Dziennik Ustaw

1. Dz.U. poz.880,
z dnia 25.06.2015
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych
2. Dz.U. poz.933,
z dnia 02.07.2015
USTAWA z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw
(m.in. wprowadza zmiany:
 • w art. 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,
 • w art. 7 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach)
3. Dz.U. poz.942,
z dnia 03.07.2015
USTAWA z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne
4. Dz.U. poz.966,
z dnia 10.07.2015
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych
5. Dz.U. poz.978,
z dnia 14.07.2015
USTAWA z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne
(m.in. wprowadza zmiany – w art. 446 do ustawy z dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych)
6. Dz.U. poz.985,
z dnia 15.07.2015
USTAWA z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami
7. Dz.U. poz.1045,
z dnia 28.07.2015
USTAWA z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw
(m.in. wprowadza zmiany:
 • w art. 9 do ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,
 • w art. 14 do ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 • w art. 25 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,
 • w art. 29 do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (dot. usuwania drzew i krzewów),
 • w art. 37 do ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych,
 • w art. 44 do ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących,
 • w art. 45 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach)
8. Dz.U. poz.1146,
z dnia 12.08.2015
ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
9. Dz.U. poz.1153,
z dnia 13.08.2015
USTAWA z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw
10. Dz.U. poz.1165,
z dnia 13.08.2015
USTAWA z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności
11. Dz.U. poz.1180,
z dnia 14.08.2015
USTAWA z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami
12. Dz.U. poz.1211,
z dnia 20.08.2015
USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
13. Dz.U. poz.1223,
z dnia 25.08.2015
USTAWA z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

(m.in. wprowadza zmiany – w art. 115 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska)

14. Dz.U. poz.1239,
z dnia 27.08.2015
OBWIESZCZENIE Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie noclegowni i domów dla bezdomnych
15. Dz.U. poz.1265,
z dnia 31.08.2015
USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych
(m.in. wprowadza zmiany:
 • w art. 29 do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
 • w art. 30 do ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 • w art. 31 do ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)
16. Dz.U. poz.1277,
z dnia 01.09.2015
ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach
17. Dz.U. poz.1283,
z dnia 01.09.2015
USTAWA z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
18. Dz.U. poz.1357,
z dnia 10.09.2015
USTAWA z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw

(w art. 2 wprowadza zmiany do ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny)

19. Dz.U. poz.1363,
z dnia 11.09.2015
ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020
20. Dz.U. poz.1368,
z dnia 11.09.2015
ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie
21. Dz.U. poz.1385,
z dnia 14.09.2015
ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r.
22. Dz.U. poz.1405,
z dnia 16.09.2015
ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i części audytu remontowego oraz szczegółowych warunków, jakie powinny spełniać podmioty, którym Bank Gospodarstwa Krajowego może zlecać wykonanie weryfikacji audytów
23. Dz.U. poz.1414,
z dnia 18.09.2015
ROZPORZĄDZENIE Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
24. Dz.U. poz.1420,
z dnia 18.09.2015
ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020
25. Dz.U. poz.1422,
z dnia 18.09.2015
OBWIESZCZENIE Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
26. Dz.U. poz.1431,
z dnia 21.09.2015
OBWIESZCZENIE Ministra Środowiska z dnia 7 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów
27. Dz.U. poz.1434,
z dnia 21.09.2015
USTAWA z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw
(m.in. wprowadza zmiany:
 • w art. 4 do ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • w art. 5 do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko)
28. Dz.U. poz.1451,
z dnia 23.09.2015
ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych
29. Dz.U. poz.1456,
z dnia 23.09.2015
ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych

