Dziennik Ustaw

1. Dz.U. poz.469,
z dnia 01.04.2015
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo wodne
2. Dz.U. poz.478,
z dnia 03.04.2015
USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii
(m.in. wprowadza zmiany:
 • w art. 179 do ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne,
 • w art. 182 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,
 • w art. 183 do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych)
3. Dz.U. poz.520,
z dnia 14.04.2015
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne
4. Dz.U. poz.521,
z dnia 14.04.2015
ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych
5. Dz.U. poz.528,
z dnia 15.04.2015
USTAWA z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw
(m.in. wprowadza zmiany:
 • w art. 2 wprowadza zmiany do ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,
 • w art. 3 do ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych)
6. Dz.U. poz.542,
z dnia 17.04.2015
OBWIESZCZENIE Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków
7. Dz.U. poz.567,
z dnia 24.04.2015
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o społecznej inspekcji pracy
8. Dz.U. poz.584,
z dnia 29.04.2015
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
9. Dz.U. poz.605,
z dnia 04.05.2015
USTAWA z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych
10. Dz.U. poz.607,
z dnia 05.05.2015
ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby uprawnionej do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej
11. Dz.U. poz.659,
z dnia 14.05.2015
OBWIESZCZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia zawodów regulowanych, w przypadku których można wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji
12. Dz.U. poz.680,
z dnia 15.05.2015
ROZPORZĄDZENIE Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne
13. Dz.U. poz.696,
z dnia 20.05.2015
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym
14. Dz.U. poz.774,
z dnia 10.06.2015
USTAWA z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu
(m.in. wprowadza zmiany:
 • w art. 3 do ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
 • w art. 4 do ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,
 • w art. 5 do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
 • w art. 6 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,
 • w art. 7 do ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • w art. 8 do ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami)
15. Dz.U. poz.782,
z dnia 11.06.2015
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami
16. Dz.U. poz.796,
z dnia 12.06.2015
ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami
17. Dz.U. poz.831,
z dnia 17.06.2015
USTAWA z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy − Prawo geodezyjne i kartograficzne
18. Dz.U. poz.833,
z dnia 17.06.2015
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych
19. Dz.U. poz.870,
z dnia 24.06.2015
USTAWA z dnia 13 września 2013 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych

Monitor Polski

20. M.P. poz.365,
z dnia 22.04.2015
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2015 r.
21. M.P. poz.380,
z dnia 29.04.2015
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2015 r.
22. M.P. poz.521,
z dnia 10.06.2015
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za I kwartał 2015 r.

Dzienniki Urzędowe Unii Europejskiej

23. Dz.Urz.UE Nr L 90,
z dnia 02.04.2015
DECYZJA Komisji (UE) 2015/547 z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie wymogów bezpieczeństwa, jakie muszą spełniać europejskie normy dotyczące kominków zasilanych alkoholem bez odprowadzania spalin zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów
24. Dz.Urz.UE Nr L 114,
z dnia 05.05.2015
Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji (Dz.U. L 94 z 28.3.2014)
25. Dz.Urz.UE Nr L 127,
z dnia 22.05.2015
DECYZJA Komisji (UE) 2015/801 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie dokumentu referencyjnego dotyczącego najlepszych praktyk zarządzania środowiskowego, sektorowych wskaźników efektywności środowiskowej oraz kryteriów doskonałości dla sektora handlu detalicznego na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1221/2009 w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS) (notyfikowana jako dokument nr C(2015) 3234)

Orzecznictwo Sądu Najwyższego

26. Biuletyn SN Nr 5/15,
z dnia 17.06.2015
ORZECZENIE TEZOWANE Izby Cywilnej (I CSK 107/14) – wyrok z dnia 18 lutego 2015 r. – dotyczy Dziennika budowy

(Biuletyn SN Nr 5/15, z dnia 17.06.2015)

27.   WYROK Sądu Najwyższego z dnia 2 kwietnia 2015 r. (sygn. akt: I CSK 207/14) – potwierdzający dopuszczalność udzielania zamówień wspólnych przez zamawiających i podmioty nie posiadające statusu zamawiających

GUS

28. Dz.Urz.GUS poz.14,
z dnia 02.04.2015
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za cztery kwartały 2014 r.
29. Dz.Urz.GUS poz. 22,
z dnia 22.05.2015
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w I kwartale 2015 r.
30. GUS – Aktualności
– 24.04.2015
Biuletyn Statystyczny nr 3/2015 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
31. GUS – Aktualności
– 26.05.2015
Biuletyn Statystyczny nr 4/2015 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
32. GUS – Aktualności
– 24.06.2015
Biuletyn Statystyczny nr 5/2015 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
33. GUS – Aktualności
– 29.06.2015
Ceny w gospodarce narodowej. Maj 2015 r. – tabl. 11 - wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej
34. GUS – Aktualności
– 20.04.2015
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w marcu 2015 r. – fragment.
35. GUS – Aktualności
– 20.05.2015
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w kwietniu 2015 r. – fragment.
36. GUS – Aktualności
– 18.06.2015
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w maju 2015 r. – fragment.
37. GUS – Aktualności
– 23.04.2015
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych - luty 2015 r.
38. GUS – Aktualności
– 22.05.2015
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych - marzec 2015 r.
39. GUS – Aktualności
– 22.06.2015
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych - kwiecień 2015 r.

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

40. www.gunb.gov.pl
- Interpretacje prawne
Interpretacja prawna przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane w sprawie zagadnienia, czy przez instalacje wewnątrz budynku, należy rozumieć całą instalację wewnętrzną
(zamieszczono na stronie 20.05.2015)
41. www.gunb.gov.pl
- Interpretacje prawne
Interpretacja prawna przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane w sprawie obowiązku prowadzenia książki obiektu budowlanego dla budynków połączonych łącznikiem (art. 64 ustawy)
(zamieszczono na stronie 26.05.2015)
42. www.gunb.gov.pl
- Interpretacje prawne
Interpretacja prawna przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane w sprawie organu właściwego do wystąpienia z wnioskiem o upoważnienie do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych
(zamieszczono na stronie 19.06.2015)
43. www.gunb.gov.pl
- Interpretacje prawne
Interpretacja prawna przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane w sprawie budowy instalacji wewnątrz budynku
(zamieszczono na stronie 30.06.2015)

Polski Komitet Normalizacyjny

44. www.pkn.pl KOMUNIKAT Nr 4/2015 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako dokumentów odniesienia w ocenie zgodności
45. www.pkn.pl KOMUNIKAT Nr 5/2015 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1 maja 2015 r. w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako dokumentów odniesienia w ocenie zgodności
46. www.pkn.pl KOMUNIKAT Nr 6/2015 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako dokumentów odniesienia w ocenie zgodności
47. www.pkn.pl Nowa norma dotycząca siatek bezpieczeństwa na placu budowy - PN-EN 1263 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy - Siatki bezpieczeństwa

"Buduj z Głową" nie jest źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późniejszymi zmianami), akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim oraz innych dziennikach urzędowych.