Dziennik Ustaw

1. Dz.U. nr 5 poz.14,
z dnia 07.01.2011
ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie gmin, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu, a także szczególne zasady zagospodarowania terenów oraz zasady i tryb nabywania nieruchomości, w związku z osunięciem ziemi
2. Dz.U. nr 6 poz.20,
z dnia 10.01.2011
ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przedsięwzięć Euro 2012
3. Dz.U. nr 8 poz.31,
z dnia 11.01.2011
ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest
4. Dz.U. nr 23 poz.122,
z dnia 02.02.2011
ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu
5. Dz.U. nr 25 poz.133,
z dnia 04.02.2011
ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków
6. Dz.U. nr 32 poz.159,
z dnia 15.02.2011
USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw
(m.in. wprowadza zmiany do ustaw:
  • z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (w art. 3),
  • z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (w art. 4),
  • z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (w art. 5),
  • z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (w art. 7),
7. Dz.U. nr 34 poz.170,
z dnia 16.02.2011
USTAWA z dnia 17 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody
8. Dz.U. nr 42 poz.217,
z dnia 28.02.2011
ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
9. Dz.U. nr 44 poz.230,
z dnia 01.03.2011
ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług
10. Dz.U. nr 45 poz.235,
z dnia 03.03.2011
USTAWA z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
(art. 68 wprowadza zmiany w załączniku do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane)
11. Dz.U. nr 64 poz.332,
z dnia 28.03.2011
USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach
12. Dz.U. nr 64 poz.341,
z dnia 28.03.2011
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2011 r. o sprostowaniu błędów
[dot. tekstu jednolitego ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115, poz. 741)]
13. Dz.U. nr 68 poz.360,
z dnia 30.03.2011
ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług
14. Dz.U. nr 69 poz.367,
z dnia 31.03.2011
ROZPORZĄDZENIE Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych

Monitor Polski

15. M.P. nr 6 poz.68,
z dnia 25.01.2011
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 2010 r.
16. M.P. nr 8 poz.75,
z dnia 28.01.2011
OBWIESZCZENIE Ministra Finansów z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
17. M.P. nr 8 poz.80,
z dnia 28.01.2011
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2010 r.
18. M.P. nr 17 poz.182,
z dnia 03.03.2011
OBWIESZCZENIE Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
(załącznik nr 4 [s.123÷165] zawiera wykaz opublikowanych Polskich Norm wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. wprowadzających europejskie normy zharmonizowane z Dyrektywą 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. [Dz.Urz.UE 1989L0106] wdrożoną ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych [Dz.U. Nr 92, poz.881, z 2009 r. Nr 18, poz.97 oraz z 2010 r. Nr 114, poz.760])
19. M.P. nr 20 poz.215,
z dnia 14.03.2011
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 2010 r.

Dzienniki Urzędowe Unii Europejskiej

20. Dz.Urz.UE Nr L 10,
z dnia 14.01.2011
DECYZJA Komisji 2011/14/UE z dnia 13 stycznia 2011 r. zmieniająca decyzję 97/556/WE w sprawie procedury zaświadczania zgodności wyrobów budowlanych na podstawie art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG w zakresie systemów/zestawów zewnętrznej izolacji termicznej z wyprawą (ETICS) (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 34)
21. Dz.Urz.UE Nr L 11,
z dnia 15.01.2011
DECYZJA Komisji 2011/19/UE z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie procedury zaświadczania zgodności wyrobów budowlanych na mocy art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG w odniesieniu do szczeliw do stosowania niekonstrukcyjnego w spoinach budynków i chodników (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 62)
22. Dz.Urz.UE Nr L 77,
z dnia 23.03.2011
ROZPORZĄDZENIE wykonawcze Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

Orzecznictwo Sądu Najwyższego

23. Biuletyn Nr 12/10,
z dnia 10.01.2011
UCHWAŁA Izby Cywilnej (III CZP 103/10) – z dnia 17 grudnia 2010 r. – dotyczy opłaty od skargi na orzeczenie KIO
24. Biuletyn Nr 12/10,
z dnia 10.01.2011
ORZECZENIA TEZOWANE Izby Cywilnej (II CSK 210/10) – wyrok z dnia 6 października 2010 r. – dotyczy umowy z podwykonawcą
25. Biuletyn Nr 12/10,
z dnia 10.01.2011
ORZECZENIA TEZOWANE Izby Cywilnej (II CSK 218/10) – wyrok z dnia 28 października 2010 r. – dotyczy umów
26. Biuletyn Nr 12/10,
z dnia 10.01.2011
ORZECZENIA TEZOWANE Izby Cywilnej (II CSK 219/10) – wyrok z dnia 28 października 2010 r. – dotyczy umowy przedwstępnej

GUS

27. Dz.Urz.GUS nr 3 poz.10,
z dnia 28.03.2011
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w IV kwartale 2010 r.
28. Dz.Urz.GUS nr 4 poz.16,
z dnia 31.03.2011
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za cztery kwartały 2010 r.
29. GUS – Aktualności
– 26.01.2011
Biuletyn Statystyczny nr 12/2010 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
30. GUS – Aktualności
– 23.02.2011
Biuletyn Statystyczny nr 1/2011 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
31. GUS – Aktualności
– 23.03.2011
Biuletyn Statystyczny nr 2/2011 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
32. GUS – Aktualności
– 31.03.2011
Ceny w Gospodarce Narodowej. Luty 2011; – tabl. 11 - wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej
33. GUS – Aktualności
– 20.01.2011
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w grudniu 2010 r. – fragment
34. GUS – Aktualności
– 18.02.2011
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w styczniu 2011 r. – fragment
35. GUS – Aktualności
– 17.03.2011
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w lutym 2011 r. – fragment
36. GUS – Aktualności
– 21.01.2011
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych – listopad 2010
37. GUS – Aktualności
– 23.02.2011
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych – grudzień 2010
38. GUS – Aktualności
– 25.03.2011
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych – styczeń 2011

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

39. www.gunb.gov.pl
- Interpretacje prawne
Wyjaśnienie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane w sprawie nakładania obowiązku złożenia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
(zamieszczono na stronie 2011.01.18)
40. www.gunb.gov.pl
- Interpretacje prawne
Wyjaśnienie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane w sprawie niedopuszczalności żądania decyzji o warunkach zabudowy
(zamieszczono na stronie 2011.02.23)
41. www.gunb.gov.pl
- Interpretacje prawne
Stanowisko GINB w sprawie uwierzytelniania dokumentów stanowiących część projektu budowlanego
(zamieszczono na stronie 2011.02.23)
42. www.gunb.gov.pl
- Interpretacje prawne
Stanowisko GINB w sprawie budowy zjazdów
(zamieszczono na stronie 2011.03.04)

Urząd Zamówień Publicznych

"Buduj z Głową" nie jest źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95), akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim oraz innych dziennikach urzędowych.