Dziennik Ustaw


1. Dz.U. poz.365,
z dnia 04.04.2012
ROZPORZĄDZENIE Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
2. Dz.U. poz.391,
z dnia 11.04.2012
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
3. Dz.U. poz.460,
z dnia 27.04.2012
USTAWA z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw
4. Dz.U. poz.462,
z dnia 27.04.2012
ROZPORZĄDZENIE Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
5. Dz.U. poz.463,
z dnia 27.04.2012
ROZPORZĄDZENIE Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych
6. Dz.U. poz.472,
z dnia 30.04.2012
USTAWA z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw
(m.in. wprowadza zmiany:
  • w Art.2. do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
  • w Art.4. do ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
  • w Art.6. do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko)
7. Dz.U. poz.506,
z dnia 11.05.2012
ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000
8. Dz.U. poz.514,
z dnia 14.05.2012
ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przedsięwzięć Euro 2012
9. Dz.U. poz.549,
z dnia 18.05.2012
USTAWA z dnia 30 marca 2012 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
10. Dz.U. poz.560,
z dnia 21.05.2012
ROZPORZĄDZENIE Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
11. Dz.U. poz.608,
z dnia 29.05.2012
ROZPORZĄDZENIE Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie
12. Dz.U. poz.638,
z dnia 06.06.2012
ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zapisami obrazu z tych pomieszczeń, pokoi i izb
13. Dz.U. poz.647,
z dnia 12.06.2012
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
14. Dz.U. poz.739,
z dnia 29.06.2012
ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą

Monitor Polski

15. M.P. poz.242,
z dnia 19.04.2012
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2012 r.
16. M.P. poz.248,
z dnia 24.04.2012
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2012 r.
17. M.P. poz.252,
z dnia 27.04.2012
UCHWAŁA Nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030
18. M.P. poz.319,
z dnia 21.05.2012
OBWIESZCZENIE Ministra Finansów z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
19. M.P. poz.379,
z dnia 06.06.2012
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za I kwartał 2012 r.
20. M.P. poz.399,
z dnia 13.06.2012
UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy w zakresie zrównoważonej infrastruktury, podpisana w Warszawie dnia 25 kwietnia 2012 r.
21. M.P. poz.400,
z dnia 13.06.2012
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy w zakresie zrównoważonej infrastruktury, podpisaną w Warszawie dnia 25 kwietnia 2012 r.

Dzienniki Urzędowe Unii Europejskiej

22. Dz.Urz.UE Nr L 109,
z dnia 21.04.2012
DECYZJA wykonawcza Komisji 2012/201/UE z dnia 26 marca 2012 r. zmieniająca decyzję 98/213/WE w sprawie procedury zaświadczania zgodności wyrobów budowlanych na podstawie art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG, w zakresie zestawów wyrobów do ścian działowych wewnętrznych (notyfikowana jako dokument nr C(2012) 1866)
23. Dz.Urz.UE Nr L 109,
z dnia 21.04.2012
DECYZJA wykonawcza Komisji 2012/202/UE z dnia 29 marca 2012 r. zmieniająca decyzję 1999/94/WE w sprawie procedury zaświadczania zgodności wyrobów budowlanych zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG, w zakresie wyrobów prefabrykowanych z betonu zwykłego, betonu lekkiego lub autoklawizowanego gazobetonu (notyfikowana jako dokument nr C(2012) 1977)

Orzecznictwo Sądu Najwyższego

24. Biuletyn Nr 3/12,
z dnia 11.04.2012
ORZECZENIE TEZOWANE Izby Cywilnej (IV CSK 182/11) – wyrok z dnia 12 stycznia 2012 r. – dotyczy odstąpienia przez zamawiającego od umowy o dzieło
25. www.sn.pl UCHWAŁA Izby Cywilnej (III CZP 23/12) – z dnia 6 czerwca 2012 r. – dotyczy opłaty od skargi na orzeczenie KIO

GUS

26. Dz.Urz.GUS poz.23,
z dnia 23.05.2012
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w I kwartale 2012 r.
27. GUS – Aktualności
– 25.04.2012
Biuletyn Statystyczny nr 3/2012 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
28. GUS – Aktualności
– 25.05.2012
Biuletyn Statystyczny nr 4/2012 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
29. GUS – Aktualności
– 26.06.2012
Biuletyn Statystyczny nr 5/2012 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
30. GUS – Aktualności
– 29.06.2012
Ceny w Gospodarce Narodowej. V.2012; – tabl. 11 - wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej
31. GUS – Aktualności
– 19.04.2012
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w marcu 2012 r. – fragment
32. GUS – Aktualności
– 21.05.2012
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w kwietniu 2012 r. – fragment
33. GUS – Aktualności
– 20.06.2012
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w maju 2012 r. – fragment
34. GUS – Aktualności
– 20.04.2012
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych – luty 2012
35. GUS – Aktualności
– 23.05.2012
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych – marzec 2012
36. GUS – Aktualności
– 22.06.2012
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych – kwiecień 2012

Urząd Zamówień Publicznych

"Buduj z Głową" nie jest źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn.zm.), akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim oraz innych dziennikach urzędowych.