System dociepleń ETICS pełni kilka funkcji jednocześnie. Podstawową jest oczywiście zapewnienie wymaganej termoizolacyjności ścian. Kolejną, o czym bardzo często się zapomina, jest rola ochronna. Trzecia funkcja jest związana z estetyką obiektu. Zatem naprawa musi przywracać pierwotne przeznaczenie każdej z uszkodzonych warstw, jak i całemu systemowi.

Elewacja budynku ocieplonego metodą ETICS podczas eksploatacji narażona jest na uszkodzenia mechaniczne będące wynikiem użytkowania. Podlega również naturalnym procesom starzenia i degradacji. Intensywność tych procesów jest wypadkową różnych czynników, związanych z m.in. usytuowaniem obiektu, jakością prac wykonawczych oraz sposobem konserwacji. Trwałość ocieplenia (systemu) nie powinna być krótsza niż 25-30 lat – przez taki czas powinno ono spełniać wszystkie wymagania użytkowe. Okres ten nie dotyczy wyprawy tynkarskiej, która musi być sukcesywnie kontrolowana i na bieżąco naprawiana. Minimalną trwałość wyprawy elewacyjnej określa się na 5 lat, przy czym wymóg ten dotyczy braku rys, spękań i odprysków tynku. W tym okresie czasu dopuszczalne są natomiast niewielkie zmiany jej barwy.

Przeglądy okresowe

Pierwszym etapem pozwalającym na zauważenie uszkodzeń, wad czy mankamentów optycznych jest okresowa kontrola obiektu. Ma ona za zadanie potwierdzić odpowiedni stan techniczny systemu ETICS, a więc spełnienie wymagań podstawowych w trakcie użytkowania obiektu (określonych w art. 5 Prawo budowlane [1]). Rezultatem przeglądu jest informacja o uszkodzeniach, awariach, czy zagrożeniach związanych z eksploatacją systemu ETICS (i całego obiektu), a integralną częścią protokołu są ewentualne zalecenia naprawcze. Mają one na celu uniknięcie niebezpieczeństwa pojawienia się uszkodzeń lub nasilenia procesów niszczących system ociepleń. Zakres i częstotliwość przeglądów podano w tab. 1.

Ze zrozumiałych względów okresowa kontrola nie jest (i nie może być) ekspertyzą mającą na celu kompleksową ocenę poprawności wykonanych robót, dlatego obejmuje ona jedynie wybrane obszary. Natomiast jej wyniki mogą być (a w niektórych sytuacjach muszą) podstawą do wykonania takiego opracowania. Przegląd pięcioletni, ze względu na swoją kompleksowość będzie zawierać informację o niezbędnych do wykonania pracach remontowo-naprawczych.

W przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o dachu powyżej 1000 m2 kontrolę należy przeprowadzać co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada. Osoba dokonująca przeglądu jest obowiązana na piśmie zawiadomić organ nadzoru budowlanego o jego przeprowadzeniu. Zakres kontroli rocznej i półrocznej jest w zasadzie identyczny, natomiast pięcioletniej jest poszerzony o estetykę budynku, jego otoczenia oraz o sprawdzenie przydatności do użytkowania samego obiektu.

Przegląd pięcioletni może być traktowany także jako roczny, jeżeli jego zakres obejmuje wymagania stawiane kontroli rocznej [3]. Dla obiektów objętych kontrolą półroczną, przegląd pięcioletni wykonany do 31 maja może być traktowany jako półroczny, o ile jego zakres obejmuje wymagania stawiane kontrolom półrocznym [3]. Nie zwalnia on jednak z obowiązku wykonania przeglądu jesiennego.

Tab. 1 Zakres i częstotliwość przeglądów okresowych obiektów budowlanych

Rodzaj przeglądu Zakres
Półroczny Sprawdzenie stanu technicznego:
 • elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
 • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
 • instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).
Roczny Jak dla przeglądu półrocznego.
Pięcioletni Sprawdzenie:
 • stanu technicznego obiektu budowlanego,
 • przydatności do użytkowania obiektu budowlanego,
 • estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,
 • instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych),
 • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
 • instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.
Incydentalny Zakres ustalany indywidualnie; wykonuje się go w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej lub oznak świadczących o nagłym lub znacznym pogorszeniu się stanu technicznego obiektu albo jego elementów.

