Dziennik Ustaw

1. Dz.U. poz.423,
z dnia 01.04.2014
USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw
2. Dz.U. poz.457,
z dnia 08.04.2014
USTAWA z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw
(w art.2 wprowadza zmiany do ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, w art.3 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska)
3. Dz.U. poz.490,
z dnia 15.04.2014
USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw
4. Dz.U. poz.518,
z dnia 23.04.2014
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami
5. Dz.U. poz.545,
z dnia 28.04.2014
WYROK Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 kwietnia 2014 r. sygn. akt SK 12/13
(dotyczy opłaty od skargi na orzeczenie KIO w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego)
6. Dz.U. poz.659,
z dnia 21.05.2014
USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw
(w art.4 wprowadza zmiany do ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami)
7. Dz.U. poz.695,
z dnia 28.05.2014
USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o odpadach
8. Dz.U. poz.712,
z dnia 30.05.2014
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów
9. Dz.U. poz.720
z dnia 30.05.2014
ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczania do eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych
10. Dz.U. poz.768,
z dnia 10.06.2014
USTAWA z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych
(m.in. wprowadza zmiany:
  • w art.1 do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
  • w art.5 do ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów,
  • w art.6 do ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu,
  • w art.8 do ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  • w art.13 do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych)
11. Dz.U. poz.805,
z dnia 18.06.2014
USTAWA z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw
(w art.2 wprowadza zmiany do ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami)
12. Dz.U. poz.811,
z dnia 23.06.2014
USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
(w art.2 wprowadza zmiany do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych)
13. Dz.U. poz.817,
z dnia 23.06.2014
ROZPORZĄDZENIE Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
14. Dz.U. poz.822,
z dnia 24.06.2014
USTAWA z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze standaryzacją niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych
(m.in. wprowadza zmiany:
  • w art.3 do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
  • w art.5 do ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
  • w art.9 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska)
15. Dz.U. poz.826,
z dnia 24.06.2014
ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości
(na 286 godzin edukacyjnych przedmiotowych studiów podyplomowych przewidziano 4 godziny podstaw kosztorysowania)
16. Dz.U. poz.849,
z dnia 27.06.2014
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
17. Dz.U. poz.850,
z dnia 27.06.2014
USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw
(w art.4 wprowadza zmiany do ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych)
18. Dz.U. poz.856,
z dnia 27.06.2014
ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
19. Dz.U. poz.867,
z dnia 30.06.2014
ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie

Monitor Polski

20. M.P. poz.288,
z dnia 23.04.2014
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2014 r.
21. M.P. poz.290,
z dnia 23.04.2014
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2014 r.
22. M.P. poz.393,
z dnia 03.06.2014
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za I kwartał 2014 r.

Dzienniki Urzędowe Unii Europejskiej

23. Dz.Urz.UE Nr L 124,
z dnia 25.04.2014
DYREKTYWA Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2011/52/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko
przyp. red. – powinno być „... zmieniająca dyrektywę 211/92/UE ...” (patrz – Dz.Urz.UE Nr L 174, z dnia 13.06.2014)
24. Dz.Urz.UE Nr L 133,
z dnia 06.05.2014
DYREKTYWA Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych
25. Dz.Urz.UE Nr L 157,
z dnia 27.05.2014
ROZPORZĄDZENIE delegowane Komisji (UE) nr 568/2014 z dnia 18 lutego 2014 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 dotyczący oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych
26. Dz.Urz.UE Nr L 159,
z dnia 28.05.2014
ROZPORZĄDZENIE delegowane Komisji (UE) NR 574/2014 z dnia 21 lutego 2014 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 w odniesieniu do wzoru, który należy stosować przy sporządzaniu deklaracji właściwości użytkowych wyrobów budowlanych
27. Dz.Urz.UE Nr L 174,
z dnia 13.06.2014
Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającej dyrektywę 2011/52/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko
(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 124 z dnia 25 kwietnia 2014 r.)
28. Dz.Urz.UE Nr L 182,
z dnia 21.06.2014
DECYZJA nr 1/2014 Komitetu ustanowionego na mocy Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie wzajemnego uznawania w odniesieniu do oceny zgodności z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany rozdziału 6 dotyczącego zbiorników ciśnieniowych i rozdziału 16 dotyczącego wyrobów budowlanych oraz w sprawie aktualizacji odniesień do aktów prawnych wymienionych w załączniku 1 (2014/379/UE)
(załącznik B zawiera spis aktualnych przepisów UE dotyczących materiałów budowlanych)
29. Dz.Urz.UE Nr L 187,
z dnia 26.06.2014
ROZPORZĄDZENIE Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu

