Zawartość informacyjna projektu budowlanego oraz wykonawczego nie jest w sposób kategoryczny zdefiniowana. W obecnym stanie prawnym zostały określone co prawda pojęcia „projekt budowlany” i „projekt wykonawczy”, ale bez dostatecznego sprecyzowania zawartości informacyjnej. Projekt budowlany musi m.in. spełniać wymagania określone w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a jego zakres i treść powinny być dostosowane do specyfiki charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych[9]. Ustawa Prawo budowlane wskazuje także jakie typy projektów/rysunków powinien zawierać projekt budowlany. Nieco bardziej dokładnie określa zawartość projektu budowlanego rozporządzenie[6] wprowadzając szczegółowy zakres informacji zawartych w opisie technicznym i w części rysunkowej. Są to jednak ogólnie określone opisy i rysunki podstawowych elementów wyposażenia technicznego, ogólnobudowlanego, umożliwiającego użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem.
W ww. aktach prawnych nie można znaleźć definicji projektu wykonawczego, mieści się ona w rozporządzeniu dotyczącym dokumentacji projektowej będącym aktem wykonawczym do Ustawy Prawo zamówień publicznych. Według niego projekty wykonawcze powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i