzienniki Urzędowe Unii Europejskiej

27. Dz.Urz.UE Nr L 30,
z dnia 02.02.2010
DECYZJA Komisji 2010/44/UE z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG trzeciego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10422)
28. Dz.Urz.UE Nr L 38,
z dnia 11.02.2010
DECYZJA Komisji 2010/81/UE z dnia 9 lutego 2010 r. ustanawiająca klasy właściwości użytkowej niektórych wyrobów budowlanych w zakresie reakcji na ogień w odniesieniu do klejów do płytek ceramicznych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 382)
29. Dz.Urz.UE Nr L 38,
z dnia 11.02.2010
DECYZJA Komisji 2010/82/UE z dnia 9 lutego 2010 r. ustanawiająca klasy reakcji na ogień niektórych wyrobów budowlanych w odniesieniu do dekoracyjnych okładzin ściennych w postaci zwoików i paneli (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 397)
30. Dz.Urz.UE Nr L 38,
z dnia 11.02.2010
DECYZJA Komisji 2010/83/UE z dnia 9 lutego 2010 r. ustanawiająca klasy reakcji na ogień niektórych wyrobów budowlanych w odniesieniu do schnących pod wpływem powietrza materiałów do spoinowania (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 399)
31. Dz.Urz.UE Nr L 38,
z dnia 11.02.2010
DECYZJA Komisji 2010/85/UE z dnia 9 lutego 2010 r. ustanawiająca klasy odporności na ogień niektórych wyrobów budowlanych w odniesieniu do podkładów na bazie cementu i siarczanu wapnia oraz podkładów podłogowych na bazie żywicy syntetycznej (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 772)
32. Dz.Urz.UE Nr L 101,
z dnia 22.04.2010
DECYZJA Wspólnego Komitetu EOG nr 14/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik XVI (Zamówienia) do Porozumienia EOG

Orzecznictwo Sądu Najwyższego

33. Biuletyn Nr 1/10,
z dnia 05.02.2010
UCHWAŁA Izby Cywilnej (III CZP 119/09) - z dnia 12 stycznia 2010 r. - dotyczy odwołań od rozstrzygnięcia protestu
34. Biuletyn Nr 1/10,
z dnia 05.02.2010
UCHWAŁA Izby Cywilnej (III CZP 116/09) - z dnia 20 stycznia 2010 r. - dotyczy korzystania z nieruchomości przez przedsiębiorcę przesyłowego
35. Biuletyn Nr 2/10,
z dnia 04.03.2010
UCHWAŁA Izby Cywilnej (III CZP 123/09) - z dnia 24 lutego 2010 r. - dotyczy odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania umownego

GUS

36. Dz.Urz.GUS nr 1 poz.5,
z dnia 29.01.2010
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w 2009 r.
37. Dz.Urz.GUS nr 2 poz.13,
z dnia 25.02.2010
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w IV kwartale 2009 r.
38. GUS - Aktualności -
23.02.2010
Biuletyn Statystyczny nr 1/2010 - Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
39. GUS - Aktualności -
24.03.2010
Biuletyn Statystyczny nr 2/2010 - Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
40. GUS - Aktualności -
23.04.2010
Biuletyn Statystyczny nr 3/2010 - Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
41. GUS - Aktualności -
18.02.2010
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w styczniu 2010 r. - fragment
42. GUS - Aktualności -
17.03.2010
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w lutym 2010 r. - fragment
43. GUS - Aktualności -
20.04.2010
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w marcu 2010 r. - fragment
44. GUS - Aktualności -
24.02.2010
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych - grudzień 2009
45. GUS - Aktualności -
19.03.2010
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych - styczeń 2010
46. GUS - Aktualności -
21.04.2010
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych - luty 2010

Urząd Zamówień Publicznych

47. www.uzp.gov.pl –
11.02.2010
INFORMATOR Urzędu Zamówień Publicznych nr 2/2010 (zamieszczono na stronie 11.02.2010)
48. www.uzp.gov.pl –
16.03.2010
INFORMATOR Urzędu Zamówień Publicznych nr 3/2010 (zamieszczono na stronie 16.03.2010)
49. www.uzp.gov.pl –
16.04.2010
INFORMATOR Urzędu Zamówień Publicznych nr 4/2010 (zamieszczono na stronie 16.04.2010)

Ministerstwo Infrastruktury

50. www.mi.gov.pl –
20.04.2010
Stosowanie Eurokodów w projektowaniu budynków

"Buduj z Głową" nie jest źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95), akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim oraz innych dziennikach urzędowych.