Dziennik Ustaw

1.

Dz.U. nr 136 poz.798,
z dnia 01.07.2011

ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

2.

Dz.U. nr 138 poz.809,
z dnia 05.07.2011

USTAWA z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o odpadach

3.

Dz.U. nr 142 poz.829,
z dnia 08.07.2011

USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw
(w art. 2 wprowadza zmiany do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane)

4.

Dz.U. nr 144 poz.859,
z dnia 13.07.2011

ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane metra i ich usytuowanie

5.

Dz.U. nr 148 poz.886,
z dnia 19.07.2011

ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

6.

Dz.U. nr 152 poz.897,
z dnia 25.07.2011

USTAWA z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw
(m.in. wprowadza zmiany do ustaw:
  • z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,
  • z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach,
  • z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko)
7.

Dz.U. nr 153 poz.901,
z dnia 26.07.2011

USTAWA z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

8.

Dz.U. nr 159 poz.945,
z dnia 01.08.2011

USTAWA z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o drogach publicznych

9.

Dz.U. nr 163 poz.981,
z dnia 05.08.2011

USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze

10.

Dz.U. nr 165 poz.985,
z dnia 11.08.2011

ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego

11.

Dz.U. nr 165 poz.987,
z dnia 11.08.2011

ROZPORZĄDZENIE Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych

12.

Dz.U. nr 170 poz.1015,
z dnia 18.08.2011

USTAWA z dnia 30 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw
(w art. 5 wprowadza zmiany do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko)

13.

Dz.U. nr 173 poz.1034,
z dnia 22.08.2011

ROZPORZĄDZENIE Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

14.

Dz.U. nr 175 poz.1048,
z dnia 25.08.2011

ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie kryteriów zaliczania odpadów wydobywczych do odpadów obojętnych

15.

Dz.U. nr 179 poz.1068,
z dnia 30.08.2011

ROZPORZĄDZENIE Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu udzielania oraz zasad i trybu rozliczania dotacji na dofinansowanie lub finansowanie kosztów realizacji inwestycji uczelni publicznej

16.

Dz.U. nr 187 poz.1110,
z dnia 08.09.2011

USTAWA z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw

17.

Dz.U. nr 198 poz.1174,
z dnia 22.09.2011

ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 20 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

18.

Dz.U. nr 201 poz.1180,
z dnia 26.09.2011

USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

19.

Dz.U. nr 201 poz.1184,
z dnia 26.09.2011

ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych

20.

Dz.U. nr 204 poz.1195,
z dnia 28.09.2011

USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw
(w art. 5 wprowadza zmiany do ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne)

21.

Dz.U. nr 205 poz.1208,
z dnia 29.09.2011

USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Monitor Polski

22.

M.P. nr 68 poz.676,
z dnia 29.07.2011

OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2011 r.

23.

M.P. nr 68 poz.678,
z dnia 29.07.2011

KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2011 r.

24.

M.P. nr 76 poz.746,
z dnia 29.08.2011

OBWIESZCZENIE Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych

25.

M.P. nr 82 poz.833,
z dnia 13.09.2011

OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za II kwartał 2011 r.

Dzienniki Urzędowe Unii Europejskiej

26.

Dz.Urz.UE Nr L 222,
z dnia 27.08.2011

ROZPORZĄDZENIE wykonawcze Komisji (UE) nr 842/2011 z dnia 19 sierpnia 2011 r. ustanawiające standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1564/2005

GUS

27.

Dz.Urz.GUS nr 9 poz.40,
z dnia 31.08.2011

KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w II kwartale 2011 r.

28.

Dz.Urz.GUS nr 9 poz.42,
z dnia 31.08.2011

KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za pierwsze dwa kwartały 2011 r.

29.

GUS - Aktualności
- 26.07.2011

Biuletyn Statystyczny nr 6/2011 - Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej

30.

GUS - Aktualności
- 24.08.2011

Biuletyn Statystyczny nr 7/2011 - Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej

31.

GUS - Aktualności
 23.09.2011

Biuletyn Statystyczny nr 8/2011 - Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej

32.

GUS - Aktualności
- 28.09.2011

Ceny w Gospodarce Narodowej. I-VIII 2011; - tabl. 11 - wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej

33.

GUS - Aktualności
- 19.07.2011

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w czerwcu 2011 r. - fragment

34.

GUS - Aktualności
- 18.08.2011

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w lipcu 2011 r. - fragment

35.

GUS - Aktualności
- 19.09.2011

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w sierpniu 2011 r. - fragment

36.

GUS - Aktualności
- 22.07.2011

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych - maj 2011

37.

GUS - Aktualności
- 22.08.2011

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych - czerwiec 2011

38.

GUS - Aktualności
- 22.09.2011

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych - lipiec 2011

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

39.

www.gunb.gov.pl
- Interpretacje prawne

Interpretacja prawna w sprawie właściwości wojewody w stosunku do sieci elektroenergetycznych najwyższych i wysokich napięć
(zamieszczono na stronie 2011.07.04)

40. www.gunb.gov.pl
- Interpretacje prawne

Interpretacja prawna w sprawie strzelnic, jako obiektów budowlanych
(zamieszczono na stronie 2011.07.22)

41. www.gunb.gov.pl
- Interpretacje prawne

Stanowisko GINB w sprawie właściwości Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do rozpatrzenia zażalenia na postanowienie wojewody
(zamieszczono na stronie 2011.08.04)

42. www.gunb.gov.pl
- Informacje - Pozostałe

Informacja GINB w sprawie portalu internetowego www.pinb.pl
(zamieszczono na stronie 2011.08.09)

43. www.gunb.gov.pl
- Interpretacje prawne

Stanowisko GINB w sprawie właściwości organów nadzoru budowlanego
(zamieszczono na stronie 2011.09.23)

Urząd Zamówień Publicznych

Główny Urząd Miar

47.

www.gum.gov.pl
- Aktualności

Numerowanie tygodni roku

"Buduj z Głową" nie jest źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172), akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim oraz innych dziennikach urzędowych.