Monitor Polski

30. M.P. poz.614,
z dnia 16.07.2015
UCHWAŁA nr 91 Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia „Krajowego planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii”
31. M.P. poz.639,
z dnia 24.07.2015
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2015 r.
32. M.P. poz.642,
z dnia 24.07.2015
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2015 r.
33. M.P. poz.802,
z dnia 04.09.2015
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za II kwartał 2015 r.
34. M.P. poz.815,
z dnia 16.09.2015
OBWIESZCZENIE Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie wysokości górnych jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2016
35. M.P. poz.904,
z dnia 29.09.2015
OBWIESZCZENIE Ministra Środowiska z dnia 8 września 2015 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2016
36. M.P. poz.905,
z dnia 29.09.2015
KOMUNIKAT Ministra Środowiska z dnia 17 września 2015 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Powietrza

Dzienniki Urzędowe Unii Europejskiej

37. Dz.Urz.UE Nr L 171,
z dnia 02.07.2015
DECYZJA nr 1/2015 Komitetu ustanowionego na mocy Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie wzajemnego uznawania w odniesieniu do oceny zgodności z dnia 14 kwietnia 2015 r. dotycząca zmiany rozdziału 16 dotyczącego wyrobów budowlanych i rozdziału 18 dotyczącego produktów biobójczych oraz w sprawie aktualizacji odniesień do aktów prawnych wymienionych w załączniku 1 [2015/1058]

(Załącznik A zawiera spis aktualnych przepisów UE dot. wyrobów budowlanych;
– podwiązano w nim wszystkie wymienione Decyzje Komisji)

38. Dz.Urz.UE Nr L 175,
z dnia 04.07.2015
ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE Komisji (UE) 2015/1076 z dnia 28 kwietnia 2015 r. ustanawiające na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 dodatkowe przepisy dotyczące zastąpienia beneficjenta i stosownych obowiązków oraz minimalne wymogi, które mają być zawarte w umowach partnerstwa publiczno-prywatnego finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych
39. Dz.Urz.UE Nr L 254,
z dnia 30.09.2015
ROZPORZĄDZENIE Komisji (UE) 2015/1711 z dnia 17 września 2015 r. ustanawiające na 2015 r. „wykaz Prodcom” – listę produktów przemysłowych zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 3924/91

Orzecznictwo Sądu Najwyższego

40. Biuletyn SN Nr 7/2015,
z dnia 17.08.2015
UCHWAŁA Izby Cywilnej (III CZP 45/15) – z dnia 10 lipca 2015 r. – dotyczy podwykonawstwa
41. Biuletyn SN Nr 7/2015,
z dnia 17.08.2015
ORZECZENIE TEZOWANE Izby Cywilnej (III CZP 113/14) – postanowienie z dnia 6 marca 2015 r. – dotyczy zamówień publicznych

GUS

42. GUS – Aktualności
– 25.08.2015
Ceny w Gospodarce Narodowej w 2014 r.; – BUDOWNICTWO – fragmenty
43. Dz.Urz.GUS poz. 33,
z dnia 21.08.2015
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w II kwartale 2015 r.
44. Dz.Urz.GUS poz.35,
z dnia 01.09.2015
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za dwa kwartały 2015 r.
45. GUS – Aktualności
– 23.07.2015
Biuletyn Statystyczny nr 6/2015 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
46. GUS – Aktualności
– 25.08.2015
Biuletyn Statystyczny nr 7/2015 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
47. GUS – Aktualności
– 23.09.2015
Biuletyn Statystyczny nr 8/2015 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
48. GUS – Aktualności
– 29.09.2015
Ceny w gospodarce narodowej. Sierpień 2015 r. – tabl. 11 - wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej
49. GUS – Aktualności
– 17.07.2015
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w czerwcu 2015 r. – fragment.
50. GUS – Aktualności
– 19.08.2015
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w lipcu 2015 r. – fragment.
51. GUS – Aktualności
– 17.09.2015
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w sierpniu 2015 r. – fragment.
52. GUS – Aktualności
– 23.07.2015
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych - maj 2015 r.
53. GUS – Aktualności
– 21.08.2015
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych - czerwiec 2015 r.
54. GUS – Aktualności
– 22.09.2015
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych - lipiec 2015 r.

