Dziennik Ustaw

1. Dz.U. poz.71,
z dnia 18.01.2016
OBWIESZCZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
2. Dz.U. poz.124,
z dnia 29.01.2016
OBWIESZCZENIE Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
3. Dz.U. poz.183,
z dnia 16.02.2016
ROZPORZĄDZENIE Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane niebędące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie
4. Dz.U. poz.200,
z dnia 18.02.2016
ROZPORZĄDZENIE Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień
5. Dz.U. poz.250,
z dnia 29.02.2016
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
6. Dz.U. poz.259,
z dnia 29.02.2016
ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych
7. Dz.U. poz.290,
z dnia 08.03.2016
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane
8. Dz.U. poz.306,
z dnia 10.03.2016
ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestrów zgłoszeń dotyczących budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy – Prawo budowlane
9. Dz.U. poz.377,
z dnia 22.03.2016
ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie zniesienia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego
10. Dz.U. poz.380,
z dnia 22.03.2016
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks cywilny
11. Dz.U. poz.408,
z dnia 30.03.2016
ROZPORZĄDZENIE Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych

Monitor Polski

12. M.P. poz.20,
z dnia 08.01.2016
OBWIESZCZENIE Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz podwyższonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
13. M.P. poz.43,
z dnia 12.01.2016
OBWIESZCZENIE Ministra Rozwoju z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych
14. M.P. poz.46,
z dnia 12.01.2016
OBWIESZCZENIE Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych
15. M.P. poz.47,
z dnia 12.01.2016
OBWIESZCZENIE Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie
16. M.P. poz.67,
z dnia 20.01.2016
OBWIESZCZENIE Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa lub przez niego nadzorowanych
17. M.P. poz.72,
z dnia 21.01.2016
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 2015 r.
18. M.P. poz.75,
z dnia 21.01.2016
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2015 r.
19. M.P. poz.76,
z dnia 21.01.2016
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2015 r.
20. M.P. poz.193,
z dnia 26.02.2016
OBWIESZCZENIE Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
21. M.P. poz.217,
z dnia 07.03.2016
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 2015 r.

Dzienniki Urzędowe Unii Europejskiej

22. Dz.Urz.UE Nr L 3,
z dnia 06.01.2016
ROZPORZĄDZENIE wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
23. Dz.Urz.UE Nr L 24,
z dnia 30.01.2016
Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz.U. L 94 z 28.3.2014)
24. Dz.Urz.UE Nr L 45,
z dnia 20.02.2016
DECYZJA Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2016/245 z dnia 9 lutego 2016 r. określająca zasady udzielania zamówień (EBC/2016/2)
25. Dz.Urz.UE Nr L 63,
z dnia 10.03.2016
Sprostowanie do dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do stosowania procedur odwoławczych w zakresie udzielania zamówień publicznych na dostawy i roboty budowlane (Dz.U. L 395 z 30.12.1989) (Polskie wydanie specjalne: Rozdział 06 Tom 001 s. 246–248)
26. Dz.Urz.UE Nr L 68,
z dnia 15.03.2016
ROZPORZĄDZENIE delegowane Komisji (UE) 2016/364 z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie klasyfikacji reakcji na ogień wyrobów budowlanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011

Orzecznictwo Sądu Najwyższego

27. Biuletyn SN Nr 2/2016,
z dnia 10.03.2016
UCHWAŁA Izby Cywilnej (III CZP 108/15) – z dnia 17 lutego 2016 r. – dotyczy odwołania od wyroku KIO
28. Biuletyn SN Nr 2/2016,
z dnia 10.03.2016
UCHWAŁA Izby Cywilnej (III CZP 111/15) – z dnia 17 lutego 2016 r. – dotyczy podwykonawstwa

GUS

29. Dz.Urz.GUS poz. 9,
z dnia 23.02.2016
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w IV kwartale 2015 r.
30. Dz.Urz.GUS poz. 3,
z dnia 22.01.2016
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w 2015 r.
31. Dz.Urz.GUS poz.13,
z dnia 04.04.2016
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za cztery kwartały 2015 r.
32. GUS – Aktualności
– 26.01.2016
Biuletyn Statystyczny nr 12/2015 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
33. GUS – Aktualności
– 23.02.2016
Biuletyn Statystyczny nr 1/2016 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
34. GUS – Aktualności
– 23.03.2016
Biuletyn Statystyczny nr 2/2016 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
35. GUS – Aktualności
– 29.01.2016
Ceny w gospodarce narodowej. Grudzień 2015 r. – tabl. 11 - wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej
36. GUS – Aktualności
– 21.01.2016
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w grudniu 2015 r. – fragment.
37. GUS – Aktualności
– 17.02.2016
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w styczniu 2016 r. – fragment.
38. GUS – Aktualności
– 17.03.2016
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w lutym 2016 r. – fragment.
39. GUS – Aktualności
– 22.01.2016
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych - listopad 2015 r.
40. GUS – Aktualności
– 22.02.2016
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych - grudzień 2015 r.
41. GUS – Aktualności
– 24.03.2016
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych - styczeń 2016 r.
42. GUS – Aktualności
– 29.02.2016
Ceny w gospodarce narodowej

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

43. www.gunb.gov.pl
- Interpretacje prawne
Wyjaśnienie przepisów Prawa budowlanego w sprawie rozpoczynania robót budowlanych na podstawie nieostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, gdy decyzja jest zgodna z żądaniem wszystkich stron
(zamieszczono na stronie 17.02.2016)
44. www.gunb.gov.pl
- Interpretacje prawne
Interpretacja przepisów Prawa budowlanego w sprawie kolizji pozwoleń na budowę i zgłoszeń dotyczących budynków mieszkalnych jednorodzinnych
(zamieszczono na stronie 19.02.2016)
45. www.gunb.gov.pl
- Interpretacje prawne
Stanowisko Wspólne Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii uzgodnione z Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w sprawie sposobu wykonywania art. 57 ust. 1 pkt 5 ustawy - Prawo budowlane
(zamieszczono na stronie 25.02.2016)
46. www.gunb.gov.pl
- Interpretacje prawne
Stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa dotyczące art. 29 ust. 1 pkt 27 ustawy - Prawo budowlane
(zamieszczono na stronie 01.03.2016)
47. www.gunb.gov.pl
- Aktualności
Wyniki badania - Ruch budowlany w 2015 r.
(zamieszczono na stronie 01.03.2016)

Urząd Zamówień Publicznych

Polski Komitet Normalizacyjny

50. www.pkn.pl KOMUNIKAT Nr 1/2016 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1 stycznia 2016 r. w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako dokumentów odniesienia w ocenie zgodności
51. www.pkn.pl KOMUNIKAT Nr 2/2016 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako dokumentów odniesienia w ocenie zgodności
52. www.pkn.pl KOMUNIKAT Nr 3/2016 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako dokumentów odniesienia w ocenie zgodności

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

53. Dz.Urz.MIR poz.7,
z dnia 18.02.2016
ZARZĄDZENIE Nr 3 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw planowania i zagospodarowania przestrzennego

"Buduj z Głową" nie jest źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 296), akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim oraz innych dziennikach urzędowych.