Orzecznictwo Sądu Najwyższego

30. Biuletyn SN Nr 3/14,
z dnia 09.04.2014
ORZECZENIE TEZOWANE Izby Cywilnej (V CSK 531/12) – wyrok z dnia 7 listopada 2013 r.  –  dotyczy zatrzymania wadium
31. Biuletyn SN Nr 3/14,
z dnia 09.04.2014
ORZECZENIE TEZOWANE Izby Cywilnej (V CSK 124/13) – wyrok z dnia 24 stycznia 2014 r.  –  dotyczy umowy z podwykonawcą

GUS

32. Dz.Urz.GUS poz.12,
z dnia 03.04.2014
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za cztery kwartały 2013 r.
33. Dz.Urz.GUS poz.21,
z dnia 22.05.2014
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w I kwartale 2014 r.
34. GUS – Aktualności
– 24.04.2014
Biuletyn Statystyczny nr 3/2014 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
35. GUS – Aktualności
– 26.05.2014
Biuletyn Statystyczny nr 4/2014 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
36. GUS – Aktualności
– 26.06.2014
Biuletyn Statystyczny nr 5/2014 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
37. GUS – Aktualności
– 27.06.2014
Ceny w Gospodarce Narodowej. Maj 2014; tabl. 11 - wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej
38. GUS – Aktualności
– 17.04.2014
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w marcu 2014 r. – fragment
39. GUS – Aktualności
– 20.05.2014
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w kwietniu 2014 r. – fragment
40. GUS – Aktualności
– 18.06.2014
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w maju 2014 r. – fragment
41. GUS – Aktualności
– 22.04.2014
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych - luty 2014 r.
42. GUS – Aktualności
– 23.05.2014
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych - marzec 2014 r.
43. GUS – Aktualności
– 18.06.2014
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych - kwiecień 2014 r.

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

44. www.gunb.gov.pl Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców placów zabaw
(zamieszczono na stronie 2014.04.14)
45. www.gunb.gov.pl Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych o kontrolach obiektów wielkopowierzchniowych
(zamieszczono na stronie 2014.04.28)
46. www.gunb.gov.pl Stanowisko GINB z dnia 23 maja 2014 w sprawie znakowania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE i znakiem budowlanym
(zamieszczono na stronie 2014.06.02)

Polski Komitet Normalizacyjny

47. www.pkn.pl KOMUNIKAT Nr 3/2014 Prezesa PKN z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie przywrócenia aktualności PN
48. www.pkn.pl KOMUNIKAT Nr 4/2014 Prezesa PKN z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako dokumentów odniesienia w ocenie zgodności
49. www.pkn.pl KOMUNIKAT Nr 5/2014 Prezesa PKN z dnia 1 maja 2014 r. w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako dokumentów odniesienia w ocenie zgodności
50. www.pkn.pl Sprostowanie Komunikatu Nr 5/2014 Prezesa PKN z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako dokumentów odniesienia w ocenie zgodności
51. www.pkn.pl KOMUNIKAT Nr 6/2014 Prezesa PKN z dnia 1 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako dokumentów odniesienia w ocenie zgodności

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

52. Dz.Urz.MIR poz.42,
z dnia 16.06.2014
ZARZĄDZENIE Nr 28 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu Krajowego planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii

Ministerstwo Finansów

53. Dz.Urz.MF poz.13,
z dnia 07.04.2014
INTERPRETACJA Ogólna Nr PT10/033/5/133/WLI/14/RD 30577 Ministra Finansów z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie opodatkowania właściwą stawką podatku od towarów i usług świadczenia polegającego na wykonaniu trwałej zabudowy meblowej w obiektach budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym

"Buduj z Głową" nie jest źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późniejszymi zmianami), akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim oraz innych dziennikach urzędowych.