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

55. www.gunb.gov.pl
- Interpretacje prawne
Interpretacja prawna przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane w sprawie budowy i remontu dróg leśnych
(zamieszczono na stronie 2015.06.28)
56. www.gunb.gov.pl
- Interpretacje prawne
Interpretacja prawna przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane w sprawie budowy przyłączy - art. 29 ust. 1 pkt 20, art. 29a
(zamieszczono na stronie 2015.06.28)
57. www.gunb.gov.pl
- Interpretacje prawne
Interpretacja prawna przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane w sprawie budowy obiektów letniskowych - art. 28 ust. 1, art. 29-31
(zamieszczono na stronie 2015.06.28)
58. www.gunb.gov.pl
- Interpretacje prawne
Interpretacja prawna przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane w sprawie konieczności sprawdzania zawartości merytorycznej projektu architektoniczno-budowlanego w toku postępowań nadzwyczajnych art. 35 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane w zw. z art. 156 § 1 pkt 2 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego
(zamieszczono na stronie 2015.06.28)
59. www.gunb.gov.pl
- Interpretacje prawne
Interpretacja prawna przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane w sprawie prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie legalizacji samowoli budowlanej - art. 48-49b
(zamieszczono na stronie 2015.06.28)
60. www.gunb.gov.pl
- Interpretacje prawne
Interpretacja prawna przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane w sprawie wstrzymania robót budowlanych zagrażających bezpieczeństwu ludzi lub mienia nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę ani dokonania zgłoszenia - art. 50 ust. 1 pkt 2 i 4
(zamieszczono na stronie 2015.06.28)
61. www.gunb.gov.pl
- Interpretacje prawne
Interpretacja prawna przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane w sprawie istotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę - art. 50-51
(zamieszczono na stronie 2015.06.28)
62. www.gunb.gov.pl
- Interpretacje prawne
Interpretacja prawna przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane w sprawie trybów postępowania dotyczących oddawania obiektów budowlanych do użytkowania uregulowanych w art. 54 i 55 ustawy - Prawo budowlane
(zamieszczono na stronie 2015.06.28)
63. www.gunb.gov.pl
- Interpretacje prawne
Interpretacja prawna przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane w sprawie możliwości wcześniejszego oddawania do użytkowania obiektów budowlanych - art. 55 ust. 1 pkt 3
(zamieszczono na stronie 2015.06.28)
64. www.gunb.gov.pl
- Interpretacje prawne
Interpretacja prawna przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane w sprawie procedury związanej z nielegalną zmianą sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części - art. 71a ust. 1
(zamieszczono na stronie 2015.06.28)
65. www.gunb.gov.pl
- Interpretacje prawne
Interpretacja prawna przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane w sprawie zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z instalacją gazową
(zamieszczono na stronie 2015.07.24)
66. www.gunb.gov.pl
- Interpretacje prawne
Interpretacja prawna przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane w sprawie przerwania biegu terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 ustawy - Prawo budowlane
(zamieszczono na stronie 2015.09.30)

Urząd Zamówień Publicznych

Polski Komitet Normalizacyjny

68. www.pkn.pl KOMUNIKAT Nr 7/2015 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako dokumentów odniesienia w ocenie zgodności
69. www.pkn.pl KOMUNIKAT Nr 8/2015 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1 sierpnia 2015 r. w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako dokumentów odniesienia w ocenie zgodności
70. www.pkn.pl KOMUNIKAT Nr 9/2015 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1 września 2015 r. w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako dokumentów odniesienia w ocenie zgodności
71. www.pkn.pl KOMUNIKAT Nr 1/2015 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 9 września 2015 r. w sprawie przywrócenia aktualności PN

"Buduj z Głową" nie jest źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 1484), akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim oraz innych dziennikach urzędowych.