Dziennik Ustaw

1. Dz.U. poz.435,
z dnia 09.04.2013
ROZPORZĄDZENIE Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych
2. Dz.U. poz.472,
z dnia 18.04.2013
ROZPORZĄDZENIE Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie
3. Dz.U. poz.492,
z dnia 23.04.2013
ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych
4. Dz.U. poz.523,
z dnia 02.05.2013
ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów
5. Dz.U. poz.528,
z dnia 07.05.2013
ROZPORZĄDZENIE Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie
6. Dz.U. poz.570,
z dnia 16.05.2013
ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu od lutego do marca, w lipcu, we wrześniu i od listopada do grudnia 2011 r. oraz od stycznia do marca i od maja do października 2012 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych
7. Dz.U. poz.640,
z dnia 04.06.2013
ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie
8. Dz.U. poz.641,
z dnia 04.06.2013
ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie pokoju izolacyjnego
9. Dz.U. poz.672,
z dnia 11.06.2013
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
10. Dz.U. poz.687,
z dnia 17.06.2013
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

Monitor Polski

11. M.P. poz.309,
z dnia 19.04.2013
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2013 r.
12. M.P. poz.326,
z dnia 23.04.2013
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2013 r.
13. M.P. poz.442,
z dnia 24.05.2013
OBWIESZCZENIE Ministra Finansów z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
14. M.P. poz.505,
z dnia 05.06.2013
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za I kwartał 2013 r.
15. M.P. poz.537,
z dnia 18.06.2013
OBWIESZCZENIE Ministra Finansów z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
16. M.P. poz.548,
z dnia 28.06.2013
OBWIESZCZENIE Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
 1. zasadnicze wymagania dla sprzętu elektrycznego – załącznik nr 1
 2. zasadnicze wymagania dla prostych zbiorników ciśnieniowych –załącznik nr 2
 3. zasadnicze wymagania dla zabawek – załącznik nr 3
 4. wyroby budowlane – załącznik nr 4
 5. kompatybilność elektromagnetyczna – załącznik nr 5
 6. zasadnicze wymagania dla maszyn – załącznik nr 6
 7. zasadnicze wymagania dla środków ochrony indywidualnej – załącznik nr 7
 8. wyroby medyczne – załącznik nr 8
 9. materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego – załącznik nr 9
 10. wyroby medyczne – załącznik nr 10
 11. zasadnicze wymagania dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem – załącznik nr 11
 12. zasadnicze wymagania dla rekreacyjnych jednostek pływających – załącznik nr 12
 13. zasadnicze wymagania dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa – załącznik nr 13
 14. zasadnicze wymagania dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych – załącznik nr 14
 15. wyroby medyczne – załącznik nr 15
 16. zasadnicze wymagania dla telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączania do zakończeń sieci publicznej i urządzeń radiowych – załącznik nr 16
 17. zasadnicze wymagania dla kolei linowych przeznaczonych do przewozu osób – załącznik nr 17
 18. zasadnicze wymagania dla przyrządów pomiarowych – załącznik nr 18
 19. zasadnicze wymagania dla urządzeń spalających paliwa gazowe – załącznik nr 19
 20. materiały wybuchowe – załącznik nr 20
 21. opakowania i odpady opakowaniowe – załącznik nr 21
 22. kolejnictwo i zastosowania kolejowe – załącznik nr 22
 23. ogólne bezpieczeństwo produktów – załącznik nr 23
 24. usługi pocztowe – załącznik nr 24

Dzienniki Urzędowe Unii Europejskiej

17. Dz.Urz.UE Nr L 95,
z dnia 05.04.2013
ROZPORZĄDZENIE delegowane Komisji (UE) nr 312/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie sprostowania węgierskiej wersji językowej rozporządzenia delegowanego (UE) nr 244/2012 uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i ustanawiającego ramy metodologii porównawczej do celów obliczania optymalnego pod względem kosztów poziomu wymagań minimalnych dotyczących charakterystyki energetycznej budynków i elementów budynków)
18. Dz.Urz.UE Nr L 103,
z dnia 12.04.2013
Sprostowanie do ROZPORZĄDZENIA Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz.U. L 88 z 4.4.2011)
19. Dz.Urz.UE Nr L 113,
z dnia 25.04.2013
Sprostowanie do DYREKTYWY Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (Dz.U. L 315 z 14.11.2012)
20. Dz.Urz.UE Nr L 158,
z dnia 10.06.2013
DYREKTYWA Rady 2013/16/UE z dnia 13 maja 2013 r. dostosowująca niektóre dyrektywy w dziedzinie zamówień publicznych w związku z przystąpieniem Republiki Chorwacji

GUS

21. Dz.Urz.GUS poz.13,
z dnia 03.04.2013
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za cztery kwartały 2012 r.
22. Dz.Urz.GUS poz.21,
z dnia 23.05.2013
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w I kwartale 2013 r.
23. GUS – 23.04.2013 Biuletyn Statystyczny nr 3/2013 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
24. GUS – 03.06.2013 Biuletyn Statystyczny nr 4/2013 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
25. GUS – Aktualności
– 25.06.2013
Biuletyn Statystyczny nr 5/2013 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
26. GUS – Aktualności
– 28.06.2013
Ceny w Gospodarce Narodowej. V.2013; – tabl. 11 - wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej
27. GUS – Aktualności
– 18.04.2013
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w marcu 2013 r. – fragment
28. GUS – Aktualności
– 21.05.2013
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w kwietniu 2013 r. – fragment
29. GUS – Aktualności
– 19.06.2013
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w maju 2013 r. – fragment
30. GUS – 22.04.2013 Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych – luty 2013
31. GUS – 22.05.2013 Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych – marzec 2013
32. GUS – 24.06.2013 Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych – kwiecień 2013

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

33. www.gunb.gov.pl
– Interpretacje prawne
Interpretacja prawna przepisów Prawa budowlanego - W sprawie budowy obiektów letniskowych
(zamieszczono na stronie 2013.05.07)
34. www.gunb.gov.pl
– Komunikaty
Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców placów zabaw
(zamieszczono na stronie 2013.06.10)

Urząd Zamówień Publicznych

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

38. www.transport.gov.pl Wykaz uczelni z zatwierdzonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego programem studiów podyplomowych uprawniających do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej zgodnie z art. 5 ust. 11 ustawy Prawo budowlane według stanu na 11 czerwca 2013 r.

"Buduj z Głową" nie jest źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późniejszymi zmianami), akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim oraz innych dziennikach urzędowych.