Wymagania podstawowe a ETICS

Przeanalizujmy wymagania podstawowe zawarte w art. 5.1 ustawy Prawo budowlane [1]:

Nośność i stateczność konstrukcji. System ETICS jest wykonywany z nienośnych elementów budowlanych i nie wpływa na stateczność i nośność ściany, do której jest mocowany. Wpływa natomiast na jej trwałość poprzez zwiększenie ochrony przed czynnikami atmosferycznymi. Skoro jest to układ samonośny, to zaobserwowanie objawów utraty stabilności systemu podczas normalnej eksploatacji jest dość trudne. Nie chcę tu używać słowa niemożliwe, jednak musiałby to być albo dość duży zbieg okoliczności, albo bardzo widoczne objawy (odchyłka od płaszczyzny, spękania, zarysowania).
System ETICS może jednak maskować objawy utraty nośności ścian. Taka sytuacja jest jak najbardziej realna np. w starych kamienicach z drewnianymi stropami, które pracują jak ściągi i zapewniają stateczność ścianie. Zbutwienie końcówek drewnianych belek stropowych powoduje, że zmienia się układ statyczny filarka na całej wysokości ściany (nie tylko samej kondygnacji). Objawem są charakterystyczne pionowe rysy oddzielające filarki podokienne od pozostałej części przegrody.

Bezpieczeństwo pożarowe. Ten wymóg związany jest ze sposobem klejenia płyt termoizolacyjnych i niestety często bywa lekceważony. Tak chętnie stosowana metoda „na placki”, bez ramki obwodowej powoduje, że w przypadku pożaru tworzy się „komin” pomiędzy ścianą a termoizolacją. Stan taki jest bezpośrednim powodem do demontażu układu. Zdiagnozowanie tej wady podczas kontroli okresowej nie jest takie łatwe. Wymaga bowiem zajrzenia (np. kamerą endoskopową) pod styropian, a bez uszkodzenia wyprawy elewacyjnej jest to dość trudne. Pomocne mogą być oględziny ościeży, a dokładniej sposobu ich zamknięcia, niekiedy nie jest potrzebna nawet kamera (fot 1).

Fot. 1 Stwierdzony brak paska obwodowego – oględziny kamerą endoskopową i ościeży – jest powodem do demontażu systemu ociepleń

Higiena, zdrowie i środowisko. Ten punkt związany jest bezpośrednio z mostkami termicznymi i sposobem użytkowania lokalu. Warunki techniczne [2] nie dopuszczają do rozwoju grzybów pleśniowych na wewnętrznych powierzchniach przegród. Jest to wymóg bezwzględny, nie ma tu żadnej alternatywy (§ 321.1. Na wewnętrznej powierzchni nieprzezroczystej przegrody zewnętrznej nie może występować kondensacja pary wodnej umożliwiająca rozwój grzybów pleśniowych).
Kondensacja powierzchniowa zachodzi w sytuacji, gdy powietrze mające kontakt z chłodną powierzchnią ochładza się do temperatury niższej niż punkt rosy. Dzieje się tak w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności powietrza i/lub niedostatecznej izolacyjności termicznej. Kondensacja powierzchniowa pojawia się w miejscach, w których temperatura jest najniższa, generalnie tam gdzie występują mostki termiczne (geometryczne lub materiałowe). Bardzo pomocna może tu być rozmowa z lokatorami.

Przyczyną pojawienia się grzybów pleśniowych może być także zawilgocenie na skutek uszkodzenia systemu (rysy, spękania) lub kondensacji międzywarstwowej.

Oszczędność energii i izolacyjność cieplna. Ochrona termiczna to główna funkcja systemu ETICS. Wymaganą grubość termoizolacji i jej parametry określa dokumentacja techniczna. Newralgicznymi miejscami do analizy będą tu przede wszystkim mostki termiczne.

