Dziennik Ustaw

1. Dz.U. poz.1322,
z dnia 03.10.2014
USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw
(m.in. wprowadza zmiany:
  • w art. 2 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,
  • w art. 5 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach)
2. Dz.U. poz.1446,
z dnia 24.10.2014
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
3. Dz.U. poz.1481,
z dnia 30.10.2014
OBWIESZCZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych
4. Dz.U. poz.1490,
z dnia 31.10.2014
OBWIESZCZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
5. Dz.U. poz.1513,
z dnia 04.11.2014
ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 października 2014 r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie
6. Dz.U. poz.1535,
z dnia 06.11.2014
ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie wykazu gmin poszkodowanych w wyniku wystąpienia powodzi w maju 2014 r., w których stosowane są szczególne rozwiązania związane z usuwaniem skutków tych powodzi
7. Dz.U. poz.1608,
z dnia 18.11.2014
OBWIESZCZENIE Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
8. Dz.U. poz.1626,
z dnia 21.11.2014
USTAWA z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw
9. Dz.U. poz.1628,
z dnia 21.11.2014
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłacie skarbowej
10. Dz.U. poz.1635,
z dnia 24.11.2014
ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w lipcu i sierpniu 2014 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych
11. Dz.U. poz.1662,
z dnia 27.11.2014
USTAWA z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej
(m.in. wprowadza zmiany:
  • w art. 7 do ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne
  • w art. 12 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska)
12. Dz.U. poz.1697,
z dnia 02.12.2014
ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej, pomocy na usługi doradcze związane z przygotowaniem inwestycji początkowej oraz pomocy na usługi doradcze związane z realizacją inwestycji początkowej w ramach regionalnych programów operacyjnych przyjętych na lata 2007–2013
13. Dz.U. poz.1699,
z dnia 02.12.2014
ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej, pomocy na usługi doradcze związane z przygotowaniem inwestycji początkowej oraz pomocy na usługi doradcze związane z realizacją inwestycji początkowej przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych przyjętych na lata 2007–2013
14. Dz.U. poz.1736,
z dnia 08.12.2014
OBWIESZCZENIE Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych
15. Dz.U. poz.1789,
z dnia 12.12.2014
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie
16. Dz.U. poz.1853,
z dnia 22.12.2014
OBWIESZCZENIE Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie
17. Dz.U. poz.1858,
z dnia 22.12.2014
ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych
18. Dz.U. poz.1885,
z dnia 23.12.2014
USTAWA z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
19. Dz.U. poz.1923, z dnia 29.12.2014 ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów

(Kod 17 – Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych))

20. Dz.U. poz.1946, z dnia 30.12.2014 OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa
21. Dz.U. poz.1974, z dnia 31.12.2014 ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów

Monitor Polski

22. M.P. poz.905,
z dnia 15.10.2014
OBWIESZCZENIE Ministra Finansów z dnia 10 października 2014 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
23. M.P. poz.929,
z dnia 20.10.2014
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2014 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2014 r.
24. M.P. poz.956,
z dnia 28.10.2014
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 października 2014 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2014 r.
25. M.P. poz.958,
z dnia 29.10.2014
OBWIESZCZENIE Ministra Środowiska z dnia 24 października 2014 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2015
26. M.P. poz.1052,
z dnia 07.11.2014
OBWIESZCZENIE Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych

(wykaz nie zawiera norm zharmonizowanych dot. wyrobów budowlanych w związku z uchyleniem z dniem 30 czerwca 2013 r. dyrektywy 89/106/EWG o wyrobach budowlanych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych)

