Często nasi klienci mówią nam, że chcieliby unowocześnić swój system informatyczny, ale środki, które mogą na to przeznaczyć są za małe. Dzisiaj chcemy pokazać, jak znacznie można zmniejszyć koszt zakupu i wdrożenia nowoczesnego systemu do zarządzania firmą budowlaną. Aby ułatwić zrozumienie tematu, przedstawimy hipotetyczną, (ale bardzo prawdopodobną) sytuację, w której pewna firma budowlana rozważa taką inwestycję.

Firma budowlana BUDOMEX Sp. z o.o., mająca swą siedzibę w Krakowie, zatrudnia około 180 osób, w tym 20 osób z kierownictwa i administracji.

Firma korzysta obecnie z różnych programów do kosztorysowania, z innych programów, które ze sobą nie współpracują, takich jak: program magazynowy, księgowy, kadrowo-płacowy. Zamówienia tworzone są w Wordzie, a zestawienia w Excelu. W firmie nie jest stosowane oprogramowanie do planowania i harmonogramowania. Brak jest też narzędzi do bieżącego kontrolowania realizowanych robót.

Zarząd chce wzmocnić pozycję firmy na rynku stawiając mocno nacisk na jakość i terminowość realizowanych prac. Obecna struktura informatyczna stanowi jednak barierę w realizacji tej strategii. Wstępna prognoza kosztów inwestycji w nowy system do zarządzania to 100 tys. zł, które trzeba będzie wydać na sprzęt komputerowy, oprogramowanie i usługi.

Zapytano dostawcę rozwiązania "Na jaki rabat możemy liczyć?".
Odpowiedź brzmiała: "Oferujemy Wam najlepsze rozwiązanie w najkorzystniejszej cenie! …mamy jednak i dobrą wiadomość. Na blisko połowę wartości inwestycji możecie otrzymać dotacje ze środków Unii Europejskiej!"

Jak można to zrealizować?

Po pierwsze, potrzebna będzie porządna analiza, która wykaże, co należy zrobić i jak, by osiągnąć zamierzony efekt (wzrost jakości i terminowości realizowanych prac).
Analizę wykonuje dostawca rozwiązania, który posiada odpowiednią akredytację PARP.
Koszt analizy 8 tys. PLN.

Rozwiązanie: należy złożyć wniosek o dofinansowanie z Sektorowego Programu Operacyjnego WKP do Działania nr.2.1.1
Dofinansowanie - 50% wartości analizy, czyli 4 tys. PLN

Po drugie: Gotową analizę dołączamy do dwóch wniosków:

 1. wniosku o dotację na zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego,
 2. wniosku na usługę wdrożenia technologii informatycznej.

Ad.1 Wniosek na zakup oprogramowania i sprzętu na kwotę 54 tys. PLN, składamy w ramach krajowego Funduszu Dotacji Inwestycyjnych Sektorowego Programu Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw i Innowacji (PHARE 2002).
Dofinansowanie - 40% wartości oprogramowania i sprzętu, czyli 23 tys. PLN

Ad.2. Wniosek na wdrożenie technologii informatycznej na kwotę 38 tys. PLN składamy w ramach Działania 2.1.1 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Małych i Średnich Przedsiębiorstw przez doradztwo.
Dofinansowanie - 50% wartości usług, czyli 19 tys. PLN

Zgodnie z planem suma dotacji wyniesie 46 tys. PLN.

Oznacza to, że inwestycja o wartości 100 tys. PLN będzie kosztować 54 tys. PLN.

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam do zapoznania się z artykułem "Koncepcja wspomagania procesów zarządzania w firmie budowlanej przy pomocy systemu Capital". Na zakup opisanego w nim oprogramowania (NORMA PRO, CAPITAL, MS PROJECT, PLANISTA) oraz usług związanych z przygotowaniem i realizacją wdrożenia systemu do zarządzania dla firmy budowlanej można otrzymać dofinansowanie tak jak w powyższym przykładzie.

Poniżej przedstawiamy krótkie informacje o dotacjach na zakup rozwiązań informatycznych. Dołączamy również wytyczne dla wnioskodawców, w których znajdą Państwo wszystkie najważniejsze informacje o każdym z programów.