Miejsca newralgiczne

Oględziny systemów ETICS powinny się koncentrować na powyższych wadach i uszkodzeniach oraz ocenie, na ile mogą one wpłynąć na pogorszenie trwałości układu czy późniejsze problemy eksploatacyjne. Zawsze istotne będą tzw. trudne i krytyczne miejsca, którym trzeba poświęcić większą uwagę. Należy do nich zaliczyć:

 • obszary przy otworach okiennych i drzwiowych, ościeża i parapety (fot. 2-5),
 • narożniki wklęsłe i wypukłe,
 • strefa cokołowa ścian przy balkonach i tarasach,
 • strefa okapowa pod tarasami,
 • strefa cokołowa przy gruncie (fot. 6-8) i obszary narażone na uszkodzenia mechaniczne (np. ściana od strony chodnika),
 • strefa przy dachu i obszary gzymsów (fot. 9),
 • dylatacje w systemie (fot. 11), miejsca montażu obróbek blacharskich (fot. 3), miejsca łączenia ze sobą różnych rodzajów wypraw elewacyjnych (fot. 10), powierzchnie boni (fot. 11).
Szczelina na styku ościeżnicy i systemu ociepleń Fot. autor

Fot. 2 Szczelina na styku ościeżnicy i systemu ociepleń

Fot. 3 Przykładowe rysy w obszarze otworów okiennych i drzwiowych

Skropliny wypływające spod ościeży Fot. autor

Fot. 4 Skropliny wypływające spod ościeży są bezpośrednim wskazaniem do wykonania ekspertyzy określającej przyczyny. Taki zapis powinien znaleźć się w protokole pokontrolnym

sopel lodu na ościeży Fot. autor

Fot. 5 Taka sytuacja jest powodem wykonania przeglądu incydentalnego i stosownej ekspertyzy

Zaniedbanie poprawnego wykonania systemu przy gruncie Fot. autor

Fot. 6 Zaniedbanie poprawnego wykonania systemu przy gruncie jest w wielu przypadkach początkiem późniejszych problemów

Odspojenia tynku Fot. autor

Fot. 7 Odspojenia tynku, zwłaszcza w ciemnych kolorach mogą być widoczne tylko w określonych warunkach, np. po silnym nagrzaniu wyprawy elewacyjnej przez słońce

zawilgacanie systemu ETICS Fot. autor

Fot. 8 Naprawa takich wad powinna być jak najszybsza; pozostawienie istniejącego stanu prowadzi do zarysowań i spękań tynku a w konsekwencji do zawilgacania systemu ETICS

ciemny tynk na budynku Fot. autor

Fot. 9 Stan dachu może mieć zasadniczy wpływ na trwałość eksploatacyjną ocieplenia

Miejsce łączenia termoizolacji z EPS i wełny mineralnej Fot. autor

Fot. 10 Miejsce łączenia termoizolacji z EPS i wełny mineralnej – ten obszar zawsze musi podlegać dokładnej kontroli

 Dylatacje i bonie Fot. autor

Fot. 11 Dylatacje i bonie także wymagają dokładnej kontroli

Są to miejsca, gdzie niedoskonałości ujawniają się w pierwszej kolejności, choć nie zawsze jest to regułą. Powierzchnie ścian bez otworów okiennych i elementów dekoracyjnych również są narażone na uszkodzenia, jednak geneza tych mankamentów może być zupełnie inna. Trzeba także szukać widocznych odspojeń tynku, farby, ich łuszczenia się, pęcherzy (fot. 8) czy wykwitów.
Nie wolno ograniczać się, zwłaszcza przy przeglądach pięcioletnich, tylko do szukania wizualnych objawów dezintegracji systemu. Oględziny zewnętrzne powinny być ukierunkowane na krytyczne miejsca, których uszkodzenia wpływają stymulująco na zawilgocenie czy wręcz na wnikanie wody w warstwy systemu ETICS. Chodzi przede wszystkim o wady pokrycia dachowego, stan instalacji odwodnieniowych (rynny, rury spustowe), obróbki blacharskie, okapy, usterki w obrębie balkonów czy tarasów, przecieki w obszarze stolarki (parapety). Dlatego szczególnie starannie należy obejrzeć oczywiście wszelkiego rodzaju dylatacje, zauważone spękania i rysy (fot. 12), jak również miejsca połączeń materiałów o różnych właściwościach (fot. 10). Trzeba też zwrócić uwagę na rozmaite przebarwienia i wykwity (fot. 13) oraz porażenie biologiczne (fot. 14).

