Dziennik Ustaw

1. Dz.U. poz. 2057,
z dnia 6.10.2022
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej
2. Dz.U. poz. 2127,
z dnia 17.10.2022
USTAWA z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej
3. Dz.U. poz. 2150,
z dnia 20.10.2022
ROZPORZĄDZENIE Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 7 października 2022 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu polityki CP1 (iii) w zakresie wzmacniania trwałego wzrostu i konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców oraz tworzenia miejsc pracy w mikroprzedsiębiorstwach, małych i średnich przedsiębiorstwach, w tym poprzez inwestycje produkcyjne w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027
4. Dz.U. poz. 2161,
z dnia 21.10.2022
ROZPORZĄDZENIE Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 października 2022 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach programów regionalnych na lata 2021–2027
5. Dz.U. poz. 2185,
z dnia 26.10.2022
USTAWA z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców
(m.in. wprowadza zmiany:
  • w art. 6. do ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
  • w art. 7. do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne,
  • w art. 11. do ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
  • w art. 20. do ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  • w art. 28. do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
  • w art. 32 do ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze,
  • w art. 38. do ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne,
  • w art. 44. do ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych)
6. Dz.U. poz. 2206,
z dnia 27.10.2022
USTAWA z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy – Prawo budowlane
7. Dz.U. poz. 2213,
z dnia 28.10.2022
ROZPORZĄDZENIE Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych
8. Dz.U. poz. 2309,
z dnia 14.11.2022
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo restrukturyzacyjne
9. Dz.U. poz. 2330,
z dnia 16.11.2022
ROZPORZĄDZENIE Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 października 2022 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla odpadów powstających w procesie energetycznego spalania paliw
10. Dz.U. poz. 2336,
z dnia 16.11.2022
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach wydobywczych
11. Dz.U. poz. 2370,
z dnia 21.11.2022
USTAWA z dnia 29 września 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii
12. Dz.U. poz. 2441,
z dnia 28.11.2022
ROZPORZĄDZENIE Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis z udziałem Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027”
13. Dz.U. poz. 2456,
z dnia 30.11.2022
USTAWA z dnia 29 września 2022 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych
(m.in. wprowadza zmiany:
  • w art. 5. do ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych,
  • w art. 6. do ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków)
14. Dz.U. poz. 2505,
z dnia 6.12.2022
ROZPORZĄDZENIE Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną
15. Dz.U. poz. 2519,
z dnia 7.12.2022
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
16. Dz.U. poz. 2556,
z dnia 9.12.2022
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony środowiska
17. Dz.U. poz. 2607,
z dnia 14.12.2022
ROZPORZĄDZENIE Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027
18. Dz.U. poz. 2625,
z dnia 14.12.2022
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo wodne
19. Dz.U. poz. 2646,
z dnia 16.12.2022
OBWIESZCZENIE Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
20. Dz.U. poz. 2686,
z dnia 20.12.2022
ROZPORZĄDZENIE Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027
21. Dz.U. poz. 2693,
z dnia 21.12.2022
ROZPORZĄDZENIE Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027
22. Dz.U. poz. 2747,
z dnia 23.12.2022
USTAWA z dnia 16 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
23. Dz.U. poz. 2755,
z dnia 23.12.2022
ROZPORZĄDZENIE Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów Interreg na lata 2021–2027
24. Dz.U. poz. 2765,
z dnia 27.12.2022
ROZPORZĄDZENIE Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie wzoru sprawozdania potwierdzającego wykonanie obowiązku ograniczenia emisji gazów cieplarnianych lub poprawy efektywności energetycznej
25. Dz.U. poz. 2774,
z dnia 27.12.2022
ROZPORZĄDZENIE Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w obszarze energetyki w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027
26. Dz.U. poz. 2778,
z dnia 27.12.2022
ROZPORZĄDZENIE Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie książki obiektu budowlanego oraz systemu Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego
27. Dz.U poz. 2782,
z dnia 28.12.2022
ROZPORZĄDZENIE Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) na lata 2021–2027
28. Dz.U. poz. 2786,
z dnia 28.12.2022
ROZPORZĄDZENIE Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem
29. Dz.U. poz. 2816,
z dnia 29.12.2022
ROZPORZĄDZENIE Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
30. Dz.U. poz. 2854,
z dnia 30.12.2022
ROZPORZĄDZENIE Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie finansowego wsparcia udzielanego na realizację niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych
31. Dz.U. poz. 2861,
z dnia 30.12.2022
ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji
32. Dz.U. poz. 2863,
z dnia 30.12.2022
ROZPORZĄDZENIE Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis lub pomocy publicznej na przedsięwzięcia realizowane w ramach inwestycji B2.2.2 „Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne” objętej wsparciem ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności

