Dziennik Ustaw

1. Dz.U. nr 72 poz.461,
z dnia 29.04.2010
ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki z dnia 16 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie budowy lub przebudowy sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej albo sieci ciepłowniczej
2. Dz.U. nr 72 poz.464,
z dnia 29.04.2010
ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
3. Dz.U. nr 75 poz.474,
z dnia 05.05.2010
USTAWA z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(Art. 3 zmienia ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
Art. 4 zmienia ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)
4. Dz.U. nr 76 poz.493,
z dnia 07.05.2010
USTAWA z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów
5. Dz.U. nr 81 poz.530,
z dnia 14.05.2010
USTAWA z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych
6. Dz.U. nr 82 poz.537,
z dnia 17.05.2010
ROZPORZĄDZENIE Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania
7. Dz.U. nr 83 poz.540,
z dnia 17.05.2010
ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego
8. Dz.U. nr 83 poz.541,
z dnia 17.05.2010
ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej
9. Dz.U. nr 83 poz.542,
z dnia 17.05.2010
ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie planów ochrony infrastruktury krytycznej
10. Dz.U. nr 90 poz.594,
z dnia 27.05.2010
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
11. Dz.U. nr 92 poz.597,
z dnia 28.05.2010
ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu
12. Dz.U. nr 99 poz.636,
z dnia 08.06.2010
ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu
13. Dz.U. nr 100 poz.638,
z dnia 09.06.2010
ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 8 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług
(czasowe zwolnienie z VAT materiałów budowlanych)
14. Dz.U. nr 102 poz.651,
z dnia 11.06.2010
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami
15. Dz.U. nr 106 poz.675,
z dnia 11.06.2010
USTAWA z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych
m.in. wprowadza zmiany do ustaw:
 • z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (w art.65),
 • z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (w art.62),
 • z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (w art.67),
 • z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (w art.70),
 • z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (w art.72),
 • z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (w art.73),
 • z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (w art.74)
16. Dz.U. nr 109 poz.719,
z dnia 22.06.2010
ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
17. Dz.U. nr 113 poz.759,
z dnia 25.06.2010
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo zamówień publicznych
18. Dz.U. nr 114 poz.760,
z dnia 29.06.2010
USTAWA z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności
19. Dz.U. nr 115 poz.773,
z dnia 30.06.2010
ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
20. Dz.U. nr 117 poz.786,
z dnia 01.07.2010
ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz zarządzania nieruchomościami
21. Dz.U. nr 117 poz.787,
z dnia 01.07.2010
ROZPORZĄDZENIE Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych
22. Dz.U. nr 119 poz.804,
z dnia 05.07.2010
USTAWA z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw
(wprowadza zmiany do ustaw:
 • z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
 • z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska
 • z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody)
23. Dz.U. nr 121 poz.809,
z dnia 06.07.2010
USTAWA z dnia 6 maja 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane
24. Dz.U. nr 123 poz.835,
z dnia 09.07.2010
USTAWA z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r.
25. Dz.U. nr 127 poz.859,
z dnia 15.07.2010
ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie wymogów programowych dla kursów specjalistycznych, szkoleń lub seminariów, mających na celu doskonalenie kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości
26. Dz.U. nr 129 poz.867,
z dnia 16.07.2010
ROZPORZĄDZENIE Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
27. Dz.U. nr 130 poz.871,
z dnia 20.07.2010
USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
28. Dz.U. nr 130 poz.879,
z dnia 20.07.2010
ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne
29. Dz.U. nr 130 poz.880,
z dnia 20.07.2010
ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia
30. Dz.U. nr 130 poz.881,
z dnia 20.07.2010
ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia
31. Dz.U. nr 131 poz.887,
z dnia 21.07.2010
ROZPORZĄDZENIE Ministra Sportu i Turystyki z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy publicznej na wspieranie inwestycji w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym w zakresie wspierania kultury i dziedzictwa kulturowego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
32. Dz.U. nr 132 poz.890,
z dnia 21.07.2010
ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu
33. Dz.U. nr 133 poz.891,
z dnia 23.07.2010
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego
[zastępuje rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci gazowych, ruchu eksploatacji tych sieci (Dz. U. Nr 105, poz. 1113)]
34. Dz.U. nr 137 poz.922,
z dnia 29.07.2010
ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji

Monitor Polski

35. M.P. nr 33 poz.481,
z dnia 07.05.2010
KOMUNIKAT Ministra Gospodarki z dnia 29 kwietnia 2010 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009—2032”
36. M.P. nr 42 poz.607,
z dnia 07.06.2010
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za I kwartał 2010 r.
37. M.P. nr 51 poz.684,
z dnia 26.07.2010
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2010 r.
38. M.P. nr 51 poz.687,
z dnia 26.07.2010
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2010 r.

Dzienniki Urzędowe Unii Europejskiej

39. Dz.Urz.UE Nr L 153,
z dnia 18.06.2010
DYREKTYWA Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

Orzecznictwo Sądu Najwyższego

40. Biuletyn Nr 4/10,
z dnia 10.05.2010
UCHWAŁA Izby Cywilnej (III CZP 112/09) - z dnia 20 kwietnia 2010 r. - dotyczy spraw rozpoznawanych w postępowaniu nieprocesowym
41. Biuletyn Nr 4/10,
z dnia 10.05.2010
ORZECZENIE TEZOWANE Izby Cywilnej (V CSK195/09) - wyrok z dnia 22 stycznia 2010 r. - dotyczy art. 49 § 1 k.c.
42. Biuletyn Nr 6/10,
z dnia 07.07.2010
UCHWAŁA Izby Cywilnej (III CZP 36/10) - z dnia 2 czerwca 2010 r. - dotyczy służebności przesyłu

GUS

43. Dz.Urz.GUS nr 5 poz.36,
z dnia 31.05.2010
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w I kwartale 2010 r.
44. GUS - Aktualności -
10.06.2010
Biuletyn Statystyczny nr 4/2010 - Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
45. GUS - Aktualności -
24.06.2010
Biuletyn Statystyczny nr 5/2010 - Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
46. GUS - Aktualności -
23.07.2010
Biuletyn Statystyczny nr 6/2010 - Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
47. GUS - Aktualności -
 29.07.2010
Ceny w Gospodarce Narodowej - styczeń-czerwiec 2010; - tabl. 11 - wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej
48. GUS - Aktualności -
18.06.2010
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w maju 2010 r. - fragment
49. GUS - Aktualności -
19.07.2010
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w czerwcu 2010 r. - fragment
50. GUS - Aktualności -
24.05.2010
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych - marzec 2010
51. GUS - Aktualności -
21.06.2010
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych - kwiecień 2010
52. GUS - Aktualności -
20.07.2010
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych - maj 2010

Urząd Zamówień Publicznych

53. www.uzp.gov.pl -
17.05.2010
INFORMATOR Urzędu Zamówień Publicznych nr 5/2010
54. www.uzp.gov.pl -
17.06.2010
INFORMATOR Urzędu Zamówień Publicznych nr 6/2010
55. www.uzp.gov.pl -
16.07.2010
INFORMATOR Urzędu Zamówień Publicznych nr 7/2010

"Buduj z Głową" nie jest źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95), akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim oraz innych dziennikach urzędowych.