Dziennik Ustaw

1. Dz.U. nr 141 poz.949,
z dnia 06.08.2010
ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych
2. Dz.U. nr 142 poz.953,
z dnia 09.08.2010
ROZPORZĄDZENIE Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie udzielania przedsiębiorcom ograniczonej kwoty pomocy zgodnej ze wspólnym rynkiem w ramach regionalnych programów operacyjnych
3. Dz.U. nr 143 poz.963,
z dnia 10.08.2010
USTAWA z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych
4. Dz.U. nr 144 poz.969,
z dnia 10.08.2010
ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu
5. Dz.U. nr 148 poz.992,
z dnia 13.08.2010
USTAWA z dnia 12 sierpnia 2010 r. o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r.
6. Dz.U. nr 148 poz.993,
z dnia 13.08.2010
USTAWA z dnia 12 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
7. Dz.U. nr 148 poz.994,
z dnia 13.08.2010
ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie okresów i terminów określonych w niektórych przepisach ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r.
8. Dz.U. nr 148 poz.995,
z dnia 13.08.2010
ROZPORZĄDZENIE Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla pracodawcy, który na skutek powodzi przejściowo zaprzestał prowadzenia działalności lub istotnie ograniczył jej prowadzenie
9. Dz.U. nr 149 poz.996,
z dnia 16.08.2010
USTAWA z dnia 6 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu oraz niektórych innych ustaw
10. Dz.U. nr 150 poz.1006,
z dnia 17.08.2010
ROZPORZĄDZENIE Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
11. Dz.U. nr 150 poz.1009,
z dnia 17.08.2010
ROZPORZĄDZENIE Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków, sposobu, trybu, kryteriów i terminów dokonywania oceny zgodności planowanych inwestycji ze strategiami rozwoju
12. Dz.U. nr 152 poz.1016,
z dnia 20.08.2010
USTAWA z dnia 8 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
13. Dz.U. nr 152 poz.1018,
z dnia 20.08.2010
USTAWA z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
(w art. 7 wprowadza zmiany do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska)
14. Dz.U. nr 152 poz.1019,
z dnia 20.08.2010
USTAWA z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska
15. Dz.U. nr 155 poz.1043,
z dnia 25.08.2010
USTAWA z dnia 6 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
16. Dz.U. nr 158 poz.1067,
z dnia 30.08.2010
ROZPORZĄDZENIE Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
17. Dz.U. nr 161 poz.1078,
z dnia 01.09.2010
USTAWA z dnia 6 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.
18. Dz.U. nr 162 poz.1089,
z dnia 03.09.2010
ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest
19. Dz.U. nr 162 poz.1092,
z dnia 03.09.2010
ROZPORZĄDZENIE Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
20. Dz.U. nr 169 poz.1135,
z dnia 14.09.2010
USTAWA z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych
21. Dz.U. nr 185 poz.1243,
z dnia 05.10.2010
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach
22. Dz.U. nr 193 poz.1287,
z dnia 19.10.2010
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne
23. Dz.U. nr 200 poz.1323,
z dnia 27.10.2010
USTAWA z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami
24. Dz.U. nr 200 poz.1326,
z dnia 27.10.2010
WYROK Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 października 2010 r. sygn. akt K 1/09
(p. III dotyczy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów)

Monitor Polski

25. M.P. nr 58 poz.775,
z dnia 17.08.2010
OBWIESZCZENIE Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie ogłoszenia krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych oraz jego dwóch aktualizacji
26. M.P. nr 64 poz.828,
z dnia 15.09.2010
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za II kwartał 2010 r.
27. M.P. nr 67 poz.852,
z dnia 27.09.2010
OBWIESZCZENIE Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 10 września 2010 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych

(załącznik nr 4 [s.120÷167] zawiera wykaz opublikowanych Polskich Norm wg stanu na dzień 30 czerwca 2010 r. wprowadzających europejskie normy zharmonizowane z Dyrektywą 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. [Dz.UrzUE 1989L0106] wdrożoną ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych [Dz.U. Nr 92, poz.881, z 2009 r. Nr 18, poz.97 oraz z 2010 r. Nr 114, poz.760])

28. M.P. nr 74 poz.945,
z dnia 22.10.2010
OBWIESZCZENIE Ministra Środowiska z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2011
29. M.P. nr 78 poz.965,
z dnia 29.10.2010
OBWIESZCZENIE Ministra Środowiska z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2011
30. M.P. nr 78 poz.967,
z dnia 29.10.2010
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2010 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2010 r.

Dzienniki Urzędowe Unii Europejskiej

31. Dz.Urz.UE Nr L 238,
z dnia 09.09.2010
Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 27 lipca 2010 r. zmieniająca decyzję EBC/2007/5 określającą zasady udzielania zamówień publicznych (EBC/2010/8)

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

32. www.gunb.gov.pl
- Interpretacje prawne
Stanowisko GINB w sprawie zmian w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, wprowadzonych ustawą z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. Nr 106, poz.675) (zamieszczono na stronie 2010.08.07)
33. www.gunb.gov.pl
- Interpretacje prawne
Stanowisko GINB w sprawie uznania drogi wraz ze zjazdami za jeden obiekt liniowy w świetle zmian do ustawy - Prawo budowlane wprowadzonych przepisami ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. Nr 106, poz.675) (zamieszczono na stronie 2010.08.18)
34. www.gunb.gov.pl
- Interpretacje prawne
Stanowisko GINB w sprawie art. 35 ust. 3 ustawy - Prawo budowlane (zamieszczono na stronie 2010.10.12)
35. www.gunb.gov.pl
- Interpretacje prawne
W sprawie wolnostojących trybun (zamieszczono na stronie 2010.10.25)

GUS

36. Dz.Urz.GUS nr 8 poz.55,
z dnia 31.08.2010
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w II kwartale 2010 r.
37. Dz.Urz.GUS nr 9 poz.62,
z dnia 30.09.2010
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za pierwsze dwa kwartały 2010 r.
38. GUS - Aktualności
- 24.08.2010
Biuletyn Statystyczny nr 7/2010 - Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
39. GUS - Aktualności
- 24.09.2010
Biuletyn Statystyczny nr 8/2010 - Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
40. GUS – Aktualności
- 26.10.2010
Biuletyn Statystyczny nr 9/2010 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
41. GUS - Aktualności
- 29.09.2010
Ceny w Gospodarce Narodowej - styczeń-sierpień 2010; - tabl. 11 - wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej
42. GUS - Aktualności
- 18.08.2010
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w lipcu 2010 r. - fragment
43. GUS - Aktualności
- 17.09.2010
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w sierpniu 2010 r. - fragment
44. GUS - Aktualności
- 19.10.2010
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej we wrześniu 2010 r. - fragment
45. GUS - Aktualności
- 23.08.2010
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych - czerwiec 2010
46. GUS - Aktualności
- 22.09.2010
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych - lipiec 2010
47. GUS - Aktualności
- 22.10.2010
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych - sierpień 2010

Urząd Zamówień Publicznych

"Buduj z Głową" nie jest źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95), akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim oraz innych dziennikach urzędowych.