Dziennik Ustaw

1. Dz.U. poz.711,
z dnia 03.04.2017
OBWIESZCZENIE Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane niebędące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie
2. Dz.U. poz.723,
z dnia 05.04.2017
ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 6 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska
[Załącznik nr 2 – Jednostkowe stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku – (strona 23) 17 Grupa „Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)]
3. Dz.U. poz.730,
z dnia 06.04.2017
USTAWA z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim
(m.in. wprowadza zmiany – w art. 59 do ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)
4. Dz.U. poz.820,
z dnia 21.04.2017
USTAWA z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską
(m.in. wprowadza zmiany – w art. 35 do ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami)
5. Dz.U. poz.839,
z dnia 26.04.2017
OBWIESZCZENIE Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych
6. Dz.U. poz.847,
z dnia 26.04.2017
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
7. Dz.U. poz.854,
z dnia 27.04.2017
ROZPORZĄDZENIE Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych
8. Dz.U. poz.898,
z dnia 09.05.2017
USTAWA z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska
9. Dz.U. poz.933,
z dnia 12.05.2017
USTAWA z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności
(m.in. wprowadza zmiany:
  • w art. 1 do ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny – w art. 6471,
  • w art. 7 do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych)
10. Dz.U. poz.951,
z dnia 16.05.2017
ROZPORZĄDZENIE Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kwot wartości umów koncesji, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej
11. Dz.U. poz.1017,
z dnia 25.05.2017
ROZPORZĄDZENIE Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, dotyczących zawierania umów koncesji
12. Dz.U. poz.1073,
z dnia 02.06.2017
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
13. Dz.U. poz.1076,
z dnia 02.06.2017
ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa
14. Dz.U. poz.1121,
z dnia 09.06.2017
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo wodne
15. Dz.U. poz.1122,
z dnia 09.06.2017
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego
16. Dz.U. poz.1215,
z dnia 24.06.2017
USTAWA z dnia 25 maja 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw
17. Dz.U. poz.1265,
z dnia 28.06.2017
ROZPORZĄDZENIE Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków
18. Dz.U. poz.1289,
z dnia 30.06.2017
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
19. Dz.U. poz.1311,
z dnia 03.07.2017
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
20. Dz.U. poz.1320,
z dnia 04.07.2017
ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych
21. Dz.U. poz.1330,
z dnia 06.07.2017
ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów
22. Dz.U. poz.1332,
z dnia 06.07.2017
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane

Monitor Polski

23. M.P. poz.401,
z dnia 24.04.2017
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2017 r.
24. M.P. poz.405,
z dnia 26.04.2017
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2017 r.

GUS

25. Dz.Urz.GUS poz.14,
z dnia 03.04.2017
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za cztery kwartały 2016 r.
26. Dz.Urz.GUS poz. 23,
z dnia 23.05.2017
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w I kwartale 2017 r.
27. GUS – Aktualności
– 26.04.2017
Biuletyn Statystyczny nr 3/2017 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
28. GUS – Aktualności
– 25.05.2017
Biuletyn Statystyczny nr 4/2017 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
29. GUS – Aktualności
– 26.06.2017
Biuletyn Statystyczny nr 5/2017 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
30. GUS – Aktualności
– 20.04.2017
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w marcu 2017 r. – fragment.
31. GUS – Aktualności
– 19.05.2017
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w kwietniu 2017 r. – fragment.
32. GUS – Aktualności
– 20.06.2017
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w maju 2017 r. – fragment.
33. GUS – Aktualności
– 21.04.2017
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych – luty 2017 r.
34. GUS – Aktualności
– 23.05.2017
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych – marzec 2017 r.
35. GUS – Aktualności
– 22.06.2017
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych – kwiecień 2017 r.

Urząd Zamówień Publicznych

36. www.uzp.gov.pl INFORMATOR Urzędu Zamówień Publicznych nr 1/2017
(zamieszczono na stronie 27.04.2017)
37. www.uzp.gov.pl KOMUNIKAT Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz Generalnego Inspektora Danych Osobowych z dnia 28 kwietnia 2017 r.
(zamieszczono na stronie 28.04.2017)
38. www.uzp.gov.pl PODSUMOWANIE orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dziedzinie zamówień publicznych w 2016 r.
(zamieszczono na stronie 02.06.2017)

Polski Komitet Normalizacyjny

39. www.pkn.pl KOMUNIKAT Nr 4/2017 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1 kwietnia 2017 r. w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako dokumentów odniesienia w ocenie zgodności
40. www.pkn.pl KOMUNIKAT Nr 5/2017 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1 maja 2017 r. w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako dokumentów odniesienia w ocenie zgodności
41. www.pkn.pl KOMUNIKAT Nr 6/2017 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako dokumentów odniesienia w ocenie zgodności
42. www.pkn.pl KOMUNIKAT Nr 5/2017/PN Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wycofania Polskich Norm

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

43. Dz.Urz.MIB poz.31,
z dnia 09.05.2017
ZARZĄDZENIE Nr 18 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do przygotowania projektu pilotażowego realizowanego na szwedzkim rynku budownictwa mieszkaniowego przez polskie podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie budownictwa

„Buduj z Głową" nie jest źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. z 2016 r. poz. 296 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 1139), akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim oraz innych dziennikach urzędowych.