 

O dofinansowanie zakupu oprogramowania i sprzętu komputerowego można starać się w trzech funduszach:

 1. PHARE 2002 - krajowy Fundusz Dotacji Inwestycyjnych Sektorowego Programu Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw i Innowacji
   
  Fundusz Dotacji Inwestycyjnych ukierunkowany jest na pomoc przedsiębiorstwom w całym kraju w zwiększeniu ich konkurencyjności i efektywności na rynku poprzez współfinansowanie projektów inwestycyjnych.
   
  Budżet funduszu dotacji wynosi 10 mln EUR
  Minimalna wielkość dotacji na jedno działanie: 2 000 EUR
  Maksymalna wielkość dotacji na jedno działanie: 100 000 EUR
   
  Maksymalny udział dofinansowania kosztów działania do pokrycia ze środków dotacji:
  -30% kosztów kwalifikowanych opisanych w punkcie 2.1.4, jeżeli działanie jest realizowane w powiecie m. Warszawa lub w powiecie m. Poznań,
  -40% kosztów kwalifikowanych opisanych w punkcie 2.1.4, jeżeli działanie jest realizowane w powiecie: m. Wrocław, m. Kraków, m. Gdańsk, m. Gdynia lub m. Sopot,
  -50% kosztów kwalifikowanych opisanych w punkcie 2.1.4, jeżeli działanie jest realizowane w powiecie innym niż wyżej wymienione.
   
  Wnioski mogą być składane w siedzibie Regionalnej Instytucji Finansującej właściwej dla lokalizacji projektu nie później niż w następujących terminach: do 12 lipca, do 16 sierpnia, do 13 września w 2004 r. - każdorazowo do godz. 15.00.

  Wytyczne dla wnioskodawców
 2. PHARE 2002 - Fundusz Dotacji Inwestycyjnych Regionalnego Programu Wsparcia dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

  Fundusz Dotacji Inwestycyjnych ukierunkowany jest na pomoc przedsiębiorstwom w zwiększeniu ich konkurencyjności i efektywności na rynku poprzez współfinansowanie projektów inwestycyjnych na obszarze 13 województw. Z regionalnego Funduszu Dotacji Inwestycyjnych wyłączone są województwa: mazowiecki, śląskie i wielkopolskie.
   
  Budżet Programu Całkowity budżet Funduszu Dotacji Inwestycyjnych dla wszystkich 13 województw wynosi 18 680 000 EUR.
   
  Minimalna kwota dotacji: 2.000 EURO
  Maksymalna kwota dotacji: 50.000 EURO
   
  Maksymalne dofinansowanie kosztów projektu z budżetu Programu:
  - 40% kwalifikowanych kosztów określonych w punkcie 2.1.4, jeżeli projekt jest realizowany w powiecie m. Wrocław, Kraków, Gdańsk, Gdynia, Sopot,
  - 50% kwalifikowanych kosztów określonych w punkcie 2.1.4, jeżeli projekt jest realizowany w powiecie innym niż wyżej wymienione.
   
  Wnioski mogą być składane w siedzibie Regionalnej Instytucji Finansującej właściwej dla lokalizacji projektu nie później niż w następujących terminach w 2004 roku: do 30 sierpnia, do 8 listopada, oraz w 2005 roku: do 10 stycznia, i do 28 lutego każdorazowo do godziny 15:00.
   
  Wytyczne dla wnioskodawców
   
 3. Fundusze strukturalne - Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Małych i Średnich Przedsiębiorstw przez inwestycje
   
  Projekty wsparte w ramach Działania obejmują następujące typy projektów:
  - działania modernizacyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach,
  - wdrażanie wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych podejmowanych przez przedsiębiorstwa,
  - zakup wyników prac badawczo-rozwojowych i/lub praw własności przemysłowej przez przedsiębiorstwa,
  - wdrażanie i komercjalizację technologii i produktów innowacyjnych,
  - zastosowanie i wykorzystanie technologii gospodarki elektronicznej,
  - zastosowanie i wykorzystanie technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT) w procesach zarządzania przedsiębiorstwem,
  - dostosowywanie technologii i produktów do wymagań dyrektyw unijnych, zwłaszcza norm zharmonizowanych i prawodawstwa w zakresie BHP.
   
