Dziennik Ustaw

1. Dz.U. poz.1210,
z dnia 14.10.2013
OBWIESZCZENIE Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową
2. Dz.U. poz.1232,
z dnia 23.10.2013
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony środowiska
3. Dz.U. poz.1238,
z dnia 24.10.2013
USTAWA z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw
(m.in. wprowadza zmiany:
 • w Art.2 do ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne,
 • w Art.3 do ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 • w Art.4 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,
 • w Art.6 do ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • w Art.7 do ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
 • w Art.8 do ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie,
 • w Art.11 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach)
4. Dz.U. poz.1277,
z dnia 31.10.2013
OBWIESZCZENIE Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych
5. Dz.U. poz.1279,
z dnia 31.10.2013
ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 24 października 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi redukcji emisji ze źródeł spalania paliw
6. Dz.U. poz.1345,
z dnia 19.11.2013
OBWIESZCZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu przedsięwzięć Euro 2012
7. Dz.U. poz.1390,
z dnia 27.11.2013
ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
8. Dz.U. poz.1391,
z dnia 27.11.2013
ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju
9. Dz.U. poz.1399,
z dnia 28.11.2013
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
10. Dz.U. poz.1405,
z dnia 29.11.2013
ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie wykazu gmin poszkodowanych w wyniku wystąpienia powodzi w czerwcu lub w lipcu 2013 r., w których stosowane są szczególne rozwiązania związane z usuwaniem skutków tych powodzi
11. Dz.U. poz.1409,
z dnia 29.11.2013
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu – Prawo budowlane
12. Dz.U. poz.1426,
z dnia 03.12.2013
WYROK Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 października 2013 r. sygn. akt P 26/11
(dotyczy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach)
13. Dz.U. poz.1446,
z dnia 05.12.2013
USTAWA z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
(w art. 5 wprowadza zmiany do ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)
14. Dz.U. poz.1473,
z dnia 09.12.2013
USTAWA z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych
15. Dz.U. poz.1530,
z dnia 12.12.2013
ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania
16. Dz.U. poz.1551,
z dnia 16.12.2013
ROZPORZĄDZENIE Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków
(zmiana rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz.454))
17. Dz.U. poz.1599,
z dnia 19.12.2013
ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki z dnia 16 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie budowy lub rozbudowy jednostek wytwarzających energię elektryczną lub ciepło z odnawialnych źródeł energii
18. Dz.U. poz.1616,
z dnia 20.12.2013
ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości
19. Dz.U. poz.1620,
z dnia 20.12.2013
ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie czynności rzeczoznawstwa majątkowego
20. Dz.U. poz.1626,
z dnia 23.12.2013
ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami
21. Dz.U. poz.1646,
z dnia 27.12.2013
USTAWA z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw
22. Dz.U. poz.1667,
z dnia 30.12.2013
ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania regionalnej pomocy publicznej na niektóre cele z zakresu ochrony środowiska
23. Dz.U. poz.1684,
z dnia 30.12.2013
ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych
24. Dz.U. poz.1692,
z dnia 31.12.2013
ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych
25. Dz.U. poz.1719,
z dnia 31.12.2013
ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych
26. Dz.U. poz.1735,
z dnia 31.12.2013
ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

Monitor Polski

27. M.P. poz.821,
z dnia 24.10.2013
OBWIESZCZENIE Ministra Środowiska z dnia 8 października 2013 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2014
28. M.P. poz.826,
z dnia 24.10.2013
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2013 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2013 r.
29. M.P. poz.827,
z dnia 24.10.2013
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 października 2013 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2013 r.
30. M.P. poz.835,
z dnia 31.10.2013
OBWIESZCZENIE Ministra Środowiska z dnia 24 października 2013 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2014
31. M.P. poz.989,
z dnia 10.12.2013
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 2013 r.
32. M.P. poz.1009,
z dnia 13.12.2013
OBWIESZCZENIE Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 17 lipca 2013 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
 1. zasadnicze wymagania dla sprzętu elektrycznego – załącznik nr 1
 2. zasadnicze wymagania dla prostych zbiorników ciśnieniowych – załącznik nr 2
 3. zasadnicze wymagania dla zabawek – załącznik nr 3
 4. wyroby budowlane – załącznik nr 4
 5. kompatybilność elektromagnetyczna – załącznik nr 5
 6. zasadnicze wymagania dla maszyn – załącznik nr 6
 7. zasadnicze wymagania dla środków ochrony indywidualnej – załącznik nr 7
 8. wyroby medyczne – załącznik nr 8
 9. materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego – załącznik nr 9
 10. wyroby medyczne – załącznik nr 10
 11. zasadnicze wymagania dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem – załącznik nr 11
 12. zasadnicze wymagania dla rekreacyjnych jednostek pływających – załącznik nr 12
 13. zasadnicze wymagania dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa – załącznik nr 13
 14. zasadnicze wymagania dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych – załącznik nr 14
 15. wyroby medyczne – załącznik nr 15
 16. zasadnicze wymagania dla telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączania do zakończeń sieci publicznej i urządzeń radiowych – załącznik nr 16
 17. zasadnicze wymagania dla kolei linowych przeznaczonych do przewozu osób – załącznik nr 17
 18. zasadnicze wymagania dla przyrządów pomiarowych – załącznik nr 18
 19. zasadnicze wymagania dla urządzeń spalających paliwa gazowe – załącznik nr 19
 20. materiały wybuchowe – załącznik nr 20
 21. opakowania i odpady opakowaniowe – załącznik nr 21
 22. kolejnictwo i zastosowania kolejowe – załącznik nr 22
 23. ogólne bezpieczeństwo produktów – załącznik nr 23
 24. usługi pocztowe – załącznik nr 24
 25. zasadnicze wymagania dotyczące ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – załącznik nr 25
33. M.P. poz.1038,
z dnia 30.12.2013
ZARZĄDZENIE Nr 96 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju

