Dziennik Ustaw

1. Dz.U. poz.20,
z dnia 07.01.2015
ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej
2. Dz.U. poz.22,
z dnia 07.01.2015
WYROK Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 grudnia 2014 r. sygn. akt K 50/13

(dotyczy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

3. Dz.U. poz.66,
z dnia 14.01.2015
ROZPORZĄDZENIE Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych
4. Dz.U. poz.87,
z dnia 17.01.2015
USTAWA z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw
5. Dz.U. poz.110,
z dnia 22.01.2015
ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane na składowisku odpadów w sposób nieselektywny
6. Dz.U. poz.113,
z dnia 22.01.2015
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi
7. Dz.U. poz.122,
z dnia 22.01.2015
USTAWA z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw
8. Dz.U. poz.139,
z dnia 27.01.2015
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
9. Dz.U. poz.145,
z dnia 28.01.2015
ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie wykazu gmin poszkodowanych w wyniku wystąpienia powodzi w sierpniu 2014 r., w których stosowane są szczególne rozwiązania związane z usuwaniem skutków tych powodzi
10. Dz.U. poz.151,
z dnia 28.01.2015
USTAWA z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw
(m.in. wprowadza zmiany:
  • w art. 2 do ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne,
  • w art. 3 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,
  • w art.4 do ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej oraz
  • w art.5 do ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków)
11. Dz.U. poz.174,
z dnia 02.02.2015
ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną
12. Dz.U. poz.199,
z dnia 10.02.2015
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
13. Dz.U. poz.200,
z dnia 10.02.2015
USTAWA z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw
(w art.2 wprowadza zmiany do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane)
14. Dz.U. poz.210,
z dnia 12.02.2015
OBWIESZCZENIE Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych
15. Dz.U. poz.246,
z dnia 24.02.2015
ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie sposobu dokonywania i szczegółowego zakresu weryfikacji świadectw charakterystyki energetycznej oraz protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji
16. Dz.U. poz.247,
z dnia 24.02.2015
ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie wzorów protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji
17. Dz.U. poz.271,
z dnia 26.02.2015
ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych należących do działów budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka morska i transport
18. Dz.U. poz.284,
z dnia 03.03.2015
ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie rodzajów ryzyka oraz czynników uwzględnianych przy ich ocenie
19. Dz.U. poz.314,
z dnia 05.03.2015
ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów
20. Dz.U. poz.328,
z dnia 10.03.2015
ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego
21. Dz.U. poz.329,
z dnia 10.03.2015
ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
22. Dz.U. poz.331,
z dnia 10.03.2015
ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie
23. Dz.U. poz.349,
z dnia 13.03.2015
USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
(w art.63 wprowadza zmiany do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych)
24. Dz.U. poz.376,
z dnia 18.03.2015
ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej
25. Dz.U. poz.383,
z dnia 19.03.2015
ROZPORZĄDZENIE Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych
26. Dz.U. poz.443,
z dnia 27.03.2015
USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw
(w art.2 wprowadza zmiany do ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)
27. Dz.U. poz.460,
z dnia 31.03.2015
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych

Monitor Polski

28. M.P. poz.107,
z dnia 23.01.2015
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 2014 r.
29. M.P. poz.135,
z dnia 27.01.2015
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2014 r.
30. M.P. poz.137,
z dnia 27.01.2015
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2014 r.
31. M.P. poz.194,
z dnia 17.02.2015
OBWIESZCZENIE Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
(wykaz nie zawiera norm zharmonizowanych dot. wyrobów budowlanych w związku z uchyleniem z dniem 30 czerwca 2013 r. dyrektywy 89/106/EWG o wyrobach budowlanych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych)
32. M.P. poz.264,
z dnia 11.03.2015
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 2014 r.

Dzienniki Urzędowe Unii Europejskiej

33. Dz.Urz.UE Nr L 84,
z dnia 28.03.2015
Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz.U. L 140 z 5.6.2009)

Orzecznictwo Sądu Najwyższego

34. Biuletyn SN Nr 1/15,
z dnia 12.02.2015
ORZECZENIE TEZOWANE Izby Cywilnej (IV CSK 95/14) – wyrok z dnia 7 listopada 2014 r. – dotyczy umowy konsorcjum obejmującej wykonanie robót budowlanych

GUS

35. Dz.Urz.GUS poz. 3,
z dnia 23.01.2015
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w 2014 r.
36. Dz.Urz.GUS poz. 8,
z dnia 23.02.2015
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w IV kwartale 2014 r.
37. Dz.Urz.GUS poz.14,
z dnia 02.04.2015
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za cztery kwartały 2014 r.
38. GUS – Aktualności
– 27.01.2015 (12.02.2015)
Biuletyn Statystyczny nr 12/2014 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej. Korekta
39. GUS – Aktualności
– 24.02.2015
Biuletyn Statystyczny nr 1/2015 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
40. GUS – Aktualności
– 24.03.2015
Biuletyn Statystyczny nr 2/2015 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
41. GUS – Aktualności
– 27.03.2015
Ceny w gospodarce narodowej. Luty 2015 r. – tabl. 11 - wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej
42. GUS – Aktualności
– 21.01.2015 (12.02.2015)
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w grudniu 2014 r. – fragment. Korekta
43. GUS – Aktualności
– 18.02.2015
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w styczniu 2015 r. – fragment.
44. GUS – Aktualności
– 18.03.2015
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w lutym 2015 r. – fragment.
45. GUS – Aktualności
– 22.01.2015
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych - listopad 2014 r.
46. GUS – Aktualności
- 23.02.2015
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych - grudzień 2014 r.
47. GUS – Aktualności
– 25.03.2015
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych - styczeń 2015 r.

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

48. www.gunb.gov.pl
- Interpretacje prawne
Interpretacja prawna przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane w sprawie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę
(zamieszczono na stronie 14.01.2015)
49. www.gunb.gov.pl
- Interpretacje prawne
Interpretacja prawna przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane w sprawie kategorii obiektów budowlanych oraz obowiązków wynikających z art. 54 i 55 ustawy
(zamieszczono na stronie 02.03.2015)

Urząd Zamówień Publicznych

Polski Komitet Normalizacyjny

51. www.pkn.pl KOMUNIKAT Nr 1/2015 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1 stycznia 2015 r. w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako dokumentów odniesienia w ocenie zgodności
52. www.pkn.pl KOMUNIKAT Nr 2/2015 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1 lutego 2015 r. w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako dokumentów odniesienia w ocenie zgodności
53. www.pkn.pl KOMUNIKAT Nr 3/2015 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1 marca 2015 r. w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako dokumentów odniesienia w ocenie zgodności
54. www.pkn.pl Nowa norma dotycząca betonu - PN-EN 206:2014-04 Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

55. Dz.Urz.MIR poz.1,
z dnia 05.01.2015
KOMUNIKAT Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia terminów i miejsca przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości

"Buduj z Głową" nie jest źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późniejszymi zmianami), akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim oraz innych dziennikach urzędowych.