Przy kilkuletnich, a szczególnie kilkunastoletnich systemach, trzeba sprawdzić stan systemu dociepleniowego w sąsiedztwie stolarki. Nierzadko można zaobserwować sytuację taką jak pokazano na fot. 2. Nie chodzi tu tylko o zaobserwowaną szczelinę. Niedopuszczalne jest mocowanie płyt termoizolacyjnych bez pasma obwodowego, tylko „na placki”. Zaprawa klejowa musi być nanoszona na ich powierzchnię metodą obwodowo-punktową lub całopowierzchniową. Niestosowanie się do tych zaleceń, w razie pożaru przyczynia się do szybkiego rozprzestrzeniania ognia, tworząc pod ociepleniem swoisty komin zasysający języki ognia i przenosząc je na sąsiednie kondygnacje (fot. 14). Jest to bezpośrednie wskazanie do demontażu ocieplenia.
W tab. 2 podano zalecenia dotyczące sprawdzenia wyprawy elewacyjnej (tynk, wymalowania) i zalecany sposób postępowania [4].

Fot. 12 Inną wagę mają spękania samego tynku, a inną spękania tynku i warstwy zbrojonej

Wykwity na powierzchni elewacji Fot. autor

Fot. 13 Wykwity na powierzchni elewacji także wymagają wyjaśnienia

Skutek klejenia styropianu tylko na placki Fot. autor

Fot. 14 Skutek klejenia styropianu tylko na placki

Tab. 2 Sprawdzenie wyprawy elewacyjnej – tynku i powłoki malarskiej

Rodzaj kontroli Częstotliwość Zakres Typowy sposób postępowania
Sprawdzenie stanu elewacji pod względem zabrudzeń minimum raz w roku wystąpienie zabrudzeń nieorganicznych (kurz, spaliny, popiół, brud, błoto itp.) konserwacja
Sprawdzenie stanu elewacji pod względem wystąpienia skażeń biologicznych minimum raz w roku (zależnie od usytuowania budynku i warunków eksploatacji) wystąpienie zabrudzeń i nalotu o charakterze organicznym (grzyby, porosty, glony, mchy) konserwacja
Ocena stanu powierzchni pod względem zmiany barwy, wyblaknięcia i przebarwień minimum raz w roku stopień odbarwienia, wyblaknięcia i utraty koloru konserwacja
Sprawdzenie stanu elewacji pod względem wystąpienia rys, odspojeń, spękań itp. minimum raz w roku stwierdzenie obecności rys włosowatych na tynku naprawa
stwierdzenie obecności lokalnych spękań tynku
stwierdzenie spękań tynku i warstwy zbrojonej, ewentualnie spękań na całej elewacji
stwierdzenie uszkodzeń tynku, warstwy zbrojonej i izolacji cieplnej
stwierdzenie odspojeń tynku
Uwaga: Konserwacja obejmuje zabiegi polegające na przywróceniu pierwotnego wyglądu, naprawa jest związana z dezintegracją systemu (ingerencja w warstwy układu, demontaż).
Bibliografia
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.)
 • Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (U. z 2022 r. poz. 1225)
 • Szer J., Jeruzal J., Szer I., Filipowicz P. – Kontrole okresowe budynków – zalecenia, wymagania i problemy. Wydanie II, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2022
 • Instrukcja eksploatacji elewacji, Atlas sp. z o.o.
 • Instrukcja nr 447/2009 – Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków ETICS. Zasady projektowania i wykonywania, ITB, 2009
 • Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 8: Złożone systemy ocieplenia ścian zewnętrznych budynków (ETICS) z zastosowaniem styropianu lub wełny mineralnej i wypraw tynkarskich, ITB, 2023
 • Warunki techniczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem ETICS, Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, 2022
 • Instrukcja eksploatacji złożonych systemów izolacji cieplnej ścian zewnętrznych ETICS, Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, 2016
 • Niezbędnik inspektora nadzorującego prace związane z montażem systemu ETICS, Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, 2013