Dziennik Ustaw

1. Dz.U. nr 210 poz.1248,
z dnia 04.10.2011
ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej audytora efektywności energetycznej
2. Dz.U. nr 224 poz.1337,
z dnia 19.10.2011
USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw
(m.in. zmienia ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami)
3. Dz.U. nr 224 poz.1341,
z dnia 19.10.2011
USTAWA z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska
4. Dz.U. nr 232 poz.1377,
z dnia 28.10.2011
USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
(w art. 35 wprowadza zmiany do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane)
5. Dz.U. nr 232 poz.1378,
z dnia 28.10.2011
USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców
(w art. 22 wprowadza zmiany do ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym)
6. Dz.U. nr 234 poz.1386,
z dnia 03.11.2011
USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o współpracy rozwojowej
(w art. 21 wprowadza zmiany do ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych)
7. Dz.U. nr 240 poz.1429,
z dnia 10.11.2011
USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw
(w art. 6 wprowadza zmiany do ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych)
8. Dz.U. nr 245 poz.1461,
z dnia 16.11.2011
ROZPORZĄDZENIE Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 października 2011 r. w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej w ramach regionalnych programów operacyjnych
9. Dz.U. nr 246 poz.1468,
z dnia 17.11.2011
ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gmin, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu, a także szczególne zasady zagospodarowania terenów oraz zasady i tryb nabywania nieruchomości, w związku z osunięciem ziemi
10. Dz.U. nr 248 poz.1494,
z dnia 18.11.2011
ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
11. Dz.U. nr 250 poz.1500,
z dnia 21.11.2011
ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie zniesienia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Infrastruktury
12. Dz.U. nr 250 poz.1503,
z dnia 21.11.2011
ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
13. Dz.U. nr 276 poz.1633,
z dnia 22.12.2011
ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki z dnia 16 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie
14. Dz.U. nr 282 poz.1649,
z dnia 28.12.2011
ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej
15. Dz.U. nr 282 poz.1650,
z dnia 28.12.2011
ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych

Monitor Polski

16. M.P. nr 94 poz.957,
z dnia 24.10.2011
OBWIESZCZENIE Ministra Środowiska z dnia 16 września 2011 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2012
17. M.P. nr 94 poz.958,
z dnia 24.10.2011
OBWIESZCZENIE Ministra Środowiska z dnia 26 września 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2012
18. M.P. nr 95 poz.963,
z dnia 25.10.2011
OBWIESZCZENIE Ministra Środowiska z dnia 13 października 2011 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2012
19. M.P. nr 95 poz.964,
z dnia 25.10.2011
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2011 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2011 r.
20. M.P. nr 95 poz.965,
z dnia 25.10.2011
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 października 2011 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2011 r.
21. M.P. nr 102 poz.1027,
z dnia 18.11.2011
POSTANOWIENIE Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2011 r. o powołaniu w skład Rady Ministrów
22. M.P. nr 108 poz.1100,
z dnia 09.12.2011
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 2011 r.
23. M.P. nr 111 poz.1133,
z dnia 14.12.2011
ZARZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów nr 98 z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Dzienniki Urzędowe Unii Europejskiej

24. Dz.Urz.UE Nr L 262,
z dnia 06.10.2011
DECYZJA Wspólnego Komitetu EOG nr 83/2011 z dnia 1 lipca 2011 r. zmieniająca załącznik XVI (Zamówienia) do Porozumienia EOG
(dot. standardowych formularzy do publikacji ogłoszeń w ramach procedur zamówień publicznych)
25. Dz.Urz.UE Nr L 319,
z dnia 02.12.2011
ROZPORZĄDZENIE Komisji (UE) nr 1251/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. zmieniające dyrektywy 2004/17/WE, 2004/18/WE i 2009/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień
26. Dz.Urz.UE Nr C 353/01,
z dnia 03.12.2011
KOMUNIKAT Komisji (UE) - Równowartość progów określonych w dyrektywach 2004/17/WE, 2004/18/WE i 2009/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

Orzecznictwo Sądu Najwyższego

27. Biuletyn Nr 10/11,
z dnia 10.11.2011
UCHWAŁA Izby Cywilnej (III CZP 52/11) - z dnia 20 października 2011 r. - dotyczy zastosowania błędnej stawki podatku VAT przy obliczeniu ceny ofertowej
28. Biuletyn Nr 10/11,
z dnia 10.11.2011
UCHWAŁA Izby Cywilnej (III CZP 53/11) - z dnia 20 października 2011 r. - dotyczy zastosowania błędnej stawki podatku VAT przy obliczeniu ceny ofertowej
29. Biuletyn Nr 11/11,
z dnia 07.12.2011
UCHWAŁA Izby Cywilnej (III CZP 60/11) - z dnia 25 listopada 2011 r. - dotyczy własności nieruchomości
30. Biuletyn Nr 11/11,
z dnia 07.12.2011
WYROK Izby Cywilnej (I CSK 157/11) - z dnia 6 lipca 2011 r. - dotyczy służebności przesyłu

GUS

31. Dz.Urz.GUS nr 13 poz.56,
z dnia 30.11.2011
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w III kwartale 2011 r.
32. Dz.Urz.GUS nr 13 poz.57,
z dnia 30.11.2011
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za trzy kwartały 2011 r.
33. GUS - Aktualności
- 25.10.2011
Biuletyn Statystyczny nr 9/2011 - Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
34. GUS - Aktualności
- 25.11.2011
Biuletyn Statystyczny nr 10/2011 - Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
35. GUS - Aktualności
- 22.12.2011
Biuletyn Statystyczny nr 11/2011 - Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
36. GUS - Aktualności
- 22.12.2011
Ceny w Gospodarce Narodowej. I.2010 ÷ XI.2011; - tabl. 11 - wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej
37. GUS - Aktualności
- 19.10.2011
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej we wrześniu 2011 r. - fragment
38. GUS - Aktualności
- 21.11.2011
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w październiku 2011 r. - fragment
39. GUS - Aktualności
- 19.12.2011
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w listopadzie 2011 r. - fragment
40. GUS - Aktualności
- 24.10.2011
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych - sierpień 2011
41. GUS - Aktualności
- 22.11.2011
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych - wrzesień 2011
42. GUS - Aktualności
- 22.12.2011
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych - październik 2011

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

43. www.gunb.gov.pl
- Interpretacje prawne
Interpretacja prawna w sprawie właściwości organów w przypadku wyeliminowania z obrotu prawnego decyzji o pozwoleniu na budowę przed oddaniem obiektu budowlanego do użytkowania
(zamieszczono na stronie 2011.10.24)
44. www.gunb.gov.pl
- Interpretacje prawne
Interpretacja prawna w sprawie zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych
(zamieszczono na stronie 2011.10.25)

Urząd Zamówień Publicznych

Ministerstwo Infrastruktury obecnie Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

48. Dz.Urz.MI nr 12 poz.67,
z dnia 16.11.2011
KOMUNIKAT Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2011 r. w sprawie ogłoszenia terminów i miejsca przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości oraz licencji zawodowych w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i zarządzania nieruchomościami
49. www.transport.gov.pl
07-12-2011
Informacja o sposobie wyceny nieruchomości wywłaszczanych w celu realizacji inwestycji drogowych

Ministerstwo Finansów

50. www.mf.gov.pl INTERPRETACJA Indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi IPTPB3/423-302/11-2/PM z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie kar umownych naliczonych przez Inwestora z tytułu opóźnienia w odbiorze całości robót budowlanych

 "Buduj z Głową" nie jest źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn.zm.), akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim oraz innych dziennikach urzędowych.