Dziennik Ustaw

1. Dz.U. poz.1230,
z dnia 03.07.2019
ROZPORZĄDZENIE Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym
2. Dz.U. poz.1292,
z dnia 12.07.2019
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo przedsiębiorców
3. Dz.U. poz.1309,
z dnia 15.07.2019
USTAWA z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw

(m.in. wprowadza zmiany:

 • w art. 4 do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 • w art. 8 do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
 • w art. 9 do ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego,
 • w art. 10 do ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 • w art. 14 do ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń,
 • w art. 18 do ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących)
4. Dz.U. poz.1317,
z dnia 16.07.2019
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi
5. Dz.U. poz.1337,
z dnia 17.07.2019
ROZPORZĄDZENIE Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 2 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym
6. Dz.U. poz.1372,
z dnia 24.07.2019
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej
7. Dz.U. poz.1396,
z dnia 29.07.2019
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony środowiska
8. Dz.U. poz.1403,
z dnia 29.07.2019
USTAWA z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

(m.in. wprowadza zmiany:

 • w art. 2 do ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 • w art. 3 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska)
9. Dz.U. poz.1435,
z dnia 01.08.2019
USTAWA z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne
10. Dz.U. poz.1437,
z dnia 01.08.2019
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
11. Dz.U. poz.1440,
z dnia 01.08.2019
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
12. Dz.U. poz.1445,
z dnia 02.08.2019
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym
13. Dz.U. poz.1495,
z dnia 08.08.2019
USTAWA z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych

(m.in. wprowadza zmiany:

 • w art. 1 do ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny,
 • w art. 5 do ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
 • w art. 14 do ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne,
 • w art. 25 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,
 • w art. 26 do ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
 • w art. 36 do ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • w art. 52 do ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze,
 • w art. 56 do ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii,
 • w art. 59 do ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne,
 • w art. 61 do ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,
 • w art. 64 do ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji)
14. Dz.U. poz.1501,
z dnia 09.08.2019
USTAWA z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw

(m.in. wprowadza zmiany:

 • w art. 6 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,
 • w art. 10 do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko)
15. Dz.U. poz.1510,
z dnia 12.08.2019
OBWIESZCZENIE Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia
16. Dz.U. poz.1517,
z dnia 12.08.2019
USTAWA z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz ustawy – Prawo energetyczne

(w art. 2 wprowadza zmiany do ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne)

17. Dz.U. poz.1518,
z dnia 13.08.2019
USTAWA z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej
18. Dz.U. poz.1520,
z dnia 13.08.2019
USTAWA z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

(w art. 2 wprowadza zmiany do ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne)

19. Dz.U. poz.1524,
z dnia 14.08.2019
USTAWA z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

(wprowadza zmiany:

 • w art. 1 do ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii,
 • w art. 2 do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
 • w art. 3 do ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne,
 • w art. 4 do ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • w art. 5 do ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych)
20. Dz.U. poz.1527,
z dnia 14.08.2019
USTAWA z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw

(w art. 2 wprowadza zmiany do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska)

21. Dz.U. poz.1528,
z dnia 14.08.2019
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi
22. Dz.U. poz.1564,
z dnia 20.08.2019
USTAWA z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

(dot. zmiany wynagrodzenia wykonawcy przy realizacji zamówienia publicznego)

23. Dz.U. poz.1572,
z dnia 21.08.2019
USTAWA z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju

[m.in. wprowadza zmiany:

 • w art. 27 do ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym,
 • w art. 32 do ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (art. 135 - możliwość zmiany wynagrodzenia wykonawcy)]
24. Dz.U. poz.1579,
z dnia 22.08.2019
USTAWA z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

(m.in. wprowadza zmiany:

 • w art. 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,
 • w art. 6 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach)
25. Dz.U. poz.1589,
z dnia 23.08.2019
USTAWA z dnia 19 lipca 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

(m.in. wprowadza zmiany:

 • w art. 33 do ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 • w art. 34 do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko)
26. Dz.U. poz.1593,
z dnia 23.08.2019
USTAWA z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej
27. Dz.U. poz.1618,
z dnia 27.08.2019
ROZPORZĄDZENIE Ministra Cyfryzacji z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie informacji o infrastrukturze technicznej i kanałach technologicznych oraz o stawkach opłat za zajęcie pasa drogowego
28. Dz.U. poz.1620,
z dnia 27.08.2019
ROZPORZĄDZENIE Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
29. Dz.U. poz.1642,
z dnia 29.08.2019
ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie
30. Dz.U. poz.1643,
z dnia 29.08.2019
ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
31. Dz.U. poz.1644,
z dnia 29.08.2019
ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych
32. Dz.U. poz.1649,
z dnia 30.08.2019
USTAWA z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych
33. Dz.U. poz.1665,
z dnia 30.08.2019
ROZPORZĄDZENIE Ministra Energii z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie rodzajów programów i projektów przeznaczonych do realizacji w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji
34. Dz.U. poz.1696,
z dnia 05.09.2019
USTAWA z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

(m.in. wprowadza zmiany:

 • w art. 44 do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
 • w art. 48 do ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • w art. 49 do ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 • w art. 53 do ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji,
 • w art. 54 do ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących)
35. Dz.U. poz.1712,
z dnia 09.09.2019
USTAWA z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw

(m.in. wprowadza zmiany:

 • w art. 2 do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
 • w art. 3 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska)
36. Dz.U. poz.1716,
z dnia 09.09.2019
USTAWA z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz niektórych innych ustaw

(m.in. wprowadza zmiany:

 • w art. 2 do ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
 • w art. 4 do ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 • w art. 6 do ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • w art. 7 do ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych)
37. Dz.U. poz.1720,
z dnia 09.09.2019
ROZPORZĄDZENIE Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie upoważnienia Sieci Badawczej Łukasiewicz ‒ Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego do uznawania kwalifikacji zawodowych
38. Dz.U. poz.1721,
z dnia 09.09.2019
ROZPORZĄDZENIE Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków
39. Dz.U. poz.1751,
z dnia 13.09.2019
USTAWA z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

(Załącznik nr 15 – roboty budowlane lp.98-144;
art. 15 - obowiązki zamawiającego związane ze zmianami wprowadzanymi tą ustawą w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego)

40. Dz.U. poz.1752,
z dnia 13.09.2019
ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej
41. Dz.U. poz.1778,
z dnia 18.09.2019
ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r.
42. Dz.U. poz.1815,
z dnia 24.09.2019
USTAWA z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw

(m.in. wprowadza zmiany:

 • w art. 5 do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
 • w art. 8 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,
 • w art. 9 do ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • w art. 14 do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko)
43. Dz.U. poz.1829,
z dnia 25.09.2019
ROZPORZĄDZENIE Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej
44. Dz.U. poz.1839,
z dnia 26.09.2019
ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
45. Dz.U. poz.1843,
z dnia 27.09.2019
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo zamówień publicznych

Monitor Polski

46. M.P. poz.618,
z dnia 03.07.2019
OBWIESZCZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Inwestycji i Rozwoju
47. M.P. poz.671,
z dnia 10.07.2019
OBWIESZCZENIE Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych
48. M.P. poz.688,
z dnia 17.07.2019
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2019 r.
49. M.P. poz.712,
z dnia 25.07.2019
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2019 r.
50. M.P. poz.866,
z dnia 24.09.2019
OBWIESZCZENIE Ministra Środowiska z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2020

[Załącznik nr 2.II – Jednostkowe stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku na rok 2020 – kod 17 (strona 37) „Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)]

51. M.P. poz.938,
z dnia 03.10.2019
OBWIESZCZENIE Ministra Środowiska z dnia 17 września 2019 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na rok 2020
52. M.P. poz.940,
z dnia 04.10.2019
OBWIESZCZENIE Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
53. M.P. poz.948,
z dnia 04.10.2019
OBWIESZCZENIE Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 17 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących od dnia 1 stycznia 2020 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Dzienniki Urzędowe Unii Europejskiej

54. Dz.Urz.UE Nr L 187,
z dnia 12.07.2019
ROZPORZĄDZENIE delegowane Komisji (UE) 2019/1188 z dnia 14 marca 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 poprzez ustanowienie klas właściwości użytkowych w odniesieniu do odporności na obciążenie wiatrem dla zasłon zewnętrznych i markiz
55. Dz.Urz.UE Nr L 196,
z dnia 24.07.2019
DYREKTYWA Komisji (UE) 2019/1258 z dnia 23 lipca 2019 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik do dyrektywy Rady 80/181/EWG odnośnie do definicji podstawowych jednostek SI
56. Dz.Urz.UE Nr L 211,
z dnia 12.08.2019
ROZPORZĄDZENIE delegowane Komisji (UE) 2019/1342 z dnia 14 marca 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 poprzez ustanowienie klas właściwości użytkowych w odniesieniu do przepuszczalności powietrza dla świetlików z tworzyw sztucznych i szkła oraz wyłazów dachowych
57. Dz.Urz.UE Nr L 250,
z dnia 30.09.2019
DECYZJA wykonawcza Komisji (UE) 2019/1616 z dnia 27 września 2019 r. w sprawie norm zharmonizowanych dotyczących urządzeń ciśnieniowych, opracowanych na potrzeby dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/68/UE

GUS

58. Dz.Urz.GUS poz.34,
z dnia 22.08.2019
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w II kwartale 2019 r.
59. Dz.Urz.GUS poz.39,
z dnia 29.08.2019
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za II kwartał 2019 r.
60. Dz.Urz.GUS poz.41,
z dnia 02.09.2019
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za dwa kwartały 2019 r.
61. GUS – Aktualności
– 23.07.2019
Biuletyn Statystyczny nr 6/2019 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
62. GUS – Aktualności
– 26.08.2019
Biuletyn Statystyczny nr 7/2019 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
63. GUS – Aktualności
– 24.09.2019
Biuletyn Statystyczny nr 8/2019 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
64. GUS – Aktualności
– 18.07.2019
Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w czerwcu 2019 r.
65. GUS – Aktualności
– 21.08.2019
Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w lipcu 2019 r.
66. GUS – Aktualności
– 19.09.2019
Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w sierpniu 2019 r.
67. GUS – Aktualności
– 19.07.2019
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (maj 2019 r.)
68. GUS – Aktualności
– 22.08.2019
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (czerwiec 2019 r.)
69. GUS – Aktualności
– 20.09.2019
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (lipiec 2019 r.)

Urząd Zamówień Publicznych

Polski Komitet Normalizacyjny

71. www.pkn.pl KOMUNIKAT Nr 7/2019 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako dokumentów odniesienia w ocenie zgodności
72. www.pkn.pl KOMUNIKAT Nr 7/2019 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie wycofania Polskich Norm
73. www.pkn.pl KOMUNIKAT Nr 8/2019 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako dokumentów odniesienia w ocenie zgodności
74. www.pkn.pl Sprostowanie Komunikatu Nr 8/2018 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako dokumentów odniesienia w ocenie zgodności
75. www.pkn.pl KOMUNIKAT Nr 9/2019 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 3 września 2019 r. w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako dokumentów odniesienia w ocenie zgodności

* „Buduj z Głową" nie jest źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1461 z późn. zm.), akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim oraz innych dziennikach urzędowych.