Monitor Polski

33. M.P. poz. 969,
z dnia 10.10.2022
OBWIESZCZENIE Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 września 2022 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na rok 2023
34. M.P. poz. 1002,
z dnia 21.10.2022
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2022 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2022 r.
35. M.P. poz. 1009,
z dnia 26.10.2022
OBWIESZCZENIE Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 października 2022 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2023
(opłaty za umieszczenie odpadów z budowy, remontów i demontaży obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej na składowisku zawarte są w Załączniku Nr 2.II – kod 17, str.38)
36. M.P. poz. 1011,
z dnia 27.10.2022
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2022 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2022 r.
37. M.P. poz. 1030,
z dnia 28.10.2022
OBWIESZCZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2022
38. M.P. poz. 1263,
z dnia 27.12.2022
OBWIESZCZENIE Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych

Dzienniki Urzędowe Unii Europejskiej

39. Dz.Urz.UE Nr L277/218,
z dnia 27.10.2022
DECYZJA Urzędu Nadzoru EFTA nr 029/22/COL z dnia 9 lutego 2022 r. zmieniająca zasady merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa przez wprowadzenie nowych Wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę klimatu i środowiska oraz cele związane z energią z 2022 r. [2022/2072]
40. Dz.Urz.UE Nr L305/12,
z dnia 25.11.2022
ROZPORZĄDZENIE Wykonawcze Komisji (UE) 2022/2303 z dnia 24 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/1780 ustanawiające standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych
41. Dz.Urz.UE Nr L306/1,
z dnia 25.11.2022
ROZPORZĄDZENIE Wykonawcze Komisji (UE) 2022/2299 z dnia 15 listopada 2022 r.
ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 w odniesieniu do struktury, formatu, szczegółów technicznych i procedury dotyczących zintegrowanych krajowych sprawozdań z postępów w dziedzinie energii i klimatu
42. Dz.Urz.UE Nr L321/38,
z dnia 15.12.2022
DECYZJA Wykonawcza Komisji (UE) 2022/2461 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia systemu „KZR INiG” w odniesieniu do wykazania zgodności z wymogami ustanowionymi w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 dotyczącymi biopaliw, biopłynów, paliw z biomasy, odnawialnych paliw ciekłych i gazowych pochodzenia niebiologicznego oraz pochodzących z recyklingu paliw węglowych oraz w sprawie uchylenia decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2022/603
43. Dz.Urz.UE Nr L323/1,
z dnia 19.12.2022
ROZPORZĄDZENIE Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2480 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 1025/2012 w odniesieniu do decyzji europejskich organizacji normalizacyjnych dotyczących norm europejskich i europejskich dokumentów normalizacyjnych
44. Dz.Urz.UE Nr L325/179,
z dnia 20.12.2022
 ZALECENIE Komisji (UE) 2022/2510 z dnia 8 grudnia 2022 r. ustanawiające europejskie ramy oceny chemikaliów i materiałów „bezpiecznych i zrównoważonych na etapie projektowania”
45. Dz.Urz.UE Nr L335/36,
z dnia 29.12.2022
ROZPORZĄDZENIE Rady (UE) 2022/2577 z dnia 22 grudnia 2022 r. ustanawiające ramy służące przyspieszeniu wdrażania rozwiązań w zakresie energii odnawialnej

Główny Urząd Statystyczny

46. Dz.Urz.GUS poz. 41,
z dnia 21.11.2022
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w III kwartale 2022 r.
47. Dz.Urz.GUS poz. 45,
z dnia 28.11.2022
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 2022 r.
48. Dz.Urz.GUS poz. 46,
z dnia 01.12.2022
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za trzy kwartały 2022 r.
49. GUS – Aktualności
– 25.10.2022
Biuletyn Statystyczny nr 9/2022
50. GUS – Aktualności
– 25.11.2022
Biuletyn Statystyczny nr 10/2022
51. GUS – Aktualności
– 23.12.2022
Biuletyn Statystyczny nr 11/2022
52. GUS – Aktualności
– 24.10.2022
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (sierpień 2022 r.)
53. GUS – Aktualności
– 22.11.2022
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (wrzesień 2022 r.)
54. GUS – Aktualności
– 23.12.2022
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (październik 2022 r.)
55. GUS – Aktualności
– 20.10.2022
Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej we wrześniu 2022 roku
56. GUS – Aktualności
– 22.11.2022
Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w październiku 2022 roku
57. GUS – Aktualności
– 20.12.2022
Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w listopadzie 2022 roku
58. GUS – Aktualności
– 12.12.2022
Budownictwo w 1-3 kwartale 2022 r.

Urząd Zamówień Publicznych

59. www.uzp.gov.pl INFORMATOR Urzędu Zamówień Publicznych nr 3/2022
(zamieszczono na stronie 28.10.2022)

Polski Komitet Normalizacyjny

60. www.pkn.pl KOMUNIKAT Nr 11/2022 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1 października 2022 r. w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako dokumentów odniesienia w ocenie zgodności
61. www.pkn.pl KOMUNIKAT Nr 12/2022 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1 listopada 2022 r. w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako dokumentów odniesienia w ocenie zgodności
62. www.pkn.pl KOMUNIKAT Nr 13/2022 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako dokumentów odniesienia w ocenie zgodności

* „Buduj z Głową" nie jest źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych”, akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim oraz innych dziennikach urzędowych.