  Na realizację Działania przewidziano 259 mln EUR.
   
  Minimalna kwota dotacji: 10 tys. PLN
  Maksymalna kwota dotacji: 1250 tys. PLN
   
  Wsparcie w zakresie inwestycji przekraczające 50 tys. PLN może być udzielone pod warunkiem, że Odbiorca Ostateczny sfinansuje kredytem bankowym co najmniej 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem.
   
  Czas trwania Działania: maj 2004 - grudzień 2006
   
  Wytyczne dla wnioskodawców

 

O dofinansowanie zakupu usług można starać się w trzech funduszach:

 1. PHARE 2002 - krajowy Fundusz Wsparcia na Doradztwo Sektorowego Programu Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw i Innowacji
   
  Sektorowy Program Rozwoju MSP i Innowacji ustanowił pięć Funduszy Wsparcia na Doradztwo dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), w tym na Rozwój i modernizację przedsiębiorstw w oparciu o nowe technologie.
   
  Całkowity budżet Programu: 4 mln EUR
   
  Minimalna kwota wsparcia na projekt: 1.000 EUR
  Maksymalna kwota wsparcia na projekt: 10.000 EUR
  Maksymalne dofinansowanie kosztów projektu z budżetu Programu: 50 %
   
  Wyznaczono 2 terminy składania wniosków: do 30 lipca 2004 r. i do 13 września 2004 r., do godz. 15:00
   
  Usługi muszą być wykonane przez firmę akredytowaną przez PARP.
   
  Wytyczne dla wnioskodawców
   
 2. PHARE 2002 - Technologie Informatyczne dla Przedsiębiorstw Regionalnego Programu Wsparcia dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw
   
  Cele i priorytety Programu Technologie Informatyczne dla Przedsiębiorstw są ukierunkowane na wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych do MSP, dzięki którym doskonalone będzie zarządzanie przedsiębiorstwem, relacje z klientami oraz skuteczność i efektywność ich działania. Fundusz Wsparcia umożliwia otrzymanie współfinansowania na usługi doradcze dotyczące nowoczesnych technologii świadczone przez zewnętrznych ekspertów.
   
  Program jest przewidziany dla 7 województw: Dolnośląskie, Kujawsko-Pomorskie, Opolskie, Podlaskie, Pomorskie, Świętokrzyskie, Warmińsko-Mazurskie.
  Całkowity budżet Programu: 1 790 000 EUR
   
  Minimalna kwota wsparcia na projekt: 1.000 EUR
  Maksymalna kwota wsparcia na projekt: 10.000 EUR
  Maksymalne dofinansowanie kosztów projektu z budżetu Programu: 50 %
   
  Wyznaczono 6 terminów składania wniosków: 6 sierpnia 2004 r., 27 września 2004 r., 25 października 2004 r., 29 listopada 2004 r., 17 stycznia 2005 r., 1 marca 2005 r., do godz. 15.00.
   
  Usługi muszą być wykonane przez firmę akredytowaną przez PARP.
   
  Wytyczne dla wnioskodawców
   
 3. Fundusze strukturalne - Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Małych i Średnich Przedsiębiorstw przez Doradztwo
   
  Celem Działania jest zwiększenie konkurencyjności polskich małych i średnich przedsiębiorstw poprzez ułatwienie dostępu do specjalistycznej pomocy doradczej.
   
  Działanie realizowane będzie poprzez dotacje dla przedsiębiorstw na pokrycie części kosztów usług doradczych świadczonych przez akredytowanych wykonawców dotyczących między innymi zastosowania i wykorzystania technologii informatycznych w przedsiębiorstwie;
   
  Całkowity budżet Działania: 33 mln EUR
   
  Minimalna kwota dotacji: 2500 PLN
  Maksymalna kwota dotacji: 250 000 PLN
  Maksymalne dofinansowanie kosztów projektu z budżetu Programu: 50 %
   
  Wytyczne dla wnioskodawców

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronach: www.parp.gov.pl, www.funduszestrukturalne.gov.pl.