Wprowadzenie

Tym artykułem rozpoczynamy nowy cykl artykułów poświęconych kosztorysowaniu robót betonowych i żelbetowych. Przybliżymy w nim zagadnienia dotyczące robót realizowanych w trzech technologiach:

 • monolitycznego budownictwa betonowego (TMBB),
 • betonowego budownictwa prefabrykowanego (TBBP),
 • monolityczno-prefabrykowanego budownictwa betonowego (TM-PBB).

W każdej części cyklu skupimy się przede wszystkim na praktycznym aspekcie przedmiarowania oraz kosztorysowania robót betonowych i żelbetowych z użyciem oprogramowania Norma EXPERT. Uwzględnimy przy tym możliwość wykorzystania tradycyjnej dokumentacji projektowej, a także modelu BIM-IFC jako źródeł danych o zakresie rzeczowo-ilościowym robót przewidzianych do wykonania w ramach przykładowych inwestycji budowlanych budownictwa ogólnego.

Rodzaje technologii budownictwa betonowego

W produkcji budowlanej wyróżniamy tzw. systemy budownictwa, które dzielą się w ujęciu ogólnym na systemy budownictwa lądowego oraz wodnego. W ramach każdego z nich można wyodrębnić różne technologie budowania (wznoszenia) obiektów budowlanych. W budownictwie lądowym, np. ogólnym związanym ze wznoszeniem obiektów kubaturowych, którym zajmiemy się w tym cyklu, technologie oparte są m.in. na podstawowych materiałach budowlanych, takich jak beton, stal czy drewno. W przypadku betonu, technologie będą obejmować trzy podstawowe typy, tj.: technologię monolitycznego budownictwa betonowego (TMBB), technologię betonowego budownictwa prefabrykowanego (TBBP) oraz technologię monolityczno-prefabrykowanego budownictwa betonowego (TM-PBB).

W każdym typie technologii budownictwa betonowego można wyróżnić procesy, które będą mieć charakter procesów podstawowych (zasadniczych) lub procesów pomocniczych. Procesy podstawowe wykonywane są bezpośrednio na budowanym obiekcie, a procesy pomocnicze zostały przeniesione w obecnych warunkach realizacyjnych głównie poza plac budowy, m.in. do zakładów wytwórczych [1].

Technologia monolityczna

Biorąc pod uwagę technologię monolitycznego budownictwa betonowego (TMBB) i ww. podział procesów, jesteśmy w stanie wyróżnić następujące procesy podstawowe, które są realizowane na wznoszonym obiekcie budowlanym. Są to [1, 2]:

 • montaż deskowania,
 • montaż zbrojenia w uprzednio przygotowanym deskowaniu,
 • układanie mieszanki betonowej,
 • pielęgnacja betonu w każdej fazie jego rozwoju.

Z kolei do procesów pomocniczych zaliczyć można [1, 2]:

 • kompletowanie i wytwarzanie nietypowych elementów deskowań,
 • przygotowanie prefabrykatów zbrojarskich (w tym siatek i szkieletów zbrojenia elementów konstrukcyjnych) lub przygotowanie ze stali zbrojeniowej elementów zbrojenia,
 • przygotowanie i transport daleki mieszanki betonowej.

Najważniejsze roboty betonowe i żelbetowe w TMBB

Na roboty betonowe i żelbetowe możemy również patrzeć z perspektywy tzw. złożonych procesów budowlanych, w ramach których można wyodrębnić wiele procesów prostych, bezpośrednio związanych z wytworzeniem elementu betonowego lub żelbetowego. Zalicza się do nich następujące po sobie procesy przygotowawcze, transportowe oraz dotyczące formowania.

W grupie procesów przygotowawczych wyróżnia się [3]:

 • przygotowanie elementów deskowania (urządzeń formujących),
 • przygotowanie prętów i akcesoriów do zbrojenia,
 • przygotowanie siatek i szkieletów zbrojarskich,
 • przygotowanie mieszanki betonowej.

Do grupy procesów transportowych zaliczamy z kolei [3]:

 • transport międzyoperacyjny elementów deskowania,
 • transport prętów i akcesoriów do zbrojenia,
 • transport siatek i szkieletów zbrojarskich,
 • transport mieszanki betonowej.

W procesie wytwarzania elementów betonowych i żelbetowych dominują te z grupy trzeciej.

Wśród procesów formujących, które warunkują jednocześnie produkcję elementów budowlanych wykonanych w technologii monolitycznego budownictwa betonowego (TMBB) można wskazać [3]:

 • deskowanie w zakresie ustawiania i częściowego montażu urządzeń formujących oraz montażu końcowego deskowania po wykonaniu robót zbrojarskich,
 • zbrojenie w zakresie montażu (ustawienia) i stabilizacji zbrojenia w deskowaniu z użyciem akcesoriów zbrojarskich, np. przekładek służących do kształtowania otuliny betonu,
 • ułożenie mieszanki betonowej w zakresie podawania i rozdziału mieszanki betonowej, wraz z uwzględnieniem konieczności jej zagęszczenia,
 • pielęgnację betonu,
 • demontaż urządzeń formujących (rozdeskowanie) z przygotowaniem elementów deskowania do powtórnego wykorzystania.

Schemat zależności pomiędzy opisanymi powyżej procesami przygotowawczymi, transportowymi oraz dotyczącymi formowania przedstawiono na rysunku.

schemat
Bibliografia
 • Orłowski Z. Podstawy technologii betonowego budownictwa monolitycznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013 r.
 • Kubica J. Technologia robót budowlanych, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2013 r.
 • Martinek W., Nowak P., Woyciechowski P. Technologia robót budowlanych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2010 r.