Dzienniki Urzędowe Unii Europejskiej

34. Dz.Urz.UE Nr L 289,
z dnia 31.10.2013
ROZPORZĄDZENIE wykonawcze Komisji (UE) nr 1062/2013 z dnia 30 października 2013 r. w sprawie formatu europejskiej oceny technicznej dla wyrobów budowlanych
35. Dz.Urz.UE Nr L 318,
z dnia 28.11.2013
DECYZJA Wspólnego Komitetu EOG nr 113/2013 z dnia 14 czerwca 2013 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG
(dot. wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych)
36. Dz.Urz.UE Nr L 318,
z dnia 28.11.2013
DECYZJA Wspólnego Komitetu EOG nr 129/2013 z dnia 14 czerwca 2013 r. zmieniająca załącznik XVI (Zamówienia) do Porozumienia EOG
(dot. zamówień na roboty budowlane)
37. Dz.Urz.UE Nr L 335,
z dnia 14.12.2013
ROZPORZĄDZENIE Komisji (UE) nr 1336/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r. zmieniające dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/17/WE, 2004/18/WE i 2009/81/WE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień
38. Dz.Urz.UE Nr C 366,
z dnia 14.12.2013
KOMUNIKAT Komisji – Równowartość progów określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/17/WE, 2004/18/WE i 2009/81/WE

Orzecznictwo Sądu Najwyższego

39. Biuletyn SN Nr 11/2013,
z dnia 09.12.2013
UCHWAŁA Izby Cywilnej (III CZP 72/13) – z dnia 22 listopada 2013 r. – dotyczy przedawnienia roszczenia o zapłatę odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania
40. Biuletyn SN Nr 11/2013,
z dnia 09.12.2013
ORZECZENIE TEZOWANE Izby Cywilnej (I CSK 748/12) – wyrok z dnia 27 września 2013 r. – dotyczy odpowiedzialności dłużnika z tytułu kary umownej

GUS

41. Dz.Urz.GUS poz.45,
z dnia 25.11.2013
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w III kwartale 2013 r.
42. Dz.Urz.GUS poz.47,
z dnia 03.12.2013
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za trzy kwartały 2013 r.
43. GUS – Aktualności
– 22.10.2013
Biuletyn Statystyczny nr 9/2013 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
44. GUS – Aktualności
– 26.11.2013
Biuletyn Statystyczny nr 10/2013 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
45. GUS – Aktualności
– 23.12.2013
Biuletyn Statystyczny nr 11/2013 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
46. GUS – Aktualności
– 30.12.2013
Ceny w Gospodarce Narodowej. Listopad 2013; – tabl. 11 - wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej
47. GUS – Aktualności
– 17.10.2013
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej we wrześniu 2013 r. – fragment
48. GUS – Aktualności
– 21.11.2013
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w październiku 2013 r. – fragment
49. GUS – Aktualności
– 18.12.2013
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w listopadzie 2013 r. – fragment
50. GUS – Aktualności
– 23.10.2013
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych – sierpień 2013
51. GUS – Aktualności
– 22.11.2013
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych – wrzesień 2013
52. GUS – Aktualności
– 23.12.2013
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych – październik 2013

Urząd Zamówień Publicznych

Polski Komitet Normalizacyjny

56. www.pkn.pl
04.11.2013
KOMUNIKAT Nr 5 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1 listopada 2013 r. w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako dokumentów odniesienia w ocenie zgodności
57. www.pkn.pl
02.12.2013
KOMUNIKAT Nr 6 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako dokumentów odniesienia w ocenie zgodności

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

58. Dz.Urz.MIR poz.6,
z dnia 31.12.2013
OBWIESZCZENIE Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia obowiązującego od dnia 1 stycznia 2014 r. wykazu materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT

Ministerstwo Finansów

59. Dz.Urz.MF poz.33,
z dnia 16.10.2013
INTERPRETACJA Ogólna Nr DD3/033/184/CRS /13/RD-94536/13 Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 r. w zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do refundacji z funduszu remontowego spółdzielni mieszkaniowej wydatków poniesionych przez właściciela lokalu mieszkalnego na remont własnego lokalu

"Buduj z Głową" nie jest źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późniejszymi zmianami), akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim oraz innych dziennikach urzędowych.