W wersji 5.7.200 Normy EXPERT zauważą Państwo istotne zmiany w wyglądzie i obsłudze jednego z najważniejszych elementów programu - okna „Wstawiania pozycji”, które umożliwia dostęp nie tylko do wszystkich wbudowanych katalogów, ale również do zaimportowanych cenników oraz zapisanych na dysku kosztorysów. Oprócz tego rozbudowano możliwości filtrowania i grupowania wyników wyszukiwania, co z pewnością znacząco poprawi komfort obsługi programu.

 

Zmiany w interfejsie

Poniższy obrazek przedstawia fragment starego okna wstawiania pozycji, na podstawie którego zostaną omówione wprowadzone modyfikacje w interfejsie.

 

 

Najwięcej zmian dotyczących rozmieszczenia opcji pojawiło się w prawej części okna, są to:

  • Pole „Obmiar” - umieszczone na jednej wysokości z jednostką miary.
  • Pole „Cena” - zostało przeniesione pod „Obmiar” a „Krotność” pod „J.m.”.
  • Przycisk „Wstaw pozycję” - umieszczono w prawym górnym rogu okna, a opcję „Zamknij okno po wstawieniu pozycji” przesunięto w lewą stronę, dzięki czemu jej opis zmieścił się w jednym wierszu.

 

 

W związku z tymi korektami opisane opcje udało się symetrycznie rozmieścić w trzech wierszach, a nie jak wcześniej w czterech. Można również skorzystać z nowego checkbox'a - „Edycja pozycji”. Po jego wyłączeniu zostaną ukryte pola umożliwiające korektę pozycji bezpośrednio przed jej wstawieniem do kosztorysu lub przedmiaru. W oknie zostaną tylko podstawowe opcje w jednym wierszu, dzięki czemu na liście pozycji będzie możliwość wyświetlenia większej ilości rekordów. Przy minimalnych rozmiarach tego okna i domyślnej wielkości czcionki na liście zmieści się 12 wierszy (co zaprezentowano na zrzucie poniżej).

 

 

Żeby uzyskać jeszcze więcej miejsca usunięto nagłówki nad drzewem i listą pozycji oraz wyłączono możliwość zwijania panelu „Przegląd pozycji”.

 

 

Kolejna zmiana to nowy pasek narzędziowy, pozwalający zarządzać prezentacją w drzewie i na liście pozycji.
Została zmieniona obsługa ikony pinezki. Wybrany poziom prezentacji można wskazać na rozwijanej liście. Poziom "1" oznacza cały katalog, kosztorys lub cennik.

 

 

Tak jak wcześniej można wybrać z listy jedną z predefiniowanych grup katalogowych.

 

 

Natomiast inaczej niż w poprzedniej wersji zostało rozwiązanie wprowadzanie własnego zestawu. Po wciśnięciu przycisku „…” wyświetli się nowe okno umożliwiające dodanie nowej grupy katalogów.

 

 

Kolejny przycisk steruje wyświetlaniem cenników, można wyświetlić wszystkie zaimportowanie do bazy lub tylko te przypisane do aktywnego kosztorysu.

 

 

Nie uległa zmianie obsługa przycisku „Ścieżki kosztorysów”, który pozwala wyświetlić pliki ze wskazanej lokalizacji na dysku komputera.

W dolnej części okna została zoptymalizowana prezentacja szczegółów wstawianej pozycji. Zmiany najlepiej widać w przypadku cenników jednostkowych pozycji.

 

 

We wcześniejszych wersjach te same dane były wyświetlone w 7 wierszach. Została zmieniona prezentacja szczegółów pozycji wstawianych z bazy KNR oraz innych kosztorysów.
 

Wyszukiwanie zaawansowane

Kolejne istotne zmiany zostały wprowadzone w panelu „Wyszukiwanie zaawansowane”, który można wyświetlić po użyciu skrótu Ctrl+Shift+F lub po kliknięciu na ikonce strzałki.

 

 

Wprowadzone rozwiązania wykorzystywane są już w oknie „Wybór nakładu”. Ustawione opcje szukania wyświetlane są kursywą pod polem „Opis”. Można je skorygować w dodatkowym polu, które wywołuje przycisk „Zmień”.

 

 

W ten sam sposób można zmienić źródło wyszukiwania. Domyślnie program wyświetla wyniki z bazy katalogów, ale istnieje możliwość przeszukania zaimportowanych cenników oraz kosztorysów zapisanych na dysku komputera.

 

 

Nowe możliwości filtrowania i grupowania wyników wyszukiwania

Po prawej stronie kontrolki „Podstawa” dostępne jest pole, umożliwiające wyszukiwanie pozycji w bazie katalogów. Przypomnę, że można wprowadzić w nim jedno lub kilka słów kluczowych. W drugim przypadku najlepiej połączyć kolejne wyrazy za pomocą „+” dzięki czemu wyszukiwanie zwróci lepsze wyniki.

 

 

Po wciśnięciu ikony lornetki, program wyświetli listę z pozycjami, którą można dodatkowo ograniczyć po wprowadzeniu odpowiednich danych w wierszu automatycznego filtra dodanego w wersji 5.7.200 Normy EXPERT.

 

 

W kolumnie „Podstawa” na wysokości tego wiersza można wpisać konkretny katalog np. KNR-W 2-02, a w kolumnie „Opis” kolejne słowo kluczowe np. „emulsy” (ten wyraz celowo nie został wprowadzony w całości, żeby wyniki wyszukiwania były optymalne).
Na liście pojawiło się tylko 6 pozycji, a po pierwszym wyszukiwaniu było ich aż 138.

 

 

Kolejna nowość to panel wyszukiwania, który jest dostępny w podręcznym menu, wywołanym prawym przyciskiem myszy na nagłówku dowolnej kolumny np. „Opis”.

 

 

Po wpisaniu w tym panelu słowa kluczowego program działa nieco inaczej niż poprzednio. Tak jak wcześniej lista wyników będzie ograniczona, ale dodatkowo słowo kluczowe lub jego fragment zostanie wyróżnione żółtym tłem.

 

 

W podręcznym menu została dodana opcja pozwalająca wyświetlić pole grupowania.

 

 

Po przytrzymaniu lewej części myszy na nagłówku wybranej kolumny np. „Jm” i przeciągnięciu do pola grupowania uzyskamy prezentację jak niżej.
Pozycje zostaną poukładane według jednostek miary. Wybraną grupę można rozwinąć przyciskiem „+”.

 

 

Zapraszamy do zgłaszania uwag na temat zmian w oknie wstawiania pozycji telefonicznie - (22) 811-76-86 lub mail'owo - serwis@ath.pl.