Dziennik Ustaw

1. Dz.U. nr 73 poz.392,
z dnia 06.04.2011
ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług
2. Dz.U. nr 85 poz.460,
z dnia 22.04.2011
ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego
3. Dz.U. nr 87 poz.484,
z dnia 26.04.2011
USTAWA z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych
4. Dz.U. nr 87 poz.486,
z dnia 26.04.2011
ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych
5. Dz.U. nr 94 poz.549,
z dnia 10.05.2011
USTAWA z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
(dotyczy odpadów)
6. Dz.U. nr 94 poz.551,
z dnia 10.05.2011
USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej
(m.in. wprowadza zmiany do ustaw:
  • z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (w art.38),
  • z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (w art.39),
  • z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (w art.41))
7. Dz.U. nr 99 poz.573,
z dnia 16.05.2011
ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 21 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
8. Dz.U. nr 102 poz.586,
z dnia 18.05.2011
USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz niektórych innych ustaw
(m.in. wprowadza zmiany do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (w art.4))
9. Dz.U. nr 102 poz.591,
z dnia 18.05.2011
ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych
10. Dz.U. nr 129 poz.732,
z dnia 21.06.2011
USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami
11. Dz.U. nr 130 poz.762,
z dnia 22.06.2011
WYROK Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 czerwca 2011 r. sygn. akt SK 41/09
(dotyczy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami)
12. Dz.U. nr 135 poz.789,
z dnia 30.06.2011
USTAWA z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących

Monitor Polski

13. M.P. nr 31 poz.361,
z dnia 27.04.2011
OBWIESZCZENIE Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
14. M.P. nr 31 poz.364,
z dnia 27.04.2011
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2011 r.
15. M.P. nr 31 poz.367,
z dnia 27.04.2011
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2011 r.
16. M.P. nr 33 poz.394,
z dnia 06.05.2011
WYROK Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 kwietnia 2011 r. sygn. akt Kp 7/09
(dotyczy ustawy Prawo budowlane)
17. M.P. nr 39 poz.446,
z dnia 25.05.2011
OBWIESZCZENIE Ministra Finansów z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
18. M.P. nr 44 poz.481,
z dnia 07.06.2011
OBWIESZCZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat technicznych
19. M.P. nr 45 poz.509,
z dnia 13.06.2011
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za I kwartał 2011 r.
20. M.P. nr 50 poz.557,
z dnia 21.06.2011
OBWIESZCZENIE Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

Dzienniki Urzędowe Unii Europejskiej

21. Dz.Urz.UE Nr L 88,
z dnia 04.04.2011
ROZPORZĄDZENIE Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG
22. Dz.Urz.UE Nr L 97,
z dnia 12.04.2011
DECYZJA Komisji nr 2011/232/UE z dnia 11 kwietnia 2011 r. zmieniająca decyzję 2000/367/WE ustanawiającą system klasyfikacji odporności wyrobów budowlanych, obiektów budowlanych i ich części na działanie ognia (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 2417)
23. Dz.Urz.UE Nr L 103,
z dnia 19.04.2011
DECYZJA Komisji nr 2011/246/UE z dnia 18 kwietnia 2011 r. zmieniająca decyzję 1999/93/WE w sprawie procedury zaświadczania zgodności wyrobów budowlanych zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG w zakresie drzwi, okien, okiennic, żaluzji, bram i powiązanych z nimi okuć budowlanych (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 2587)
24. Dz.Urz.UE Nr L 131,
z dnia 18.05.2011
DECYZJA Komisji nr 2011/284/UE z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie procedury zaświadczania zgodności wyrobów budowlanych na podstawie art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG w odniesieniu do kabli zasilania, kabli sterujących i kabli komunikacyjnych (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 3107)

Orzecznictwo Sądu Najwyższego

25. Biuletyn Nr 3/11,
z dnia 11.04.2011
ORZECZENIE TEZOWANE Izby Cywilnej (I CSK 114/10) - wyrok z dnia 16 grudnia 2010 r. - dotyczy zobowiązań gwarancyjnych wykonawcy robót budowlanych

GUS

26. Dz.Urz.GUS nr 6 poz.25,
z dnia 30.05.2011
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w I kwartale 2011 r.
27. GUS - Aktualności
- 27.04.2011
Biuletyn Statystyczny nr 3/2011 - Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
28. GUS - Aktualności
- 25.05.2011
Biuletyn Statystyczny nr 4/2011 - Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
29. GUS - Aktualności
- 22.06.2011
Biuletyn Statystyczny nr 5/2011 - Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
30. GUS - Aktualności
- 29.06.2011
Ceny w Gospodarce Narodowej. Maj 2011; - tabl. 11 - wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej
31. GUS - Aktualności
- 19.04.2011
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w marcu 2011 r. - fragment
32. GUS - Aktualności
- 20.05.2011
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w kwietniu 2011 r. - fragment
33. GUS - Aktualności
- 17.06.2011
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w maju 2011 r. - fragment
34. GUS - Aktualności
- 21.04.2011
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych - luty 2011
35. GUS - Aktualności
- 25.05.2011
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych - marzec 2011
36. GUS - Aktualności
- 22.06.2011
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych - kwiecień 2011

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

37. www.gunb.gov.pl
- Interpretacje prawne
Stanowisko GINB w sprawie inwestycji kolejowych
(zamieszczono na stronie 2011.06.03)
38. www.gunb.gov.pl
- Interpretacje prawne
Stanowisko GINB w sprawie organu właściwego w stosunku do pomostów
(zamieszczono na stronie 2011.06.16)
39. www.gunb.gov.pl
- Wyroby budowlane
Informacja dotycząca zasad pobierania próbek wyrobu budowlanego na terenie budowy podczas kontroli prowadzonej na podstawie przepisów ustawy o wyrobach budowlanych
(zamieszczono na stronie 2011.06.03)

Urząd Zamówień Publicznych

"Buduj z Głową" nie jest źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95 z późniejszymi zmianami), akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim oraz innych dziennikach urzędowych.