27. M.P. poz.1136,
z dnia 03.12.2014
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 2014 r.

Dzienniki Urzędowe Unii Europejskiej

28. Dz.Urz.UE Nr L 336,
z dnia 22.11.2014
ROZPORZĄDZENIE Komisji (UE) NR 1209/2014 z dnia 29 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 451/2008 ustanawiające nową klasyfikację statystyczną produktów według działalności (CPA) i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3696/93
29. Dz.Urz.UE Nr L 349,
z dnia 5.12.2014
ROZPORZĄDZENIE delegowane Komisji (UE) NR 1291/2014 z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie warunków klasyfikacji, bez badania, płyt drewnopochodnych objętych normą EN 13986 oraz boazerii i okładzin z litego drewna objętych normą EN 14915 w odniesieniu do ich odporności na działanie ognia, gdy są stosowane do pokrycia ścian i sufitów
30. Dz.Urz.UE Nr L 349,
z dnia 5.12.2014
ROZPORZĄDZENIE delegowane Komisji (UE) NR 1292/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie warunków klasyfikowania bez badań niektórych niepowlekanych podłóg drewnianych zgodnie z normą EN 14342 w odniesieniu do ich odporności na działanie ognia
31. Dz.Urz.UE Nr L 349,
z dnia 5.12.2014
ROZPORZĄDZENIE delegowane Komisji (UE) NR 1293/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie warunków klasyfikacji, bez badania, metalowych listew i obrzeży przeznaczonych do tynkowania wewnątrz pomieszczeń i objętych normą zharmonizowaną EN 13658-1, metalowych listew i obrzeży przeznaczonych do tynkowania zewnętrznego i objętych normą zharmonizowaną EN 13658-2 oraz metalowych narożników i profili specjalnych objętych normą zharmonizowaną EN 14353, w odniesieniu do ich odporności na działanie ognia

Orzecznictwo Sądu Najwyższego

32. Biuletyn SN Nr 9/14,
z dnia 06.10.2014
ORZECZENIE TEZOWANE Izby Cywilnej (IV CSK 626/13) – wyrok z dnia 5 czerwca 2014 r. – dotyczy SIWZ
33. Biuletyn SN Nr 9/14,
z dnia 06.10.2014
ORZECZENIE TEZOWANE Izby Cywilnej (I CSK 531/13) – wyrok z dnia 10 lipca 2014 r. – dotyczy wzorca umowy

GUS

34. Dz.Urz.GUS poz.41,
z dnia 20.10.2014
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 października 2014 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw
bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale 2014 r.
35. Dz.Urz.GUS poz.58,
z dnia 24.11.2014
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w III kwartale 2014 r.
36. Dz.Urz.GUS poz.60,
z dnia 03.12.2014
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za trzy kwartały 2014 r.
37. GUS – Aktualności
– 23.10.2014
Biuletyn Statystyczny nr 9/2014 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
38. GUS – Aktualności
– 25.11.2014
Biuletyn Statystyczny nr 10/2014 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
39. GUS – Aktualności
– 23.12.2014
Biuletyn Statystyczny nr 11/2014 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
40. GUS – Aktualności
– 29.12.2014
Ceny w gospodarce narodowej. Listopad 2014; – tabl. 11 - wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej
41. GUS – Aktualności
– 17.10.2014
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej we wrześniu 2014 r. – fragment
42. GUS – Aktualności
– 20.11.2014
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w październiku 2014 r. – fragment
43. GUS – Aktualności
– 17.12.2014
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w listopadzie 2014 r. – fragment
44. GUS – Aktualności
– 23.10.2014
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych - sierpień 2014 r.
45. GUS – Aktualności
– 21.11.2014
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych - wrzesień 2014 r.
46. GUS – Aktualności
– 23.12.2014
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych - październik 2014 r.

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

47. www.gunb.gov.pl
- Interpretacje prawne
Interpretacja prawna przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane w sprawie stosowania art. 66 ust. 1 pkt 2 ustawy
(zamieszczono na stronie 2014.12.18)

Urząd Zamówień Publicznych

Polski Komitet Normalizacyjny

50. www.pkn.pl Komunikat o zmianie numeracji Polskich Norm (data dodania 2014-10-13)
51. www.pkn.pl KOMUNIKAT Nr 10/2014 Prezesa PKN z dnia 1 października 2014 r. w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako dokumentów odniesienia w ocenie zgodności
52. www.pkn.pl KOMUNIKAT Nr 11/2014 Prezesa PKN z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako dokumentów odniesienia w ocenie zgodności
53. www.pkn.pl KOMUNIKAT Nr 12/2014 Prezesa PKN z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako dokumentów odniesienia w ocenie zgodności

"Buduj z Głową" nie jest źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późniejszymi zmianami), akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim oraz innych dziennikach urzędowych.